اولين اخبار از تجمعات 13 فروردين

آذوح: جمعيت حاضر در ميدان آذربايجان لحظه به لحظه بيشتر مي شود.

نيرو هاي امنيتي نيز به صورت غير مستقيم و گاه به صورت مستقيم مانع از رسيدن مردم و مسافرين به اين ميدان مي شوند.

با توجه به شرایط احتمال درگيري در بعد از ظهر وجود دارد و همراه با افزايش تعداد شركت كنندگان در اين تجمع بر تعداد نيرو هاي امنيتي نيز افزوده مي شود.

گزارش ها حكايت مي كنند در ميدان آزربايجان تبريز نيروهاي امنيتي اقدام به برپايي چندين چادر جهت اجتماع نيروها نموده و باتوم بدست سعي در ترساندن مردم دارند.

موتور سواران نيروي انتظامي به صورت گروهي در حال دور زدن ميدان بوده و با اين كار قصد ايجاد رعب و وحشت را در ميان مردم را دارند.

در پارك ائللر باغي اورميه نيز از ساعات پس از نيمه روز بر حجم نيروهاي انتظامي افزوده شده و چندين ماشین پلیس در مناطق مختلف آن مستقر شده اند.

نيروهاي انتظامي پياده و سربازان وظيفه نيز كه در ساعات قبل از ظهر ديده نميشدند به تدريج در حال افزايش مي باشند.

اين در حالي است كه مردم بدون توجه به اين تحركات با زياد كردن صداي موسيقي بي اعتنا به نيروها به تجمع خود مي افزايند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

آذوح

Share/Save/Bookmark