English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

ممانعت از برگزاری کارگاه آموزشی جنبش زنان آذربایجان

آذوح: به مناسبت 8مارس فعالین جنبش زنان آذربایجان در صدد برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «به سوی خانواده ی برابر» بودند که نیروهای امنیتی اطلاعاتی مانع از برگزاری آن شدند. دو روز مانده به برگزاری کارگاه یکی از برگزارکنندگان برنامه به اطلاعات تبریز احضار شده و پس از بازجویی 3ساعته از اجرای هرگونه مراسم به این مناسبت برحذر شده اند.

با این حال فعالین جنبش زنان آذربایجان بوروشورهای که تحت عنوان "7شرط عشق مرد به همسرش:درج شروط هفتگانه در عقد نامه" را  که آشنایی با شروط ضمن عقد است، در سطحی وسیع در تبریز پخش کردند.

لازم به ذکر است که هیچ یک از چاپخانه ها حاضر به چاپ متن تورکی در این بروشورها نشدند. گفته میشود وزارت ارشاد طی دستور العملی چاپ هرگونه متن تورکی را ممنوع کرده است.

اویرنجی

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter