English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه ی مشترک آذوح-گادپ: درخواست عدم حضور در مدارس و دانشگاهها و عدم تکلم به زبان فارسی در 1 مهر

در دنیایی که عدم تحصیل زبان مادری و عدم تحصیل به زبان مادری تنها به یک جوک تلخ می ماند، 1 مهر دیگری در ایران فرامی رسد و باز هم هزاران کودک و نوجوان غیرفارس مظلومانه مورد هجوم سیاستهای آسمیلاسیون حکومتی قرار می گیرند. دهها سال است که سیستم شوونیستی حاکم نظام تعلیمی و تربیتی کشور کثیرالمله ی ایران را مسلخ غیر فارس زبانان نموده و آذربایجانی که نخستین مدرسه ی مدرن ایران را بنا نهاد، جز تحقیر فرهنگی، تحریف تاریخی و قتل عام ملی خود اجرتی ندیده است.

امسال اما بازگشایی مدارس مقارن با حوادث دیگری نیز گشته است. کمافی السابق، دهها فعال سرشناس حرکت ملی آذربایجان هفته هاست اسیر زندانهای رژیم ایران گشته اند و بازداشت و شکنجه در راه وطن، کمترین پاسخ مجاهدتهای خالصانه ی شان در راه آزادی سرزمین مادری از بند اشغال و استبداد بوده است. صدها جوان رعنای آذربایجانی به بهای دفاع از هستی و هویت خویش محاکمه و زندانی و شهید می شوند و رژیم ایران همچنان بدون کمترین رحم و انصاف با پرونده های فعالین آذربایجانی برخورد می نماید.

خاک آذربایجان نیز از گزند دسیسه های رژیم ایران در امان نمانده و رژیم همچون روال دهه ی گذشته بر اجرای پروژه ی شوم خشکاندن اورموگولو و تبدیل آذربایجان به "زمین سوخته" اصرار دارد. علیرغم تعویض دولتها و افراد، تجربه ی تاریخی و اسناد و مدارک جدید به خوبی آشکار می سازد که حکومت ایران در برخورد با موضوع آذربایجان جنوبی سیاست واحد و یکسانی را در تمامی ادوار پیگیری و اجرا نموده است. در حالی که اورموگولو بیش از 75 درصد مساحت خود را از دست داده و سال آینده را آخرین سال حیات خود می بیند، رئیس دولت ایران از آغاز عملیات احیای آن در چند سال آتی خبر داده است.

ملت بزرگ آذربایجان!

حاکمان می دانند ملت آذربایجان به یمن رشادتهای فرزندان خود در راه مبارزه تا احقاق کامل حقوق فرهنگی و ملی خویش از پای ننشسته و مبارزاتش را با تلاش برای رسمیت زبان تورکی در ایران و کسب حق تحصیل به زبان مادری آغاز و با کسب حق تعیین سرنوشت خویش ادامه خواهد داد.

ما رسمی شدن زبان تورکی در ایران، فراهم نمودن شرایط تحصیل به زبان مادری، اختصاص رادیو و تلویزیون سراسری به زبان تورکی و ایجاد فضایی مناسب برای انتشار مطبوعات آزاد و سراسری به زبان تورکی را کمترین خواستهای خود در زمینه ی احقاق حقوق ملت ترک آذربایجان می دانیم. باور داریم پیش زمینه ی اصلی رسمی شدن زبان تورکی در میزان نفوذ و کاربرد آن در خانواده ها و در سطح جامعه ی آذربایجان است. پیروزی نهایی ملت آذربایجان(در کنار پیگیریهای رسمی در عرصه ی سیاست)، در توجه جدی و اساسی به آموزشهای غیر رسمی و وسعت بخشیدن و دایر کردن کلاسهای آموزش زبان تورکی، ادبیات، تاریخ، موسیقی و... و بزرگداشت جشن ها و سنت های ملی در خانواده ها به عنوان پایه های محوری و اصلی جامعه آذربایجان نهفته است.

ما ضمن محکوم نمودن بازداشتهای خودسرانه، بی دلیل و خشونت آمیز فعالین سیاسی آذربایجان توسط عوامل اطلاعاتی ایران، آزادی بی قید و شرط آنان را خواستاریم. بسیاری از این فعالین به دلیل اعتراض به نحوه ی دستگیری و روند مبهم بازپرسی خویش زیر شکنجه های بیشمارند و بی شک مسئولیت عواقب هر گونه ناراحتی و خطر احتمالی برای سلامتی این فعالین آذربایجانی با رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

معتقدیم با توجه به در پیش بودن روز نسل کشی معنوی آذربایجان و در اعتراض به سیاستهای حکومت ایران، عدم حضور در مدارس، دانشگاهها و دیگر مراکز آموزشی و همچنین عدم تکلم به زبان فارسی در روز یکم مهر می تواند نمونه ای بسیار موفق و موثر از نافرمانی مدنی در آذربایجان جنوبی را به نمایش بگذارد. ملت شریف آذربایجان و علی الخصوص فعالین سیاسی و دانشجویی با عدم حضور خود در مراکز آموزشی و عدم صحبت به زبان فارسی در مکانهای عمومی ضمن آشکار نمودن دوباره ی مشی مبارزاتی مدنی حرکت ملی آذربایجان جنوبی، قدرت جنبش در پاسداری از هویت ملی را نمایش خواهند داد.

گوج، بیرلیکده دیر...

آذربایجان اویرنجی حرکاتی- آذوح

گونئی آذربایجان دموکرات پارتیاسی- گادپ

شنبه 30 شهریور 1392

 

 

SASM's and SADP's common statement: The request for being absence and not attending in the schools and universities and not speaking Farsi on 23th September

 

 Today in the world where, not educating in mother tongue and not educating mother tongue are just like a bitter joke, another 23th September comes and again thousands of innocent and oppressed and non-Persian child and adolescent are attacked by government assimilation policies.

 

For many decades chauvinist ruling system have determined the education system of a multinational country, Iran as a massacre site for non-Persians and Azerbaijan that established the first modern school of Iran, haven't receive any reward except cultural humiliation, historical falsification and its national genocide.

 

But this year schools reopening have been also coincided with other events. Still, dozens of prominent Azerbaijani activists have been captured in Iranian regime's prisons for weeks and detention and torture for their homeland have been the minimum response for their sincere endeavours in the liberation of their motherland from occupation and oppression. Hundreds of Azerbaijani courageous young men at the expense of defending their own existence and identity are tried, jailed and become martyr and Iran's regime still deals with the case of Azerbaijani activists without any compassion and fairness.

 

Azerbaijan's territory hasn't been immune from the of Iranian regime's intrigues and the government, as the past decade routine insists over inauspicious drying project of Urmia Lake and conversion of  Azerbaijan to scorched earth!

 

Despite the replacements of governments and people, historical experience and new documents reveal well that Iran's regime has implemented a unique and same policy in dealing with the issue of South Azerbaijan in all periods. While Urmia Lake have lost more than 75 percentage of its land area and look at the next year as the last year of its life, the head of Iran's government has announced the beginning of revival operation in the next few years!

 

Great nation of Azerbaijan!

 

Authorities and rulers know that Azerbaijani people because of their children's gallantry won't be exhausted on the struggle way to realize their full national and cultural rights and will begin their campaign with trying to being Turkish language recognized in Iran and acquiring the right to education in mother tongue and will continue to acquire the right to self-determination.

 

being Turkish language recognized in Iran, provided condition to education in mother tongue, assigned national radio and television to Turkish language and people, created appropriate situation for publish national and free media in Turkish language are our minimal demands in terms of Azerbaijani Turk people's right.

 

We believe the main background of being Turkish language recognized is related to penetration rate and usage of Turkish language in households and at the community levels of Azerbaijani society. Azerbaijani nation's final victory (besides the official following policy up) has been hidden in the serious attention to informal tutorial and expanding and setting up educational classes for Turkish language, literature, history, music, folklore, etc. and commemorate national and traditional ceremonies in the families.

 

We, in addition to condemn arbitrary, unreasonable and violent arrests and detentions of Azerbaijani political activists by Iranian intelligence agent, demand their immediate and unconditional release.

 

Many of these activists because of objection to the method of their detention and ambiguous process of interrogation are under numerous brutal tortures and undoubtedly, responsibility for consequences of any inconvenience and possible danger to the health of these Azerbaijani activists will be with Islamic Republic of Iran.

 

We believe in due to the arrival of the day of spiritual genocide of Azerbaijan and to protest against Iran's policies, not attending in the schools, universities and other educational centres and also not speaking Farsi on 23th September (1th Mehr) can demonstrate a highly successful and effective example of civil disobedience in South Azerbaijan.

 

The noble nation of Azerbaijan, especially political and student activists, by their absence from educational institutions and not speaking Farsi in public places, besides illustrating the strategy of civil campaign of South Azerbaijan national movement, will display the strength of movement is in the protection of national identity.

 

Togetherness is power...

 

Southern Azerbaijan Student Movement-SASM

 

Southern Azerbaijan democrat Party- SADP

 

Saturday, 21th September 2013

 

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter