بیانیه: حمایت از اعتراضات کارگران ترک آذربایجان*****

ایران کشوری است که انواع ظلم و ستم را می توان در آن مشاهده کرد. تبعیضات ملی، جنسی، دینی و... زندگی روزمره ی میلیونها انسان را در این سرزمین تحت تاثیر قرار داده و فجایع بزرگی را به بار آورده است. اما کیست که نداند تبعیض اقتصادی و فشار بر قشر کم درآمد و مستضعف، از عمیقترین زخمها بر پیکر جامعه است.

کارگران، این فرزندان زحمتکش و مظلوم این ملت مظلوم، زیر بار سنگین ترین فشارها قرار دارند. از یک سو حقوقشان از سوی اربابان سرمایه به کل نادیده گرفته می شود، و از سوی دیگر سرزمینشان، آذربایجان جنوبی، به تاراج حاکمیت شوونیستی ایران برده شده و این زحمتکش ترین قشر جامعه مجبورند به کوچ از آزربایجان و یافتن کار در دیگر مناطق صنعتی ایران.

کارگران شجاع شرکت "ایران ترانسفو" زنجان بیش از دو هفته ی گذشته را در اعتصاب به سر برده اند. اعتصابی که شاید یکی از کم سابقه ترینها در نوع خود باشد و مقاومت، ایستادگی و رشادت این کارگران ترک بی نظیر و ستودنی است. کارگران کارخانه ی ماشین سازی نیز چند روزی است به یاران خود در زنجان پیوسته و آنها هم در اعتراض به ظلم بی پایان رژیم ایران دست به اعتصاب زده اند.

اما در این میان رفتار شنیع و دور از انسانیت رسانه های جمعی و نیروهای اپوزیسیون، مهر تایید دیگری بر این نکته است که جرم ما "تورک بودن" است. اعتصاب بیسابقه، عظیم و غرورآفرین کارگران زنجان که علیرغم بازداشت فعالین کارگری و اخراجشان از کارخانه، قدمی عقب نکشیده اند از سوی رسانه های بی اخلاق اپوزیسیون بایکوت شده و البته که دلیلش نیز آشکار است. کارگران زنجان تمامی شعارهایشان به ترکی است و دردشان هم درد آذربایجان است.

ما ضمن اعلام حمایت و همبستگی با جنبش کارگری آزربایجان اعلام می داریم خواسته های کارگران آزربایجان، خواسته های فعالین ملی است و ملت آزربایجان همواره در کنار فرزندانش بوده و خواهد بود. رژیم ایران بایستی به سرکوب جنبش کارگری پایان داده و ضمن قبول خواسته های به حق آنها از بازداشت فعالین دست کشیده و کارگران زندانی را بی قید و شرط آزاد نماید.

ما تشکیل اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل کارگری، پرداخت کلیه ی حقوق معوقه کارگران و افزایش میزان دستمزد نسبت به سطح رشد تورم، بازگشت به کار کلیه ی کارگران اخراجی سالهای گذشته و ایجاد امنیت شغلی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی  برای کارگران، رفع تبعیضات اقتصادی و سرمایه گذاری دولتی در آذربایجان و فراهم آوردن زمینه ای مناسب برای رفع معضل بیکاری در آذربایجان و بهبود وضعیت معیشتی کارگران این منطقه را از بدیهی ترین حقوقی می دانیم که سالهاست توسط رژیم ایران نادیده گرفته شده و بایستی به سرعت مورد اجرا قرار گیرد.

یاشاسین آزربایجان

یاشاسین آزربایجان ایشچیلری

گوج، بیرلیکده دیر...

جنبش دانشجویی آذربایجان- آذوح

حزب دموکرات آذربایجان جنوبی- گادپ

08-08-2016

Share/Save/Bookmark