احضار اکبر جهانگیری به دادگاه انقلاب اهر*****

آذوح: فعال ملی آذربایجان به دادگاه انقلاب فراخوانده شد.

به گزارش آذوح علی فاضلی رئیس شعبه ی 2 بازپرسی دادگاه انقلاب این فعال ترک را به دادگاه احضار کرده است. تاریخ صدور احضاریه 28 تیر می باشد.

به گزارش آذوح اکبر جهانگیری بایستی ضرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ احضاریه در بازپرس شعبه ی دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهر حضور یابد.

دلیل احضار اکبر جهانگیری "پاسخگویی به سوالات در خصوص شکایت" علیه او عنوان شده است.

آذوح

Share/Save/Bookmark