English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

رژیم جمهوری اسلامی ، رژیم دزدان کاخ نشین! -حسن جداری

در اواخرحکومت شاه، خمینی دغل کار، در گفتارهای تبلیغاتی گول زننده،  برای فریب توده های محروم و زحمتکش، مرتبا از " انصاف و معدلت اسلامی" دم زده و خود را به  دروغ، مخالف  کاخ  نشینان اشراف و استثمارگر و مدافع توده های کوخ نشین محروم و ستمدیده، قلمداد میکرد. مطابق وعده های دروغین خمینی، قرار بود پس از  برافتادن رژیم شاه و استقرار رژیم اسلامی، سیمای کشور بکلی  تغییر یابد و در این  دیار رنجه  از ظلم و تعدی، اثری از فقرومحرومیت و ستمدیدگی باقی نماند. کوخ نشینان و محرومان از چنگال فقر و فلاکت و بیکاری نجات یافته  و " عدالت و مساوات اسلامی،"  شامل حال میلیونها توده زحمت کش فقیر و بی خانمان گردد.  خمینی  ریاکار،  در نطق های حساب شده خود، وعده  مجانی شدن  آب و برق  و برخورداری عامه اهالی از در آمد نفت را میداد و مکارانه،  توده ها را به "مراحم" حکومت اسلامی که  قرار بود در ویرانه های  رژیم شاه، ایجاد گردد، امیدوار می ساخت! توده های  محروم  و کوخ نشین  که  از ستم و استثمارجانشان به لب آمده بود، به حرافی های ریاکارانه خمینی، با  دقت  گوش  فرا میدادند و در عالم خیال، دروعده های سر خرمن وی، رهائی خود از  چنگال  فقر و محرومیت را  می  دیدند!  درکشور بلادیده ای  که  در آن  به مدت 25 سال  تمام-  از کودتای ننگین 28 مرداد 1332 تا سرنگونی حکومت  شاه،- استبداد عنان گسیخته حاکم بود،  درغیاب یک تشکیلات سیاسی منسجم انقلابی که  توده های  زحمتکش را تحت  پرچم  رهائی بخش  خود  متحد و متشکل سازد، وعده و وعید های  دروغین خمینی، افکار عمومی را به خود جلب میکرد و زمینه را برای به قدرت رسیدن  مافیای آخوند های  شیاد و طماع، فراهم میساخت.                                                         

                                   +++++

در چنین  اوضاع و احوالی  بود که در 22 بهمن سال ۱۳۵۷، انقلاب سهمگینی در ایران به  وقوع  پیوست و به همت  توده های زحمتکش و بپا خاسته؛  بساط  ظلم و استبداد رژیم خودکامه  پهلوی، بر چیده شد.    انقلابی  به خاک  ایران شد      خانه ظلم شاه، ویران شد     چهره مردم از چنین اوضاع     چند  روزی چو غنچه، خندان شد        ای  دریغا که سلطه ملا        حاصل آن تلاش و عصیان شد          شاه رفت و خمینی  خونخوار      حکم فرمای ملک  ایران شد!  ازهمین  نخستین روزهائی  که رژیم جمهوری اسلامی قدرت  سیاسی را در دست گرفت، چپاول وغارت هستی  توده های  محروم و زحمتکش و تاراج ثروت های عمومی از جانب سردمداران دزد و کلاش این رژیم  آزادیکش، آغاز شد. سرقت بی پروای آثارعتیقه گرانبهای موزه های کشور، تنها یکی از دستبرد زدن ها و دزدیهای آشکار سردمداران رژیم درهمان روزهای  نخستین انقلاب توده های بپا خاسته بود. ایجاد  بنیادهای دزدی وغارتگری از قبیل "بنیاد مستضعفین انقلاب اسلامی"،  وسیله ای  در دست  آخوندهای دزد و چپاولگر برای  پر کردن جیب های خود و دزدیها و ثروت اندوزی های افسانه ای بود.  رژیمی که  قرار بود حکومت رئوف و معدلت پروری برای ستمدیدگان و کوخ نشینان پا برهنه و بی خانمان باشد و داد ضعیفان  را از اقویا و توانگران زورگو بگیرد،  در عمل، رژیم  آزادیکشی از آب  در آمد که  هدف و خواست طبقاتی اش چیزی جز خدمت به منافع سرمایه داران زالو صفت و تحکیم  موقعیت اجتماعی طفیلی گرانه آخوندهای طماغ و دروغ پرداز،نبود. حکومت پوشالی آخوندهای  ریاکار و سرمایه داران وتجار"اسلام پناه،" در واقع امر، سلطه طبقاتی سرمایه داران و کاخ نشینان طماع و غارتگر بود! وعده های دروغین خمینی،  سردمدار آخوندهای حقه باز، هرگز جامه عمل به خود نپوشید!  نه  آب مجانی  شد و نه  برق و گاز و نه  روزانه نفت رایگان به خانه های اهالی  فریب خورده،  تحویل داده شد. توده های  محروم و زحمتکش با آنهمه  تلاش و جانفشانی  و قربانی دادن ها،  از انقلاب  خونین خود نصیبی  جز استبداد و تاریک اندیشی  قرون وسطائی و استثمار بیرحمانه و فقر و بیکاری و بی خانمانی نبردند. آنها زمانی از  توخالی بودن وعده های خمینی مکار باخبرشدند که دیگر کار از کار گذشته بود و یکی از شیاد ترین رژیمهای  موجود در جهان، بر کلیه امور  جامعه، مستولی شده بود.                                                                                       

                              +++++

از همان  روزهای  نخستین چنگ انداختن به قدرت سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی،  به مثابه     رژیمی ضد مردمی و ضد کارگری ، به منظور تحکیم  پایه های سلطه طبقاتی خود، سرکوب بیرحمانه  کارگران و توده های زحمتکش را درسرلوحه اقدامات خود قرار داد. هجوم سبعانه به آزادیهای  دموکراتیک، تعطیل نشریات مخالف و افشاگر، یورش ددمنشانه به اجتماعات  نیروهای  اپوزیسیون، بخون کشیدن مبارزات حق طلبانه خلقهای تحت ستم ملی، تحمیل حجاب اجباری بر زنان و محروم ساختن آنها از کلیه حقوق مدنی و اعدام  گروه، گروه از مبارزین و مخالفین، از نخستین تشبثات ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی بود. درفردای سرنگونی رژیم شاه توسط توده های محروم و زحمتکش، درحالی که آزادیهای دموکراتیک در معرض  یورش وحشیانه اجامر و اوباش اسلامی قرار گرفته بود، میوه چینان انقلاب ضد سلطنتی، سرمایه داران و تجار دزد وغارتگر، آخوند های  شیاد و فریبکار و دیگر مفت خوران زالو صفت بودند. رژیم سرکوبگری که جای  رژیم  شاه را گرفت، دشمن بی امان  کارگران و  توده های محروم کوخ نشین ، آزادیخواهان و دگر اندیشان و یار و یاور توانگران و سرمایه داران غارتگرکاخ نشین بود! 

                          +++++

امروز پس از سا ل ها اسارت در چنگ رژيم جمهوری اسلامی و تحمل  بدترین سرکوبگریها و آزادی کشی ها؛ کمتر کسی  میتواند  تردیدی  بخود راه  دهد که   تنها  هدف و مقصودی  که سردمداران  این رژیم  ضد مردمی  در تمام دوران حکومت ننگین خود دنبال کرده اند، چیزی  جز پر کردن جیب های گشاد خود و اندوختن ثروت های باد آورده، نبوده است. توده های زحمتکش  ایران  در این مدت سی و هفت سال واندی، با مافیای مخوف و جنایت کاری روبرو بوده اند که  در قتل و کشتار و اعدام های دسته جمعی و شکنجه های قرون وسطائی، در دنیای پر تلاطم کنونی، کمتر نظیر و مانند دارد. سردمداران این رژیم  فریب و ریا، در تمام  مدتی که براریکه قدرت سوار  بوده اند؛ همچون زالو خون کارگران و زحمتکشان ایران را مکیده  و صد ها میلیارد از در آمد حاصله از نفت و ثمره رنج و کار توده های زحمتکش را  به  حساب های خود در بانک های  خارجی،  سرازیر کرده اند. این شیادان حرفه ای که برای  فریب  توده ها، در منابر و  مساجد و مجلس ارتجاعی اسلامی، مدام از "عدالت اسلامی" حرف میزنند، در واقع امردر شمار بیرحمانه ترین غارتگران هستی  توده های محروم کوخ  نشین می باشند.  در حالی که در ایران تحت ستم کنونی، حداقل  دستمزد کارگران در ماه، 815 هزارتومان تعیین میشود،- میلیون ها تن از  زحمتکشان  شهر و ده  در آمد ماهانه از این کمتر نیزدارند- برخی از روسای بانک ها ود یگر موسسات دولتی و غیر دولتی، ماهیانه 250 میلیون تومان یا بیشتر حقوق  میگیرند! درکشوری  که  در نتیجه  بسته شدن هزاران کارخانه و کارگاه در سال های اخیر،  بطور رنج آوری هر روز بر تعداد لشکر بیکاران افزوده میشود و بیش از سی در صد جوانان در چنگ عفریت بیکاری گرفتارند، فقیهان و شیخان و واعظان ریاکار و کلاش، "آقا زاده" های مفت خور، امیران وسرداران دزد و سرکوبگر سپاه پاسداران، سرمایه داران خون آشام ، درکاخ ها و ویلاهای مجلل زندگی کرده و در ثروت اندوزی و اشرافیت، حد و مرزی نمی شناسند. درحالیکه هر روز بر تعداد هزاران کارتن خواب در تهران و دیگر شهرها افزوده میشود و میلیونها انسان بی خانمان، در چنگال فقر و گرسنگی دست و پا میزنند، نوکیسه های خودنما که به برکت وجود رژیمی ضد مردمی و از طریق  دزدی و بند و بست، میلیاردها ثروت اندوحته اند،سوارماشین های شیک آخرین مدل گران قیمت شده و در خیابان های شمال تهران، به سیر و سیاحت می  پردازند! این ماشین های سواری چند میلیارد تومنی، این  کاخ های  سر بفلک کشیده و آپارتمانهای چند ده میلیاردی ، این سپرده های نجومی بانکی سردمداران رژیم، همانا حاصل کار و زحمت کارگران و زحمتکشان ایران و خون دل میلیون ها انسان اسیر و دربند است که چنین  بیرحمانه  توسط عمال و وابستگان چپاولگر رژیم جمهوری اسلامی، به یغما میرود!

                     +++++

هر روز که از عمر ننگین رژیم میگذرد، کارگران و توده های زحمتکش، زنان دربند، ملتهای تحت ستم، میلیونها انسان محروم و ستمدیده، با آگاهی هرچه بیشتراز ماهیت جنایتکارانه ومافیائی رژیم، به صفوف مبارزات آزادیخواهانه ضد رژیمی پیوسته  و در جهت رهائی از دست حاکمان دزد و شیاد، فریاد عصیان و اعتراض خود را، رساترمیکنند. به قول  فرخی یزدی، شاعر انقلابی معاصر،  طپیدن های دل ها ناله شد آهسته آهسته      رساتر چون شود این ناله ها، فریاد میگردد!   تردیدی نباید داشت که راه رهائی از چنگال خونین  رژیم جمهوری اسلامی، راه مدارا و مماشات و مبارزه آرام مدنی نیست.  شرکت در انتخابات قلابی- که سازشکاران فریبکار، مدام تبلیغش میکنند- و ترجیح  دادن جناحی از رژیم، به جناحی دیگر نیز، حاصل و نتیجه ای جزیاری رساندن به بقای عمر رژيم ضد مردمی، ندارد. جواب یک رژیم استبدادی آزادیکش را تنها  با توسل به زور و قهر انقلابی توده ها میتوان داد.  به منظور گسستن زنجیرهای اسارت و ستمدیدگی، راه دیگری جز قیام  و انقلاب، وجود ندارد. استقرار آزادی و دموکراسی در ایران، در گرو سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی با  تمام جناح ها و دارو دسته های ارتجاعی آن، توسط  توده های محروم و زحمتکش می باشد. هر ایرانی شرافتمند و آزادیخواهی که مخالف استبداد، توحش، زن ستیزی، شکنجه و اعدام، فساد، دزدی و ارتشاء است، وظیفه وجدانی دارد که در مواجه با  جنایات و خیانت های بیشمار رژیم جمهوری اسلامی، ساکت نه نشسته و در هر جای  دنیا هست، فریاد اعتراض خود را علیه این  رژیم کشتار و سرکوب، بلند کند.  تاکی باید این اعدام های دسته جمعی و شلاق  زدنها و شکنجه های قرون وسطائی زندانیان سیاسی، دوام داشته باشد؟ تاکی این غارت و چپاول بی پروای هستی کارگران و توده های زحمتکش و دزدی های اشکار و پنهان و فساد و تباهی بی حد و حصر سردمداران رژیم، استمرار داشته باشد؟ تا کی باید میلیاردها در آمد نفت و گاز و حاصل  کار و دسترنج کارگران و زحمتکشان ایران، به جیب های گشاد آخوندهای دزد و ریا کار، "آقا زاده" ها ، تجار بازارو مقاطعه  کاران وابسته به مقامات حکومتی، سرازیر گردد؟ زمان آن رسیده است که در همبستگی  با  پیکارحق طلبانه توده ها در درون کشور، مبارزات ضد رژیمی و افشاگرانه نیروهای سیاسی مترقی در خارج از کشور، هرچه متحد تر و قدرتمند تر گردد. باید با کار دفاعی پیگیر، جهانیان را هر چه بیشتر ازماهیت  سرکوبگرانه و ارتجاعی  رژیم جمهوری اسلامی، آگاه ساخت. باید گفت که یکی از  دلایل طولانی شدن عمر ننگین رژيم، بی اعتنائی و سکوت  درد آور بسیاری از روشنفکران مترقی خارج  از کشور، در قبال اعمال ضد مردمی آدمکشان حاکم در ایران میباشد. باید تاکید کرد که خاموشی گزیدن و بی اعتنائی و بی عملی در قبال جنایات بیشمار رژیم، کار سردمداران این حکومت  آزادیکش را در حبس و شکنجه و اعدام مبارزین و دگر اندیشان،آسان تر میسازد.  فریاد اعتراض ده ها هزارتن از ایرانیان مبارز خارج از کشور علیه خودکامگی و سرکوبگری رژیم جمهوری اسلامی و دفاع  پیگیرآنها از زندانیان سیاسی، میتواند درافشای هرچه  بیشتر ماهیت  ننگین  این رژیم  آزادیکش در افکار بین المللی، نقش بس مثبتی بازی کند. بی جهت نیست که رژیم، از گسترش  دامنه مبارزات  آزادیخواهانه ایرانیان خارج از کشور، سخت احساس و حشت کرده و با توسل  به انواع  دسایس و نیرنگ ها، مذبوحانه  میکوشد آتش پیکار افشاگرانه را در بیرون از مرزهای کشور، خاموش سازد.                     شهریور 1395        

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter