English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

پاسخ یک زبان شناس تورک به نژادپرستان پانفارس و پان ایرانیست طراحان، سازندگان و مجریان برنامۀ موهن و نژادپرستانۀ فتیلیه - اوجالان ساوالان

در جواب نژادپرستان پلید پانفاری و پان ایرانیست که طراحان، سازندگان و مجریان برنامه های تلویزیونی "فتیله" شبکۀ دو صد و سیمای جمهوری شیطانی ایران  به قصد تمسخر توهین آمیز ملت تورک آزربایجان برای تحقیر و آسیمیلاسیون کودکان ملت بزرگ تورک و ملتهای دیگر ایران در ملت جعلی فارس هستند، من زبانشناس تورک آزربایجانی پاسخی علمی دارم:

 یک فارس در زبان مادریش حتی یک کلمه معادل برای کلمات "درک، فهم و شعور و علم" (هر چهار کلمه عربی)،  به جز "دریافت/ دریافتن"، "دانش/ دانستن" و "آگاه شدن / آگاه شدن" ندارد. تازه این کلمات یادشده نیز با اندکی تحقیق و تدقیق علمی جعلی هستند. توضیح این که برساخته و نارسا است چون دریافت به معنی "گرفتن و  اخذکردن" هست و در معنی مجازی به درک و فهم اطلاق می شود. دانش نیز از بن "دان" تورکی است: "تان" (با مصدر تانیماق: شناختن/ دانستن و تانلاماق/ دانلاماق: آگاه کردن، آشنا کردن، سرزنش، تنبیه)،  که با پسوند "ش" همراه شده است، که این پسوند نیز از زبان تورکی دزدیده شده است. نظر بهتر این که دانش همان "تانیش" است در همان مفهوم "شناختن" و "دانستن". دربارۀ "آگاه شدن" نیز باید گفت این کلمه بر ساخته، چرا که از لحاظ ساخت زبانشناختی، دستوری و صرفی "ساده" نیست و از فعل معین یا کمکی "شدن" استفاده شده است. ما در فارسی "آگاهیدن"  نداریم پس این کلمه در شکل فعلی خود نیازمند فعل معین است. جالب است همین فارس نژادپرست خودشیفتۀ نوکرصفت بی ریشه و بی زبان نوکر استعمار ضد تورک، به من تورک که در زبان مادری زنگین و غنی ام، کلماتی مانند "قاناجاق، آنلاماق، آنلاق، آنلاییش، آنیق، آلقیلاما، قاوراییش، قاوراییم، قانیق، قاورام، قاوراماق، آنقی، آییت، سئزمه، دویما، باشا دوشمه/ باشا دوشمک، باش آچما/ باش آچماق، باش تاپما/ باش تاپماق، دوشونمک، بیلمک، بیلگی، بیلمه، بیلیم، بیلینج، بیلیک، بیلی، و ..." یعنی بیش از 27 معادل را دارم "خر" در معانی ضمنی و مجازی  بی شعور (شعور عربی است)، نفهم (فهم عربی است که با "ن" پیوند فارسی کلمه ساخته شده است)، کم هوش  می گوید!!! توضیح این که هوش هم تورکی  است. همان "اوس Us/" در معنی عقل و شعور و دانایی است که توسط زبان دزدان فارس تحریف شده است. خوب، این نژادپرستان پانفارس و پان ایرانیست ضد تورک و ضدعرب ایرانی با این زبان جعلی الکن و عجمی خودشان در برنامۀ تلویزیونی سخیف، موهن و نژادپرستانۀ "فیتیله" به منظور مغزشویی کودکان معصوم ملت تورک من و دیگر ملتهای ایران، باشیطنت و خبث ذاتی، و با نفس و نفَس شیطانیشان چنین القا می کنند که "کودک تورک آزربایجانی تفاوت میان فرچۀ توالت و مسواک را نمی داند و با فرچه پر از نجاست توالت دهان و دندانهایش را می شوید"!!! ما هم به او می گوییم اگر خودت بی شعور و نفهم و کم هوش و "خر" نیستی پس کو در زبان باستانی و اهورایی و باشکوه خاخام منش و کوروش نشانت (؟) کلماتی که معنایشان به درک و فهم و علم عربی دلالت کنند؟ چرا که از دیدگاه جامعه شناسی  و روان شناسی زبان وقتی کلمه و اسمی در زبان ملتی وجود داشته باشد نشانۀ این است که مفهوم، معنی، مصداق و "خود" و حقیقت آن چیز نیز در ذهن و روح و وجود همان ملت وجود دارد. و وقتی مفهوم فهمیدن (فهم عربی است و مصدر جعلی و دزدی و برساخته با "یدن") و درک کردن و علم در زبان شیرین  قند و عسل جعلی فارسی وجود ندارد، بهترین نشانه است که خود این مفاهیم و ارزشهای معنوی نیز در این ملت وجود ندارد. ممکن است پانفارسها و پان ایرانیستهای نژادپرست احقر به کلماتی مثل "فرهنگ" ببالند. البته فرهنگ نیز هرگز فارسی نیست و از زبان هندی اخذ (دزدیده!) شده است. شکل حقیقی و اصیل کلمۀ فرهنگ در هندی "پرتنگ" است، در معنی "یک جا جمع شدن و تمدن و شهرنشینی" (ر.ک. فرهنگ جغتایی-فارسی، ترجمۀ حسن جهانی اوموداوغلو، صص 169 و 120). در زبان فارسی کلمه ای که نون غنّه  (نگ) داشته باشد نداریم. از این رو کلمات "سنگ، فرهنگ، بارهنگ، کلنگ، رنگ" همگی هندی بوده و کلمات دیگر "فشنگ، تفنگ، خدنگ، تُنگ (کوزه سفالین با لولۀ تنگ)، تنگ، چنگ (چه در مفهوم ناخنها و پنجه و چه در مفهوم ساز موسیقی)  و ..." همگی از زبان مادری من، تورکی دزدیده شده اند و به زبان قند و شکر جعلی فارسی داخل و وارد و تزریق (؟) شده اند. در حالی که معادل فرهنگ (هندی)، همان Culture انگلیسی و تمدن (عربی) در زبان تورکی "اردم، اوْیغارلیق، اوْتوراقلیق، اِیتینج، بایلالانماق، امکداشلیق" و غیره در تورکی، یعنی زبان مادری من وجود دارد. در ضمن کلمۀ "جنگ" از کلمات پرکاربرد زبان فارسی، چینی است.

هرچند همان طور که دوستان فعال نکته سنج و نشانه شناس هویت طلب و حق طلب تورک ما قبلا با نشانه شناسی رنگ لباسهای دو مانقورت حقیر، حمید گلی و محمد مسلمی به درستی تبیین کردند که هدف از این برنامۀ نژادپرستانه حمله به تماشاگران هویت طلب و حق طلب تیمهای فوتبال ترختورسازی تبریز و شهرداری اورمو بود، لیکن لازم دانستم این نکته را به فاشیستهای نژادپرست ضد تورک حقیر و احقر فارس یادآوری کنم که وقتی زبانتان، یعنی به قول مارتین هایدگر "خانه هستی" تان، این قدر حقیر و نازک و شیشه ای و شکننده است از آن به زبان، هویت و هستی دوازده هزارسالۀ صخره مانند و کوه صلابت ما تورکان آزربایجان و کل ایران سنگ اندازی نکنید. شما نژادپرستان احقر فارس، در کشتی آزربایجان نشسته اید و با بی شرمی و وقاحت تمام کف کشتی را سوراخ می کنید؟! بفهمید و درک کنید که "ما نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم".

اوجالان ساوالان – پنج شنبه  1394/10/24       2016/01/14

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter