English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

" This is the voice of south Azarbaijan " south Azarbaijan is not Iran

 

This is the long – lived independence – demanding shout of 35 million south Azarbaijanians who have been suffering the tyranny of Persian absolute hegemony over the last one – hundred years .

This is the repressed rightful shout of 35 million south Azarbaijanians with an old history and a great civilization . But unfortunately at the same time repressed by Persian hegemony .

This is a petition of the rightful shout of a captive and voiceless nation inside of a geographical frame in the name of Iran . The nation who do call all the civil and enlightened nations , honest correspondents of the free word , the human rights watch, political experts and activists and people around the globe to hear the voice of south Azarbaijanians . The one's who are oblivious to the south Azarbaijan's independence problem .

It is much more probable that the non – Turkish speaking readers of this page from different countries and nationalities are information less to the independence reality of 35 million south Azarbaijanian Turks .The nation whose native land has been occupied by the Persian racist regime since 1945 .

The nation whose civil rights such as studing in mother tongue and other various civil rights of those types have been forbidden by the Persian racist regime in 21st century in Iran .

It may be an oddity or you don't believe that the Persian absolute hegemony takes to prison the civil activists of south Azarbaijanians .

Especificly the ones who request to cover the 15 th rule of constitution of Islamic republic of Iran ( Persian hegemony ) .

Turkish , up to now , the 35 million south Azarbaijanian Turks have not been able to achieve to the human civil rights of their own just because of the Persian racist hegemony over the last century .

There used to be a Turkish – speaking Gajar empire which originally came From south Azarbaijan . At the time , south Azarbaijan forms a part of the federal system of the Gajar empire . unfortunately the Gajar empire falls by an illiterate Persian individual who is at the service of aliens in the name of Riza Khan . Riza Khan , the Persian despot who is in the belief that every thing from A down to Z needs being Persianized , sets up Pahlavi sultanate .

Riza Khan arbitrates to setup a persianizing racist sultanate with which a large number of Persians are proud of . He takes the office by the help of the great powers being at the service of his masters . He dictates a lot of unsuitable rules in a religion – rooted society under the pretense of democracy and modernity .

So , since the beginning of Pahlavi regime , the federal governments of the Gajar empire lose their governance in every single of aspects in favor of Persian speaking regions . We southern Azarbaijanians do believe that south Azarbaijan which is our homeland , has been occupied by Persians .

During the last 9 years , in order to live up to our targeted aims which are south Azarbaijan's independence and freedom , we south Azarbaijans have been doing to put in action our best performances to conquer the long – lasting Persian racist hegemony through civil outlets and peaceful activities . We'll also handle the Islamic republic of Iran ( the Persian hegemony ) .

We Azarbaijanians could even gain the political independency of our own motherland whit the leadership of the prominent president Jafar Pishavari just for 1 year in 1945 . But the Pahlavi racist – persianizing regime was able to design a military attack to south Azarbaijan in the winter of 1946 to devastate the south Azarbaijan 's new – established government .

According to the historical facts , Mohammad riza Pahlavi slaughtered more than 40000 south Azarbaijanians in Tabriz city to dictate Pahlavi – persianizing regime .

After the decline of Pahlavi – persianizing racist regime in 1979 which is the Azarbaijan's darkest and the most scareful nightmare lasting for 57 years , the Islamic republic religion dictatorship of Persian hegemony has come up .

Without caring how Islamic republic came up , we south Azarbaijanians are in a strong belief that there's difference between the publicies of two regimes before and after 1979 in connection with south Azarbaijans .

Nowadays the Persian hegemony not only had devastated economy , history , culture and so on which are related to south Azarbaijan , but also the Persian system which its originality is racism and hegemonism always trying to eliminate and ruin the ecological balance of south Azarbaijan nature at URMU LAKE .

Islamic republic religion dictatorship has closed the watersheds and downfall waterlines to the URMU LAKE .

No need to mention that what remains after devastating and demolishing the ecological balance of a salty lake and what deathful and dangerous consequences are going to threaten south Azarbaijan when a salty lake is dried .

Now we south Azarbaijanians do own a powerful and aimful movement in the name of south Azarbaijan national movement . we do ask all the liberal and broad – minded nations including international organizations to accompany south Azarbaijanians on the path of democracy in civil and peaceful ways versus the Persian religion dictatorship .

South Azarbaijan nation wants to make peace and have reconciliation in the word just like you democratic nations . we south Azarbaijanians do worry about reaching the terrorist regime of Iran . To the atomic bomb because we south Azarbaijans know a fact much better than anyone else that south Azarbaijans are the first ones on whom the inhuman Persian dictatorship is going to have its nuclear weapons tested .

Now it's time that the free world listens to the long – lived democracy and freedom demanding shout of 35 million Turks in south Azarbaijan .

Definitely we are going to achieve the national Freedom of our own . we south Azarbaijanians are in want of founding a secular and a democrat system in order to save our country and compatriots from a greatest danger in the name of Persian religion dictatorship .

It will be very nice of the freedom – believing nations , organizations and civil activist to spiritually assist the nations who are in captivity …

 

http://www.youtube.com/watch?v=2CL9iQt_Xn4&feature=youtu.be

 

Directed by :

« Independent activists spectrum of south Azarbaijan national movement »

 

2013 / Feb / 28

www.facebook.com/GAMT.english

 

www.facebook.com/musteqilmilliteyf

 

------------------------------------

FARSCA :

آزربایجان جنوبی ایران نیست ــ این فریاد ملت مظلوم و تحت اشغال آزربایجان جنوبی است

این نوشته ، درد دل ملتی 35 میلیونی با تاریخ کهن و مدنیتی بزرگ اما اشغال شده است . این ندای ملتی اسیر

است با تمامی ملتهای آزاده دنیا ، سیاستمداران عادل ، روشنفکران و اصحاب رسانه های آزاد جهان تا بشنوند ندای به حق ملت تورک آزربایجان جنوبی را .

 

شاید خوانندگان این نامه ندانند که در قرن 21 در گوشه ای از این کره خاکی ملتی با گستره جغرافیایی پهناور و جمعیت 35 میلیون نفری تحت اشغال کشور ایران نام و ملت فاشیستی به نام ملت فارس وجود دارند که از کوچکترین حقوق اولیه انسانی خود محروم هستند .

شاید تعجب کنید و یا باور نداشته باشید که این ملت با این همه جمعیت حتی از خواندن و نوشتن به زبان مادری خویش ( زبان تورکی ) منع شده است .

تقریباً 90 سال پیش امپراطوری تورک " قاجاریه " که در آن زمان آزربایجان جنوبی به صورت بخشی از حکومت فدرالی قاجاریه را تشکیل میداد متاسفانه با کودتایی از طرف فردی به اسم " رضا خان میرپنج " از قدرت ساقط می شود و بعد از آن ، این فرد پایه گذار رژیم پان فارس پهلوی می شود.

 

رژیم فارس گرا و فاشیست پهلوی بعد از این کودتا کل ممالک و ملتهای تحت کنترل امپراطوری تورک قاجاریه را مجبور به تسلیم می کند و با تحریف تاریخ ، نام این جغرافیا را ایران می گذارد .

 

مملکتهای فدرالی تحت کنترل شاهان قاجار از جمله آزربایجان جنوبی قدرت حاکمیت ملی خود را از دست می دهند و بدین ترتیب آزربایجان جنوبی بعد از این حادثه تحت اشغال فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و نظامی رژیم فاشیستی فارس پهلوی در می آید .

 

این اشغال از آن زمان و حتی بعد از سقوط رژیم پهلوی و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 ، تا بدین روز ادامه دارد .

 

ملت آزربایجان جنوبی در طول نزدیک به 90 سال اخیر همواره برای آزادی و رهایی از اشغال رژیم فاشیستی ایران به مبارزه ملی از راههای مدنی و صلح آمیز دست زده است . و حتی در سال 1945 توانسته است به مدت 1 سال دوباره حاکمیت ملی خویش را به رهبری پیشوایمان " سیدجعفر پیشه وری " بدست آورد . اما در همین راستا رژیم فارس به آزربایجان جنوبی به صورت وحشیانه حمله نظامی کرده و با کشتار بیش از 40 هزار نفر دوباره آزربایجان جنوبی را تحت اشغال خود درآورده است .

 

رژیم اشغالگر فارس امروزه علاوه بر نابودی تاریخ ، فرهنگ و اقتصاد ملی آزربایجان جنوبی حتی دست به نابودی اکولوژی طبیعی آزربایجان جنوبی زده است . آنها با بی رحمی تمام جلوی آبریزهای منتهی به دریاچه اورمیه را با ایجاد سدهای زیاد بسته اند و باعث نابودی و خشکیده شدن این دریاچه تاریخی شده اند .

 

اما ملت آزربایجان جنوبی هم اکنون صاحب حرکتی قدرتمند به نام حرکت ملی آزربایجان جنوبی است .

ما از تمامی ملتهای آزاده دنیا می خواهیم ما را در ادامه این مبارزه مدنی و به حق در مقابل رژیم قدار و تروریستی اسلامی فارس ایران یاری رسانند .

 

ملت آزربایجان جنوبی همانند شما ملتهای دمکرات و صلح طلب دنیا خواستار ایجاد صلح و آرامش در دنیاست ما همچون تمامی کشورهای دنیا از دستیابی رژیم تروریستی و ضد انسانی فارس ایران به بمب اتمی نگران هستیم چرا که می دانیم حاکمان راسیست ایران اولین بمب را بر سر ملت مظلوم آزربایجان جنوبی خواهند ریخت .

 

اکنون زمان آن رسیده است تا دنیا صدای ملت مظلوم آزربایجان جنوبی را بشنود .

به طور حتم آزربایجان جنوبی دیر یا زود آزادی ملی خویش را بدست خواهد آورد و با ایجاد دولتی سکولار و دمکرات ، ملت خویش و منطقه را از خطر بزرگی به اسم دولت تروریستی فارس ایران نجات خواهد داد اما چه بهتر است که در ادامه این راه مقدس شما ملتهای آزاد اندیش در دنیا ملت مظلوممان را کمک کنید.

http://www.youtube.com/watch?v=2CL9iQt_Xn4&feature=youtu.be

 

تهیه و تنظیم از : « طیف فعالین مستقل حرکت ملی آزربایجان جنوبی »

10اسفند ماه 1391

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

TÜRKCE :

 

Güney Azerbaycan iran deyil

" Bu ses işqal altda yaşayan 35 milion güney Azerbaycan milletinin mezlum sesidir "

 

 

Bu yazı 35 milionluq kültürlü ve medeniyet bağışlayan bir milletin ürek acısıdır .

Bu bir milletin haqlı hayqırısıdır belke eşidsinler düya siyasetcileri , özgür milletler , dünya aydınları, yazsınlar bu derdi dünya azad basın mensubları.

Belke bu mektubu oxuyanlar bilmir ve inanmayacaqlar 21 ci yüz ilde dünyanın bir köşesinde 35 milionluq bütün haqlarndan mehrum edilen bir xalq , iran adlanan bir ölke ve faşist fars milleti hegemonysi işqalı altda yaşiyırlar .

 

Belkide şaşıracaqlar bundan dolayı ki hemen işqal olunan millet en insanı haqlar o ' cümleden ana dilinde ( türk dilinde ) yazıb oxumaya yasaqlanmışlar .

Yaxlaşıq 90 il önceden Qacar Türk emperaturluqu fedral sistemi hakimiyeti altda yaşayan Güney Azerbaycan milleti illegal bir darbe vasitesile hakimiyetini panfars ırqıçı pehlevi sulalesine iran adlanan bir ölke bayraqı altda devr etmişdir .

 

Farsçi ve faşist pehlevi hakimiyeti bu darbeden sonra iran adlandıqı ölkede yaşayan bütün fars olmayan milletleri özüne tabe ederek asimlasion sürecini başlatmışdır .

 

Belelikle Qacar fedral bölgeleri ( memaliki mehruseye qacar ) o ' cümleden Güney Azerbaycan milli hakimiyetini itirmiş , siyasi , kültürel , economic ve herbi işqal altına girmişdir .

 

Bu işqal süreci pehlevi devrinden ve habele iran islam hakimiyetinde de devam etmekdedir .

 

Güney Azerbaycan Türk milleti işqal olunandan beri her zaman azadlıqını yeniden qazanmaqa milli medeni forma şekilinde mubarize etmişdir . bele ki 1945 ci ilde böyük önder " seyid cefer pişeveri " rehberliyinde 1 il sürecinde milli hakimiyetini qurmuşdur . ancaq fars ırqıçı hakimiyeti bütün var ve gücüyle Güney Azerbaycana vehşicesine yürüş edib minlerce Azerbaycanlını qetle yetirerek milli hakimiyetimizi suquta uğratmışdır .

 

Bu gün fars ırqıçı rejimi ne tekce milli kültürümüz , tariximiz ve başqa varlıqlarımızi mehv etmeye çalışır belke ırqıçılıq o ' yere çatmışdır ki güney Azerbaycanın ecologisine planlı şekilde zerer vermeye cehd göstermişdir . Urmu gölü qurutulması bunlardan biridir .

 

Ama bütün bunlarla bele bu gün Güney Azerbaycan milleti milletimizin oyanışı sonucunda güclü bir milli herekete sahib olmuşdur .

Biz dunyada yaşayan bütün edaletli ve azadlıqı sever milletlerden isteyirik milletimizin mezlum sesine ses versinler .

 

Güney Azerbaycan milleti dunyanın bütün demokrat xalqları kimi azadlıqı ve barışı özüne örnek götürerek gerici anti insani iran islam hakimiyetine qarşıdır ve habele bu vehşi rejimin atom bombası sahesinde çalışmalarında dolayı öz rahatsızlıqını bellendirmekdedir . niye ki inanırıq hegemonist fars hakimiyeti ilk önce atom bombasını Azerbaycan demokrat ve muxalif milletine yağdıracaqdır .

Çox şübhesiz ki Güney Azerbaycanın güclü milleti tezlikle özgürülüyünü yeniden elde edecekdir . umarıq ki bu muqeddes yolda bütün azadlıqı sever milletler milletimize destek olsunlar ta ki dünya iran adlı terrorist bir devletin hedesinden qurtulsun .

 

http://www.youtube.com/watch?v=2CL9iQt_Xn4&feature=youtu.be

 

Hazırlayan :

« Güney Azerbaycan milli müstqil feallari Teyfi »

2013

 

 

 

 

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter