English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه جمعی از فعالین دانشجوئی تبریز در مورد وقایع اخیر آذربایجان

دانشجویان، اساتید وعموم مردم عزیز آذربایجان، فعالین دانشجوئی دانشگاههای تبریز ضمن اعلام تسلیت نسبت به مصیبت وارده در خصوص زلزله آذربایجان وتشکر و قدردانی از ملت بزرگ آذربایجان که بار دیگر با اعلام فعالین وتلویزیون ملی آذربایجان گوشه ای از پروسه بزرگ ملت شدگی خویش را بهجهانیان ثابت نمود ومی توان با جرات گفت که کلیه تحلیلهای روزنامه های خارجی و اعلام همه پرسی از سوی سناتور آمریکائی ونوشتن نامه به وزیر خارجه این کشور وتوجه به ملتهای آزاد ودولتهای ملی به مساله قومیت ها به ایران همه بعد از حماسه ای انسانی بود کهملت آذربایجان در قاراداغ آفرید.

صحنه ها طوری بود که هر انسان آزاد را که اندکی به اصول انسانی مقید باشد را بر سر وجد می آورد. اما رفتار فاشیزم فارس در این حادثه وعدم توجه به فاجعه و پرداختن به مساله فلسطین وپخش برنامه خنده بازار در تلویزیون نشان از اوج تفکر ورفتار فاشیستی حاکمان فارس را دارد.

رفتار مسئولین جمهوری اسلامی را می توان با رفتار رضا پالانی (رضا شاه) در هنگام آمدن سیل به تبریز در سال 1320 مقیسه نمود. او هیچ گونه بودجه ای به سیل ویرانگر تبریز اختصاص نداد و در عوض بودجه ای هنگفت برای ساختن راه جاده آبعلی که یک پروژه تفریحی بود را اختصاص داد. رفتار حاکمیت کنونی و عدم تو.جه به زلزله آذربایجان وجلوگیری از ارسال کمک و دستگیری فعالین ملی و تهدید آنان حتی روی رضا شاه دیکتاتور و قلدر را سفید کرد. و چهره عریان فاشیزم مذهبی فارس را به دنیا نشان داد. فاشیزم آریائی اگر در آلمان هیتلری انسانها را در کوره آدم سوزی رها می کرد. فاشیزم مذهبی فارس انسان آذربایجانی را بدون سرپناه در وسط کوهستانهای سرد آذربایجان رها می کند تا پروژه ساخت خانه های ارزان قیمت را در ونزوئلای کمونیست سریعتر ادامه دهد.

دردها و آلام ملت آذربایجان روزبه روز بیشتر می شود و در طرف دیگر خودآگاهی ملتی که تصمیم به آزادی گرفته است و با عدم دخالت در امورات مرکز ازطرفی تعجب کنشگران سیاسی و از طرفی دیگر عصبانیت فاشیزم فارس را موجب شده است.

سخنکوتاه می کنیم واز دانشگاههای آذربایجان با شما حرف می زنیم. سال تحصیلی آغاز شده و فرزندان شما به جای کلاس درس یا اخراج شده اند و یا هم اکنون در زندان و بازداشتگاههای وزارتکثیف اطلاعات اسیر دست مزدوران و مزدبگیران فاشیزم فارس هستند.

دانشگاههای آذربایجان علی رغم تبلیغات رژیم فاشیزم مبنی بر آرام بودن، پرچم دار جریان هویت طلبی است و فرزندان دلیر آذربایجان پا به پای سایر اقشار مردم (بازاری و کارمند و طرفداران تراختور و...) در پی گیری احقاق حقوق خود و حق تعیین سرنوشت ملتشان کوتاه نخواهند آمد. اکنون اگر دانشجویانمان را از دانشگاه اخراج می کنید و مسعود و افسانه را به زندان می افکنید، بدانید که در عزم فرزندان ستارخان با این اقدامات کثیف هیچ خللی وارد نخواهد شد و روزی فرا خواهد رسید که جوانان تورک با بیرق های سرخ همه میدانهای تبریز و همه شهرهای آذربایجان را میدان التحریر خواهند نمود.

تا آنروز چندی نماده و خائنین مردم آذربایجان به سزای اعمال کثیف خود خواهند رسید.

فعالین دانشجوئی دانشگاههای تبریز

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter