English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

ظرفیت بیش از 38 میلیونی آذربایجان- أ.(آیهان) مهدیلو

بخش زیر "صص 42-45 کتاب کشاورزی (زراعت) آذربایجان، بخش اول، أ.(آیهان) مهدیلو" می­باشد که بیانگر تقریبی و کلی از وضعیت فعلی اقتصاد آذربایجان با وضعیتی است که بدون هزینه­های آنچنانی می­تواند بدانجا برسد.

...

البته با حساب بخش­های اشتغال­زای باغات، شیلات، پروش قارچ و گل و ...، دامداری،  دامپروری و گلخانه و .... که در کتب و مقالاتی جداگانه به آنها هم خواهیم پرداخت، بخش کشاورزی ( باغ، زراعت، شیلات، گلخانه و دامپروری و ....) آذربایجان تقریبا برای بیش از  4 600 000  میلیون نفر (1 150 000 میلیون خانواده) پتانسل تامین زندگی عالی را دارد. که با تقریب می­توانم تعداد افراد شاغل در بخش کشاورزی آذربایجان را  2 500 000 نفر در نظر می­گیریم. ( مقایسه شود با جمعیت آذربایجان شرقی در سال 1390 با 3 724 620 نفر جمعیت و تعداد خانوار 1 086 083).

....

با توجه به فرضیات ما در مورد آذربایجان، فقط در بخش کشاورزی آذربایجان فرصت شغلی 2.5 میلیون نفری وجود دارد، یعنی تقریبا برابر 70% جمعیت شاغل در بخش کشاورزی کل ایران (3.8 میلیون) در پاییز 91. یعنی فقط بخش کشاورزی آذربایجان تقریبا توانایی (با فرض 4 نفر در هر خانواده ) تامین بیش از 4.8 میلیون نفر جمعیت را دارد. حال اگر بخش­های اشتغال آفرین صنعتی و خدماتی را هم به بخش کشاورزی آذربایجان بیافزاییم، که با فرض شرایط ایران که تقریبا از جمعیت 76 میلیونی آن فقط 21.2 میلیون نفر (پاییز 91) شاغل می­باشند (27% کل جمعیت)، تعداد افراد شاغل در بخش صنعت و خدمات آذربایجان را با فرض شرایط فعلی ایران ( 17.4میلون نفر در بخش صنعت و خدمات) 8.5 میلیون نفردر نظر بگیریم (با فرض خدمات دولتی و غیر دولتی)، نیروی کاری آذربایجان تقریبا 11میلیون نفر می­شود که با احتساب نیروی غیرکاری آذربایجان (خانم­ها، بیکاران، دانش آموز و ..)، آذربایجان با 11 میلیون نفر نیروی کاری، تقریبا ظرفیت تامین 38 میلیون نفر (3-4 نفر در هر خانواده) با یک زندگی نرمال و خوب را دارد (مقایسه شود با جمعیت فعلی 6 استان آذربایجانی مورد مطالعه که در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 تقریبا برابر 12 میلیون نفر بود).

حال همين آذربايجان چنان مورد استعمار قرار گرفته است که توانايي ساپورت همين جمعيت فعلي را هم ندارد (با مهاجرت­هايي که از منطقه آذربايجان به تهران، قم و اصفهان و ... صورت مي­گيرد این مورد کاملا آشکار است).

برای مطالعه و دریافت کامل متن میتوانید از لینک زیر استفاده کنید:

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=finish&cid=290&catid=2

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter