English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

دریای غم ساحل ندارد؟! اورموگولو مسئول ندارد؟!

نامه رسیده ازیک شهروند: ازبودجه های  تخصیصی ازاعتبارات ملی واستانی درطول یک دهه اخیر که بسبب خشکیدن دریاچه ارومیه معلوم نشدکجا هزینه شده ویا با افتخار! به خزانه دولت برگشته چه خبر؟

الحق که دریای غم ساحل ندارد؟! اورموگولو مسئول ندارد؟!

فارغ ازاینکه  آبی که اینروزها با جمع شدنش درسطح دریاچه اورمیه  بیشترازنتایج بارندگیهاست یا ستاداحیا معجزه کرده  که درپایان شهریورماه گزارش دولت میزان دخالت اثرات طبیعی ومدیریت را به تفکیک نشان خواهددادهدف نگارنده بحث وظایف شهروندی ومسئولینی که ازمتولیان بخشهای دیگری از حفظ دریاچه ومحیط زیست آن را بعهده دارند را مطرح نمودم که هربیماری نیازبه تیمارهم دارد،دریاچه اورمیه بیماراست واگر شناکردن درآن عیادت متصورشود ،هم عیادت کنندگان براین بیمار وظایفی دارندوهم  حکیمان مدعی جراحی بیمار. این دریای غمبارنیاز به تیماردارد.

مردم مسلمان اورمیه بواسطه مذهبی که درآن تشرف دارند بیش از سایرپیروان ادیان دیگر دررعایت  مسائل شرعی پابندومقیدهستنداما ظاهرا مسئولینی که یک دهه قبل با زدن دیوارهای ساحلی  وتفکیک زن ومرد ازیکدیگر سبقت می گرفتندتا با  ترفیع پله های ترقی پستهای سازمانی را درو کنند اکنون کجایند که  سواحل دریاچه را نظارتی کوتاه اما نه از نوع دیوارکشی ساحلی  بلکه  ته مانده ای ازبودجه های آنچنانی را برای تامین وسایل حاجات شناکنندگان گامی حداقل برای خدا بردارند.

چندروز پیش همسرومادروتیم طایفه  نسوان  کاروانی را بتعداد ۶۰ نفری با سه مینی بوس یک روز تعطیل را جهت شنا درکنار ساحل دریاچه اورمیه (کاظم خان داشی) انتخاب وراهی شدند پس از بازگشت از وضعیت ناجور ساحل مذکور گله داشتند.

سواحل دریاچه ارومیه متولیان  را غافلگیرکرده

گویا به همت شهرداری ارومیه  چندین جایگاه سیمانی برای اتراق مراجعین به این ساحل زیبا وتوریستی احداث وسرویس بهداشتی آن را نیز تامین نموده اند اما تانکر آب سرویسهای بهداشتی خالیست ومردم وتوریستها  برای رفع حاجت  ازفقدان آب درعذابند. مهمترازآن  پراکنده شدن زباله ها است که متولی ندارد. بنظرمیرسد فرض را اگر با نیتی خالصانه درنظربگیریم سواحل دریاچه ارومیه متولیان  را غافلگیرکرده است.

اما ازقرارمعلوم متولیان  اصلی این منطقه یعنی بخشدار وشهردارقوشچی وبخشداری مرکزی ،سازمان میراث فرهنگی وگردشگری و… وظایف خودرا فراموش کرده اند.بعبارتی ازآنجا که درمثل مناقشه نیست، بقول یک سالمندفرهنگی  اورمیه ای  که گفت این متولیان گرامی ازهمان نوع مدیرانندکه بعلت ناکارامدی دریاچه را خشکاندندواگر کسی بالای سرشان نباشد   هر یدرلرین  باتیرالار  !

تامین آب سرویسهای بهداشتی ،رختکن های نسوان ومردانه ، سایه بانها و غرفه های فروش اغذیه و جمع آوری زباله های محل ازجمله معضلاتیست که همت متولیان ومسئولین را می طلبد.

لذا پیشنهادمیشود حداقل  مسئولین ومتولیان نظارت بر این امور یا راسا نسبت به نظارت فیزیکی وبهداشتی محل هرچه سریعتر اقدام کنندویا اینگونه مناطق که توریست پذیراست در ایام تابستان به بخش خصوصی ازجمله گروه های حامیان محیط زیست (مردم نهاد)سپرده شود تا درکنارایجاد اشتغال وتعیین محلی برای ورودیه واخذ بلیط دراذای تامین لوازم الیه وجمع آوری زباله ها ، با ایجاد نظم ونظافت  بیش ازاین شان مسلمانی را نزد توریستها وشهروندان فهیم زیرسئوال نبرند.

یادداشتی از بابک .خ

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter