ممانعت از برگزاری کارگاه آموزشی جنبش زنان آذربایجان

آذوح: به مناسبت 8مارس فعالین جنبش زنان آذربایجان در صدد برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «به سوی خانواده ی برابر» بودند که نیروهای امنیتی اطلاعاتی مانع از برگزاری آن شدند. دو روز مانده به برگزاری کارگاه یکی از برگزارکنندگان برنامه به اطلاعات تبریز احضار شده و پس از بازجویی 3ساعته از اجرای هرگونه مراسم به این مناسبت برحذر شده اند.

با این حال فعالین جنبش زنان آذربایجان بوروشورهای که تحت عنوان "7شرط عشق مرد به همسرش:درج شروط هفتگانه در عقد نامه" را  که آشنایی با شروط ضمن عقد است، در سطحی وسیع در تبریز پخش کردند.

لازم به ذکر است که هیچ یک از چاپخانه ها حاضر به چاپ متن تورکی در این بروشورها نشدند. گفته میشود وزارت ارشاد طی دستور العملی چاپ هرگونه متن تورکی را ممنوع کرده است.

اویرنجی

Share/Save/Bookmark