English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

پارسیان از دیدگاه اسلام و مورخان یونانی- آتابای همدانی

در اینجا قصد بر آنست که نظر اسلام و احادیث نبوی همینطور نظر تاریخ نویسان برجسته و مشهور جهان نسبت به قوم پارس منعکس گردد تا قوم پارس کامل شناخته شود. ابتدا نظر پیغمبر گرانقدر اسلام نسبت به پارسیان آورده میشود.

در کتاب تاریخ طبری نوشته شیخ محمد جریر طبری اسلام شناس و کاتب تاریخ طبری، جلد پنجم چنین نوشته شده است:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

قسم الحفظ عشرة أجزاء فتسعة في الترك وجزء في سائر الناس

وقسم البخل عشرة أجزاء فتسعة في فارس وجزء في سائر الناس

وقسم السخاء عشرة أجزاء فتسعة في السودان وجزء في سائر الناس

وقسم الشبق عشرة أجزاء فتسعة في الهند وجزء في سائر الناس

وقسم الحياء عشرة أجزاء فتسعة في النساء وجزء في سائر الناس

وقسم الكبر عشرة أجزاء فتسعة في الروم وجزء في سائر الناس

پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود

پرهیزکاری را به ده جزء تقسیم کردند که نه جزء در ترکان است و یک جزء در کسان دیگر

ناجوانمردی را به ده جزء تقسیم کردند که نه جزء در پارسیان است و یک جزء در کسان دیگر

سخاوت را به ده جزء تقسیم کردند که نه جزء در سودانی هاست و یک جزء در کسان دیگر

شهوت را به ده جزء تقسیم کردند که نه جزء در هندیان است و یک جزء در کسان دیگر

شرم را به ده جزء تقسیم کردند که نه جزء در زنان است و یک جزء در کسان دیگر

غرور را به ده جزء تقسیم کردند که نه جزء در رومیان است و یک جزء در کسان دیگر

(ملاجظه میکنید که پیغمبر اسلام حضرت محمد(ص)، ترکان را مظهر پرهیزکاری و پارسیان را مظهر ناجوانمردی معرفی کرده است)

تاریخ نویس برجسته و مشهور یونان باستان پلوتارک در مورد تمدن پارسیان چنین نوشته است:

The barbarous nations and amongst them the Persians especially are extremely jealous, severe, and suspicious about their women, not only their wives but also their bought slaves and concubines, whom they keep so strictly that no one ever sees them abroad; they spend their Lives shut up within doors and when they take a journey, are carried in close tents, curtained in on all sides and set upon a wagon.

اقوام بربر، مخصوصاً مردان پارس بسیار حسود، سخت گیر و مشکوک هستند نسبت به زنانشان، نه تنها با همسرانشان بلکه با برده ها و صیغه هایشان نیز بسیار سخت گیر برخورد میکنند، طوریکه هیچکس نمی تواند آنها را خارج از خانه ببیند. آنها (زنان و صیغه های پارسیان) تمام عمر خود را در خفقان پشت درهای بسته بسر میکنند. وقتی بسفر می روند، زنان را در داخل چادرهای بسته، یا در داخل کجاوه هایکه با پرده پوشانده شده اند محصور میکنند.

ملاجظه میکنید که حجاب اجباری از اختراعات پارسیان باستان بوده و بیخود به اعراب و اسلام نسبت میدهند. در اسلام  زن را داخل چادر و کجاوه محصور نمیکنند.

هرودت تاریخ نویس برجسته و معروف یونان باستان که پدر علم تاریخ لقب گرفته در فصل اول کتابش در مورد پارسیان چنین نوشته است:

Cyrus was a Persian, one of a race subject to the Medes, and being inferior in all respects

سیروس (کوروش) یک پارس بود، از نژاد پست و مستعمره کشور ماد

The Persians more than any other men admit foreign usages; for they both wear the Median dress judging it to be more comely than their own, and also for fighting the Egyptian corselet: moreover they adopt all kinds of luxuries when they hear of them, and in particular they have learnt from the Hellenes to have commerce with boys. They marry each one several lawful wives, and they get also a much larger number of concubines.

پارسیان بیشتر از بقیه مردم  از فرهنگ خارجی تقلید میکنند، آنها لباس مادها را می پوشند زیرا لباس مادها را بیشتر از لباس خودشان پسند میکنند، آنها (پارسیان) همچنین از زره جنگی مصریان استفاده میکنند، علاوه بر آن، پارسیان هر گونه تجملات که ببینند و بشنوند زود تقلید میکنند، علی الخصوص پسر بچه بازی را از یونانیها یاد گرفته اند. هر کدام از مردان پارس چندین زن قانونی و چندین زن صیغه ای دارند.

for it is true indeed that the Persians before they subdued the Lydian had no luxury nor any good thing.

واقعیت چنین است که پارسیان قبل از استعمار کشور لیدیا، نه تجملات و نه چیز بدرد بخوری داشتند.

ملاحظه میکنید که تمام کتب تاریخ، مردم پارس را نژاد پست و فاقد تمدن معرفی کرده که با یورش به دیگر کشورها و غارت و تقلید از دیگران برای خود تمدن می ساختند. در این میان حدیت نبوی از پیغمبر اسلام حضرت محمد (ص) که مردم پارس را ناجوانمرد معرفی کرده، اتمام حجت بر مسلمان است. پارسیان با ممنوع کردن ترجمه کتب تاریخ هرودت و پلوتارک میخواهند گند تاریخی خودشان را مخفی کنند. آیا مردم آزربایجان که به پرهیزکاری معروف هستند، میتوانند با ناجوانمردان پارس زندگی کنند؟ آیا بهتر نیست که ترکان پرهیزکار آزربایجان طبق روایت پیغمبر اسلام (ص) از پارسیان ناجوانمرد جدا و با دیگر ترکان متحد شوند؟

آتابای همدانی

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter