"گؤزل وطن" - ماحموددالغا

قێچ ياراسێن يوْللار وۇردێ! 

گؤز ياراسێن آيرێلێق. 

قێچلار سێنا، 

گؤزلر باتا، 

سن اوْلاسان، هئش قمیم يۆخ. 

بیر ياراوار، دیدیر منی 

قوْرخۇ قوْيمۇر دیيم ندی! 

بۇ درد دیدیر، دلیر منی، 

دئشیک، دئشیک بۇ کؤنلۆمی 

دلیر يئنه، بؤلۆر منی. 

بیردنه سن، مین بیر پارا 

سۇيله گؤرۆم، 

ناسێل سنی، 

نامرد آسدێ، چکدی دارا؟. 

کؤنۆل دئمه؟ 

"خسته قاسێم" 

سنسیز هارا قوْيۇم قاچێم؟ 

خسته دۆشن بۇ کؤنلۆمۆن، 

مرهمی سن گؤزل وطن.

Share/Save/Bookmark