English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

تحت تاثیر تبلیغات منفی‌ ایرانیان قرار نگیریم-پان تورکیسم بد است؟ آیا پان ایرانیسیم وجود خارجی‌ دارد ؟ نگاهی‌ به مقاله آقای جبارزاده- آردا سلیملی

پان را اگر بر اساس تعاریف ایرانیان و فرهنگ سیاسی ایرانی‌ معنی‌ کنیم چیز بدیست !  اگر "پان "بودن بد است پس امروز اتحادیه اروپا را که پان اورپیینها تشکیل دادند و امروز هم , همین حزب پان اورپیین این قدرت بزرگ را اداره می‌کنند آنها بد  هستند ؟ آنها هم, زبان هویت ملل دیگر را قدغن کردند ؟

می‌دانیم در ایران همه معانی  و قوأعد انسانی‌  در فرهنگ عقب مانده ایرانی‌ واژگونه معنی‌ میشود و تعاریف بر اساس منافع خود دولت‌های فاشیست و شونیست فارس تعبیرو معنی‌ میگردد .

اگر بر اساس تعریف‌های سیاسی ایرانیان و قوانین ایرانیان , و با  استناد براخبار شونیست بخواهیم  در حرکت ملی آزربایجان آنالیز سیاسی دهیم, مطمئناً تعریف و آنالیز درست نخواهیم داد,چون آن تعریف‌ها , آن قوانین , آناخبار فقط برای منافع شوینیستی معنی‌ و یا تنظیم شده است.

باید ابتدا معانی اصطلاحات حقوقی و قوانین دولتی خود  دشمن را آنالیز کرد . با استناد به معانی و اطلاعات حقوقی و قوانین دشمن به مبارزه دشمن رفتن کاری بسی‌ خطرناک است.

"پان "در علم جامعه شناسی‌ یعنی‌ چه ؟ چرا ایرانی‌‌ها به کلمات پان و خصوصا"" پان تورک" و یا "پان عرب " بار منفی‌ میدهند ؟

"پان "از نظر علمی‌ یعنی‌ کسی‌ که بدون دخالت و تجاوز به حقوق دیگران بدنبال اتحاد بین انسانهای هم ایدئولوژی خود,یا هم اتینیک خود ,یا با منفعت‌های یکسان خود است .

"پان تورک" بودن یعنی‌ کسی‌ که اتحاد تورک‌ها رادر جغرافیای تاریخی‌ خود چاره بهتر زیستن تورک‌ها میداند و‌ عقیده دارد که اگر تورکها متحد شوند, زندگی‌ بهتری خواهند داشت .پان عرب هم به اتحاد عرب‌ها می‌اندیشد,پان آزربایجانیست به اتحاد دو آزربایجان می‌اندیشد. پان مسلم به اتحاد مسلمانان ...

"پان" بودن نه تنها چیز بدی نیست, بلکه سازنده است. این تبلیغ کاذب و‌ بار منفی‌ گذاشتن  بر روی کلمات از سیاست‌های  قدیمی‌ ایرانی‌‌ها و  در جهان است ,که همه ناشی‌ از سیاست‌های فاشیستی ,اشغالگرانه  و مغرضانه آنهاست.

آقای جبارزاده در مقاله خود آورده اند :

    پان به شخص یا گروه یا حزبی می گویند که

    ۱-به غیر از زبان فرهنگ و تاریخ خود,زبان فرهنگ و تاریخ دیگری را قبول ندارد.

    ۲_می خواهد ملتهای دیگر را به زور یا با صرف هزینه‌های هنگفت,به شکل ملت خود درآورند و درنتیجه آن ملتها زبان فرهنگ و تاریخ خود را فراموش کرده و در ملت حاکم حل و ذوب بشوند.

    ۳_تحمل دیدن زبانی دیگر در کنار خود را ندارد.موفقیت پیروزی و خوشبختی را فقط در زبان خود میبیند درحالیکه زبانی دیگر(چه برتر چه سطح پایین تر)را قبول ندارد.

    ۴_پان یعنی خود را برتر از نژاد یا ملت دیگر دیدن.

  آنکه شمادر مورد اول  تعریف می‌کنید در علم جامعه شناسی " نژادپرست "میگویند نه" پان"

 آنکه شمادر مورد دوم می‌فرمائید نسبت مستعمره و استعمار گراست که به استعمار کننده اشغالگر یا استعمارگر خارجی‌ میگویند نه" پان"

 مورد سوم و چهارم همانند مورد اول اشاره به فرد یا گروهی منصوب به ملتی خود را برترین ملت بداند این در علم جامعه شناسی‌ راسیست و نژاد پرستیست , نه " پان"!

تحت تاثیر تبلیغات منفی‌ ایرانیان قرار نگیریم.

در ایران همانطور اصطلاحاتی حقوقی- قضایی‌ و جامعه شناسی‌ همچون  " حقوق بشر " "امنیت ملی‌ " " حقوق زنان " "برابری " " نادرست معنی‌ شده و واژگونه اعمال میشود, کلمه "پان "هم همانند دیگر انگ‌های سیاسی و اصلاحات حقوقی-جزائی دستگاه قضایی‌ دولت ایران (هم در پهلوی هم در جمهوری اسلامی)  بر اساس تامین منفعت‌های خود فارس ها معنی‌  میشود و....

ایرانیان (فارس‌ها ) طی‌ ۹۰ سال ایجاد ایران, برای سرکوب هر گونه حرکت آزادی بخش ممالک تحت اشغال ,یک سری تعاریف‌ سیاسی و قضایی‌ راایجاد کردند, در همین راستا هم به اصطلاحات دموکراتیک بین‌المللی و حقوقی همچون "حقوق بشر" " امنیت ملی" با توجه به منافع فارس‌ها و ایدئولوژی حکومتیشان تغییر تعریف کردند, به آن‌ها بابزک قضایی, چادر جزائی میپوشانند تا سرکوب‌ها و جنایت خود را مشروع سازند .

تعریف‌های "پان تورکیسم"-"تجزیه طلب" -"خائن "-فعالیت علیه امنیت ملی" "جاسوس بیگانه "زندانی سیاسی " ...در دنیا معنی‌ دیگری دارند ! در ایران معنی‌ دیگر.

به عنوان مثال "فعالیت علیه امنیت ملی "چیزی که در تمامی‌ کشور دمکراتیک به معنی‌ فعالیت‌های تروریستی -به خطرانداختن جان شهروندان معنی‌ میشود ولی‌ در ایران  کسی‌ که به خشکاندن  دریاچه ارومیه و نجات ۱۵ میلیون انسان اعتراض کند یا,خواهان تحصیل به زبان مادری باشد,یا به نژاد پرستی‌ اعتراض کند ,"فعال علیه امنیت ملی" خواهد بود چون در ایران امنیت ملی ,یعنی‌ امنیت سیاست‌های نژاد پرستانه و اشغال گرانه فارساطلاق میشود.

جالب است بدانیم همین تجزیه طلبی (یا همان استقلال طلبی ملتها) با بار منفی‌ که ایرانی‌‌هاعلیه فعالین حرکت ملی تبلیغ می‌کنند یک حق سیاسی و حقوق بشریست که از طرف تمامی‌ جوامع حقوق بشری به رسمیت شناخته میشود .

کلمه "تجزیه طلب" هم همینطور مثل "پان " بدون جنبه علمی‌ معرفی و معنی‌ میشود که خود بحثی مفصل دارد ولی‌ با سوال کوته باید پرسید ! آیا ملت تورک آزربایجان با فارس هم ملت است که بخواهد تجزیه شود ؟ یا ایران یک کشور طبیعی و غیر سیاسی با اتنیک یا دین یکدست است که ما ملل غیر فارس را تجزیه طلب بنامید؟

کدام "پانی "سازنده نیست ؟آیا چنین "پانی" وجود علمی‌ دارد ؟

در مقابل پان ترکیسم متحد کننده وسازنده ,پان ایرانیسم ویران کننده را داریم .

پان ایرانیسم در اصطلاح "شوینیسم" و اشغال گری" است که به اشتباه پان  ایرنیسم می‌نامیم.این اشتباه شاید بخاطر پان ایرانیست نامیدن احزابی دارد که همواره شوینیست (کشورگشا) بوده و اهداف شوینیستی را زیر نام "پان ایرانیسم "برده اند .

پان ایرانیسم همانند نازیسم بدنبال اتحاد هم کیشان یا هم ملیت‌های خود (افغان‌ها-تاجیک ها )نیست بلکه بدنبال اشغالگری ممالک دیگر ملت‌ها است که آنها‌را به کیش و ملیت یا باور خود درآورد. سپس آنها‌را اسیمله و در خود حل  و در نتیجه خودرا بزرگتر کند یا همانند فاشیزیم یا کمونیسیم غیر خودی هارا حذف کند.

ایرانیان افغان‌ها که هم ملیت خودآنها هستند را, از خود نمیشمارند ,در حالی‌ که پان فارس باید بدنبال اتحاد فارس‌ها (افغان‌ها-تاجیک ها ) باشد.

 (خود ایدئولوژی شوینیستی و اشغالگری ایرانی‌ که به اشتباه پان ایرانیسم می‌نامیم خود به ۳ دسته پان ایرانیسم - پان فارسیسم و پان نئو ایرانیسم تقسیم می‌شوند که خود مقوله جداست. )

آزربایجانی هموطن فارس نبوده و نیست و نخواهد بود... آزربایجانی مستعمره خارجی‌ فارس است

آقای جبار زاده در مقاله خود آورده اند:

۲_بعضی هم وطنان فارس ما,تا یکی می خواهد یک جمله تورکی حرف بزند یا بنویسد,به او پان تورک می گویند.

درست است

سوالاتی که آقای جبار زاده آورده اند بسیار درست و دقیق است آقای جبارزاده استعمار و ظلم را بخوبی می‌بیند دشمن را بخوبی  تشخیص میدهد ,ولی‌ در مقاله ,اصطلاحات و سوالات مطرحی از طرف  آقای جبارزاده  بر اساس تعریف‌های نادرستی که خود ایرانیان بوجود آورده اند تحلیل میشود که این بسیار نادرست و برای آزربایجان و حرکت ملی آزربایجان بسیار خطرناک است.

ایرانی هیچ موقع هموطن من تورک آزربایجانی نبوده است. طی‌ ۹۰ سال ایجاد ایران آزربایجان تحت اشغال نظامی ایرانیان بوده است .فارس‌ها هم همین نگرش را نسبت به ما دارند و هروز این را به ما یادآوری هم می‌کنند. هر تورکی این واقعیت را با نگرش به ۹۰ سال سیاستهای اشغال گرانه ایرانیها  درمی‌یابد.

آقای جبارزاده همه سوالاتی که در مقاله خود آورده‌   قبولی واقعیت اشغال گری ایرانیها در آزربایجان از طرف خودشان می‌باشد.

تاریخ دوستان  آزربایجان  بخوبی میدانند بعد از انحلال امپراتوری ممالک مهروسه قاجار بدست انگلیس و فارس‌ها و ایجاد کشور قلابی ایران , آزربایجان بارها برای رهایی از اشغال قیام کرده و همچون انقلاب ۱۳۲۴ هم پیروز و آزاد گشته ,ولی‌ دوباره همین آزادی با نسل کشی تورکان  به خاک خون کشیده شده و آزربایجان تحت اشغال ایران در آمده است .

من, تورک هیچ موقع طی‌ ۹۰ سال اخیر با فارس هموطن نگشتم چون وطن من آزربایجان بوده, است خواهد بود !  نه ایران!

حرکت ملی آزربایجان جنوبی اهداف پان تورکیسم ندارد ولی‌ پان تورک  در آزربایجان فراوان است

 آزربایجان قاعده‌های سیاسی خود را دارد,  ادبیات  سیاسیخود را دارد

هدف حرکت ملی پان تورکیسم و ایجاد توران  و دولت واحد تورک با دیگر دولت‌های تورک نیست ,هدف حرکت ملی آزربایجان آزادی از یوغ اشغال ایرانی‌ است. حرکت ملی آزربایجان با توجه به جنبش‌ها و پیشرفتهای  سال‌های اخیر خود ,خواستار استقلال ملی و رهایی ملی در تمامی‌ زمینه‌های اقتصادی ,فرهنگی‌ ,آموزشی ,سیاسی,نظامی می‌باشد و مهمترین سلاحش هم تحصیل بزبان مادریست.

ولی‌ این به این معنی‌ نیست که در حرکت ملی آزربایجان پان تورک و افرادی که دوست دارند با هم ملّیت‌های خود زبان ،کشور ،ارتش،اقتصاد ،دولت یکسانی داشته و متحد باشند موجودنیست, بلکه حرکت آزادی ملی آزربایجان متفاوت تر از حرکتهایی آزادی بخش دیگر تورکان اسیر  تنها بخود نمیندیشد حرکت آزادی ملی آزربایجان به تورکان قشقای , به تورکان تورکیه .به تورکمنستان به کرکوک و به اویغور به قاراباغ  نه تنها می‌اندیشد در صورت امکان سعی‌ می‌کند همدردی کند .

این به این معنی‌ نیست که چون ایرانیان "پان" را بد معنی‌ می‌کنند , میلیونها پان تورک را که فقط  خواستار اتحاد تورکان هستند و با حقوق ، زبان ، وطن ،هویت دیگران کاری ندارند را بد بنامیم!

ما باید بتوانیم درست آنالیز کنیم مخصوصاً آنالیزرا باید از زمین دشمن یعنی‌ از قوانین و نوع ایجاد پایه های این سیستم آغاز کنیم و اجازه ندهیم آنها با معنی‌ نادرست بینمان تفرقه افکنی کند.

ایرانیان طی‌ ۹۰ سال با معانی نادرست با  حرکت‌های آزادی بخش ملل غیر فارس مبارزه میکنند با معانی نادرست  زندانی ،اعدام ،شکنجه میکنند ولی‌ این دلیل نمی‌شود  و با توپی خود شوینیسیم به زمین سیاست انداخته بازی کنیم .

آزربایجان و حرکت ملی تعاریف خود را دارد آزربایجان طبق معانی و قوانیندمکراتیک و مدنی بین المللی مبارزه آزادی   میبرد .

شاید سوال پیش آید که ما در کشور ایران مبارزه می‌کنیم مگر میشود با قوانین و تعاریف دمکراتیک باایران مبارزه کرد؟

حرکت آزربایجان حرکتی دمکراتیک و مدنیست که همانند ۱۳۲۴ با یک اراده ملی قادراست آزربایجان را  سالها از همسایگان خود مخصوصا ایران جلو بیندازد .

(مدنی بودن به این معنی نیست که نمی‌تواند حرکت مسلحانه داشته باشد و همچون قیام پیشه‌وری, ستار خان ,خیابانی ,خلق مسلمان میتواند از هر راهی برای دفاع ملی ,برای آزادی ملی و نجات انسانها ورهائی ازاشغال و ایجاد کشوردمکراتیک آزربایجان استفاده کند, این حق از طرف تمام جوامع بین المللی به عنوان حق مدنی و مشروع به رسمیت شناخته میشود  .)

ما تنها شرایط مبارزه را در جغرافیایی سیاسی ایران کافیست درک کنیم لازم نیست مقابل  تاکتیک‌های رژیم گارد دفاعی بگیریم. آزربایجان قادر است  تعاریف سیاسی خود را خود تعیین کند . آزربایجان تاکتیک‌ها و قاعده‌های سیاسی خود را دارد,  ادبیات  سیاسی خود را دارا می‌باشد. روحیه مبارزاتی متفاوت و مخصوص خود را دارد, سلاح مخصوص خود را دارد, این دشمن است که با تعاریف ما, در خارج از زمین ما بازی کرده و ببازد .

قطعاً روزی خواهد رسید شونیست و اشغالگری ایرانی‌ به اراده جوانان آزربایجان در زندان‌ها ,به اشک مادران آزربایجان,به خون شهیدان آزربایجان حساب پس خواهد داد.

من به عنوان تورک آزربایجان افتخار می‌کنم یک پان تورکم.برای آزربایجان استقلال و یکپارچگی و برای همه ملتهای دنیا اتحاد را آرزو می‌کنم .

آردا سلیملی

ارومیا- قیش1394

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter