سهم تُرکان از ایران (بخش پنجم-مسئولین عالیرتبه ی کشور)- بابک شاهد

تفکری عمومی در ایران دال بر این موضوع وجود دارد که گویا تُرکهای ایران به دلیل شیعه بودن و همسانی مذهبی با فارسها امکان ترقی در بروکراسی موجود را دارا می باشند و تفاوتی در این باب میان تُرکها و فارسها وجود ندارد. به خصوص در میان عموم مردم چنین تفکری شایع گشته است که گویا تُرکهای ایران که وابسته به نظام می باشند اداره ی کشور را در اختیار دارند و ایران توسط تُرکها اداره می شود. مطالعه ی آماری افراد موجود در نهادهای حساس دولتی و اداری نشان می دهد که تُرکها کوچکترین سهمی از اداره ی کشور ندارند و این امر محتص تُرکهای مخالف حاکمیت نبوده و حتی تُرکهای خودباخته و سرسپرده نیز نتوانسته اند به سمتهای کلیدی در ایران ارتقا نباید. مطالعه ی قومیت فرماندهان عالیرتبه ی سپاه پس از انقلاب و فرماندهان عالیرتبه ی موجود، افراد موجود در شورای نگهبان، افراد موجود در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای کلیدی نشانگر این است که این نهادها منحصراً در اختیار قومیت فارس می باشد. در جداول و نمودارهای ذیل به بررسی قومیت سران عالیرتبه ی ایران که هم اکنون اداره ی کشور را بر عهده دارند خواهیم پرداخت.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در سایت اینترنتی خویش مسئولین عالیرتبه ی جمهوری اسلامی ایران را افراد ذیل بیان می کند:

http://www.araznews.org/fa/Archives/23408

Share/Save/Bookmark