English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

رای هیات نظارت بر مطبوعات در مورد اهانت روزنامه طرح نو: تذکر کتبی !!!*****

آذوح: روزنامه ی طرح نو به دلیل توهین به ترکها به "تذکر کتبی" محکوم گردید!

به گزارش آذوح هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه ی خود "بخشهایی" از مطلب سرتاسر اهانت آمیز

"هفت خوان رستم" در روزنامه ی طرح نو را توهین قلمداد کرده و به این نشریه "تذکر" داده است.

این رای "کم ترین" رای در میان مجازاتهای پیش بینی شده برای نشریات است.

گفتنی است روز دوشنبه و سه شنبه صدها تن در شهرهای اورمیه و تبریز در اعتراض به اهانت این روزنامه به خیابانها آمدند.

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter