English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

سهم تُرکها از ایران (بخش سوم- مقایسه ی نظام آموزش عالی)- بابک شاهد

وجود دانشگاهها در یک منطقه ی جغرافیایی یکی از معیارهای مهم سنجش میزان پیشرفت علمی و تلاش برای توسعه ی آموزشی آن منطقه محسوب می شود. دانشگاهها از مهمترین مراکزی هستند که سبب توسعه ی فرهنگی و افزایش آگاهی مردمان یک جامعه محسوب می شود. حضور دانشگاهها در یک منطقه از یک سو سبب تسهیل کسب آموزش عالی از سوی ساکنین آن منطقه می شود و از سوی دیگر نقش مهمی در افزایش آگاهی های سیاسی و فرهنگی مردم ساکن در آن منطقه می گردد. به خصوص دانشگاه های دولتی در ایران که دانش آموزان برای ورود بدان ها نیاز به تلاشی وافر دارند و دانش آموزانی که در دوره ی متوسطه تلاش لازم جهت کسب معیارهای لازم برای تحصیل در این دانشگاهها را کسب کرده اند تاثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر دانشگاهها دارند. مقایسه ی تعداد دانشگاههای دولتی موجود در مناطق فارس نشین با مناطق تُرک نشین نشانگر تبعیضی هدفدار در حق مردمان تُرک در ایران می باشد. لیست دانشگاههای دولتی ایران و شهری که این دانشگاهها در آن واقع شده اند با استناد با سایت سازمان سنجش ایران به شرح ذیل است:

http://www.araznews.org/fa/Archives/23089

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter