English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

کُردی بازی یواشکی حزب اعتدال وتوسعه ودعوتنامه های یواشکی دراورمیه

آذوح: منابع موثق خبراز دعوت یواشکی فتاح حسینی با عنوان رئیس شورای استانی  حزب اعتدال وتوسعه ، تعدادی ازفعالان سیاسی را به جلسه دعوت نموده است که درآن تصمیمات جدی برای آینده استان گرفته شود!

پس از انتشار خبر انتصاب فتاح حسینی بعنوان رئیس موقت شورای استانی حزب اعتدال وتوسعه  وعدم تکذیب حزب مرکزی بدنبال آن شایعات کوردی سازی حزب درآذربایجان غربی بمنظور جذب آراء اکراد بالا گرفته است.

اینکه حزب اعتدال وتوسعه  چرا اصراردارد ازحضور اکراددرمدیریت حزبی که منتصب به نزدیکترین حزب به دولت روحانیست ازاکراداستفاده کندسئوال بزرگیست که حزب  مرکزی درمدت اخیر  آن را بی پاسخ گذاشته و با عدم شفاف سازی   بدون شک با  واکنشهایی روبروخواهدشد.

شنیده ها ازمنابع موثق حاکیست فتاح حسینی که درمصاحبه با یکی از رسانه های محلی ضمن تکذیب ریاست موقتش بر حزب اعتدال وتوسعه دراستان  با  اشاره باینکه   در آینده نزدیک تصمیمات جدی از طریق شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه کشور نسبت به استان آذربایجان غربی اتخاذ خواهد شد برخی ابهامات را متوجه مدیریت سیاسی دولت دراستان نموده بعبارتی  جمله دوم میتواندبه این معنا باشد که فتاح حسینی وهمکاران کردش درموسسه اندیشه سبز که یک نهادمردمی وغیرسیاسی است منبعدبرای آینده مدیریت سیاسی استان تصمیم سازی خواهندکرد .

دربرخی ازمحافل سیاسی گفته میشوددعوت به جلسه سیاسی یک حزب  درمحل شرکت خصوصی وظاهرا فرهنگی (مردم نهاد) آنهم  با عنوان رئیس شور ای موقت ابهاماتی را بدنبال دارداینکه دعوتها ازچه کسانی بوده واکثریت مدعوین ازاکرادمی باشند؟ وچرا محل جلسه درموسسه فرهنگی مردم نهادتعیین شده ؟

که بنظر می رسد حزب مرکزی مایل نیست با مردم استان شفاف سازی نموده ومثل قربان احمدی که تحت تعقیب وگریز استانداری بود وعلنا اعلام جلسه وکنفرانس خبری میداد اینبار یواشکی رئیس دائم شورا تعیین می کند،یواشکی جلسه برگزارمی کند آنهم باعنوان نخستین جلسه ودرمحلی خیلی خصوصی ؟

عده ای از نخبگان سیاسی نیز درواکنش به این عملیات یواشکی میگویند  اگر آقایان مسئولین حزب مرکزی  ادعای مردمی بودن دارند چرا یک فراخوان عمومی نمیدهند تادرهمایشی علنا مواضعشان را دراین استان اعلان وبه شائبه کوردی سازی پایان داده وانتقادات یا پیشنهادات نخبگان سیاسی همسو با دولت را بشنوند.؟

گفته میشود برای خالی نبودن عریضه ازبرخی سیاسیون مطرح که دربین آن سی درصد قراردارندنیز دعوت شده که با توجه به موقعیت محل  بعید بنظر میرسد درجلسه یواشکی مذکور حاضرشوند.

گفتنی است برخی منابع موثق خبراز ارسال دعوتنامه ازسوی فتاح حسینی برای تشکیل جلسه ای درعصر پنجشنبه ۱۴ مرداد واقع درمحل موسسه  اندیشه سبز،خیابان شهیدچمران  جنب هتل دریا  داده اندکه گفته میشود از تعداد مدعوین ۷۰ درصد از اکراد میباشدوبه احتمال قوی ازاعضای حزب مرکزی  نیز حضورخواهندیافت.

باید منتظربود ودید دفاترسیاسی برخی ادارات که تا تقی به توقی میخورد [وموسسه فرهنگی صزفا برای اعتلای زبان مادری درخیابان استادان جلسکی تشکیل میدهند فورا سین جیم میشوند! ] دراین مورn فعالیت سیاسی درمکان مردم نهادفرهنگی چه واکنشی ازخوددرخواهندکرد خصوصا حوزه مدیرکل فرهنگی استانداری که دبیری حزبی را عهده داراست که معاونش یک کرد تندرو  بنام (م.م) ازارادتمندان فتاح حسینی است.

 چیچست خبر

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter