English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

حزب سوسیال دموکرات آذربایجان جنوبی: انتصابات انجام شد!

بحث ها وابرازنظرها درمورد برگذاری انتصابات رژیم توتالیتر آخوندی ازماهها قبل هم درخارج وهم درداخل به اشکال مختلف  مطرح بود ، درخارج بیشتردربین فعالینی ازطیف های مختلف و در رسانه های نوشتاری سایتها و تلویزیونهای مستقل با بحثها و گفت و شنود هائی مطرح میشد ، دیدگاهها ونظرها عموماً براین راستا بود که  با موجود بودن سلطه نا مشروع کلیّت رژیم ولایت فقیه فارس محورازسوئی ، و ازسوی دیگر با درنظرگرفتن تجروبیات خون آلود 34 ساله رژیمی که موجودیت اوُختاپوسی و مافیائی آن برهمه شئون کشورحاکم بوده و تحت حکمرانی فاشیست گونه سران سپاه پاسداران ، بسیج ، وزارت اطلاعات ، چماقداران ولایت پناه " لباس شخصی" وانواع دارودسته های جیره خواروجنایت پیشه ایکه هریک منافع خاصی درموجودیت وبقاء رژیم دارند ، درچنین محیطی برگذاری انتخاباتی آزاد درزیرسایه شوم ولییه فقیه وشورای نگهبان غیر ممکن بوده وشرکت درآن معنا ومفهومی نخواهد داشت . به همین جهت و به درستی ما شاهد موجی از موضع گیریهای احزاب ، سازمانها ، و فعالین مستقل با داشتن عقاید مختلف بودیم که با عقلانیت ودوراندیشی انتصابات رژیم را به حق تحریم نموداند ، که منطق هم چنین حکم میکرد .         

زیرا : درشرایطی که زندانها وشکنجه گاههای آشکار وپنهان و بیشمار رژیم انباشته از دهها هزارانسانهای بیگناه ، دگراندیش فعالین ملیتهای گوناگون میباشد ، درشرایطی کی رژیم آخوندی حقوق اساسی ملیتهای را با دیدگاههای راسیستی مذهی انکار میکند ، درشرایطی که هیچ یک ازملیتها حق ابرازآزادانه خواسته های به حق خود را ندارند ، و یا مجازبه معرفی کاندیدهای مستقل وغیروابسته خود را ندارند ، در شرایطی که هیچگونه نظارتی توسط نماینده گان ملیتها برصندوقهای رأی وجود نخواهد داشت ، در شرایطی که آزادی عقیده ، آزادی مطبوعات ، آزادی زندانیان سیاسی ، آزادی احزاب  سندیکاهای کارگری و اتحادیه های صنفی ممنوع بوده وامنیت فردی و جمعی وجود ندارد ،  درچنین رژیم توتالیر مذهبی فارسی انتخابات مفهومی نمیتواند داشته باشد.

با درک چنین حقیقت هائی احزاب ، سازمانها ، شخصییت های بسیاری شعبده بازی رژیم را نمایشی فریبکارانه وتکراری دانسته و به حق آنرا انتصابات نامیده و تحریم نموداند . لیکن به رغم اراده ملتهای تحت ستم ، کارگردانان کهنه کار شبکه bbc لندن ازهفته ها قبل تلاش های گـُسترده ای را توسط عوامل داخلی و خارجی خود که همان بچه آخوند ها و بچه پاسدارهای جاخوش کرده درلندن وسایرمناطق اروپا بوداند باگرم کردن تنور انتصابات توسط اشخاصی معلوم الحال تلاشهائی را آغاز نموده بوداند .

هرچه زمان انتصابات نزدیکترمیشد ، برگذاری میزگردهای بحث در مورد انتصابات که  با کرایه کردن هتلی دربست برای استراحت خود فروخته گان شناخته شده وبرگذاری شو درتلویزیون bbc هرروزداغتر و داغترمیشد ، هدف آماده نمودن زمینه با مغزشوئی های آنچنانی درجهت جلب مردم به انتصابات بود . بخصوص که برنامه ها درتهران وسایر شهرها بدون هیچگونه پارازیت اندازی به روشنی قابل رویت بود . و درنهایت پس از پایان نمایشنامه تهران ! مراسم جشن و شادی را درلندن نیز برگذارنموداند !!

درتهران نیز براساس شعبده بازی ازپیش توافق شده با شورای نگهبان پس از رد صلاحیت رفسنجانی سرانجام در چند روز مانده به انتصابات ، مرحله دیگری از نمایش مضحک را تلویزیون دولتی با دعوت ازهشت تن تأئید صلاحیت شده گانی که همگی سر وته یک کرباس بوداند و به اصطلاح از صافی رهبری و شورای نگهبان گذشته بوداند اقدام به برگذاری شو تلویزیونی نمود ، همه گان میدانیم که تک به تک این اشخاص بنابراقراربی شرمانه خودشان دستهایشان به خون صدها و هزارها تن انسانهای بی گناه آغشته میباشد ، وهرکدام در طی 34 سال میلیاردها دولارازثروتهای مملکت را دزدیده وبه بانکهای اروپائی و آمریکائی وغیره منتقل نموده اند ، چنین دزدان جنایت پیشه ای خود را برای ریاست جمهوری کاندید نموده و از سوی رهبر و شورای نگهبان صلاحیت شان تأئید شده بود !! باتوجه به اینکه حسن روحانی قبلا ً توسط خامنه ای منصوب شده بود ، بقیه ماجرا نمایش بود .         

وسرانجام آقای حسن روحانی با غلبه از پیش تدارک شده برهمکارانش و به اصطلاح کسب اکثریت آراء ، مقام ریاست جمهوری رژیم آخوندی فارسی را ازآن خود نمود !  و بلافاصله با برگذاری مصاحبه تلویزیونی اهداف دولت خویش را بدون هیچگونه تعهد عملی در مورد آزادی زندانیان سیاسی خصوصن فعالین ملی ـ مدنی آذربایجانی ، آزادی احزاب و سندیکاهای کارگری ، آزادی عقیده ، آزادی مطبوعات ، آزادی قلم ، آزادی اجتماعات ، منع دخالت مأمورین سپاه ، بسیج ، اطلاعات ، لباس شخصی ها در امور زندگی خصوصی مردم ، آزادی و حرمت به حقوق طبیعی زنان ، و یا مبارزه با برادران قاچاقچی احمدی نژاد ، مبارزه جدی و عملی با پخش مواد مخدرو مداوی معتادان ، تهیه کار برای بیکاران ، جلو گیری از تاراج ثروتهای زیرزمینی آذربایجان وسایرنقاط بوسیله دزدان سپاه پاسداران وهمکاران خارجیشان ، و دهها بی عدالتیهای دیگر که جان مردم را به لب رسانده ودرباره بسیاری از مشگلات موجود  سخنی نگفته و تنها به بیان نکاتی چند بشرح زیرپرداختند که نسبت به انجام سریع وعده های داده شده ازطرف ایشان باید با دیده شئک و تردید نگریست ، با این حال شب آبستن است تا چه زاید سحر! ولی ما میدانیم که از کوزه همان تراود که دراوست ! 

آقای روحانی چنین فرموداند : اینجانب متعهد و مصمم هستم در صورت کسب رأی اعتماد شما و استقراردولت تدبیر و امید ، با اجرای بندهای 10 گانه زیر ، بخشی ازفصل حقوق قانون اساسی که از مهم ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی بوده وهست ، از شعار به عمل در آورم تا شاهد" ایرانی " آزاد وآباد، بامشارکت " ایرانیان " باشیم !

بند 1 ـ تدوین قوانین لازم برای اجرای کامل قانون اساسی به ویژه اصول 3 ـ 12 ـ 15   ـ 19 ـ 22 و سایره ... به منظور رفع تبعیض .

بند 2 ـ مشارکت عمومی درمدیریت های کلان کشور واجرای اصل  شایسته سالاری درهمه سطوح فارغ اززبان ومذهب .

بند 3 ـ انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست های مدیریتی مناطق مختلف کشور و حمایت ، تقویت و تفیض اختیارو واگذاری اموراجرائی محلی ومنطقه ای به آنان درقالب سیاست های عمومی دولت .

بند 4 ـ تدریس زبان مادری"ایرانیان " کردی ـ آذری ـ عربی و... بطوررسمی در سطوح مدارس ودانشگاهها در اجرای کامل اصل 15 قانون اساسی .

بند 5 ـ تقویت فرهنگ و ادبیات اقوام ایرانی و پیشگیری از زوال آنان به منظورحفظ و نگهداشت این میراث کهن " ایرانی "

بند 6 ـ رعایت حقوق پیروان سایرادیان ومذاهب وعدم دخالت دراموردینی ومذهبی آنان درشرایط یکسان .

بند 7 ـ انجام مطالعات علمی و تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت دردر بخشهای زیربنائی ، عمرانی ، اقتصادی وفرهنگی ، اجتماعی درمناطق محروم ومرزی به ویژه استانهای درگیر درجنگ تحمیلی با اختصاص بودجه های جهشی به منظورجبران عقب مانده گیها .

بند 8 ـ رفع تبعیضات ناروا درهمه ابعاد و اشکال آن .

بند 9 ـ تغییرنگاه امنیتی نسبت به اقوام وفرهنگهای " ایرانی" وتبدیل ساختار وروشهای سیاسی ، امنیتی به نظام مدیریت ، علمی و کارآمد به منظور استفاده بهینه ازمنابع بکرو سرشارمادی و انسانی این مناطق .

بند 10 ـ واگذاری مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی های لازم به یکی ازمعاونین رئیس جمهوربرای تحقق بندهای نه گانه فوق . دکترحسن روحانی .

باتوجه به شرح کوتاه فوق و اعلامیه 10 ماده ای آقای روحانی ، تحریم کننده گان انتصابات چه در داخل و چه در خارج  پس ازسکوتی بسیار کوتاه ، بلافاصله به ابراز نظریه ها و تحلیل های واقع بینانه  پرداختند ، نظروتحلیلهائی که بعد از انتصابات تاکنون از سوی تحریم کننده گان ابرازشده صحت دیدگاههای آنها در قبل ازانتصابات  ثابت شده است .  علاوه برنظریات شخصیت های مستقل ، که بخش بزرگ آن را فعالین ملیتهای مختلف  تشکیل میدهند و بطور گسترده ای در رسانه های نوشتاری و تلویزیونی برون مرزی انعکاس یافته ، درروزه و هفته های آینده همچنان ادامه خواهد داشت ، تمام نظریاتی که تا کنون ابراز شده صحت مطالب مقاله مورخه 20 خرداد حزب سوسیال دموکرات آذربایجان جنوبی را درمورد انتصابات از قبل مهندسی و تعیین شده رژیم را تأئید نمود ، که جزاین هم نمیتوانست باشد .  

به باورما ، گرچه رژیم با ترفندهای مهندسی شده توانست طنابی را که خود با اعمال راسیستی مذهبی برگردن خود حلقه زده بود قدری گره آن را شـُل نماید ، ولی تا کی ؟  هنوز انبوهی ازمطالبات ملتهای به پا خواسته در پیش روی دارد که آقای روحانی بطور مختصر  و خلاصه وار نسبت به اجرای فوری آنها را تعهد سپرده است . ولی همه گان میدانیم که عقب نشینی درمورد هریک ازآنها به منزله نزدیکترشدن رژیم به سقوط حتمی را درپی خواهد آورد . لذا ملت آذربایجان جنوبی که کوله باری از تجروبیات تلخ تاریخی را درتوشه خود دارد ، هرگز فریب  وعده های توخالی و خیالی را نخواهد خورد .       فراموش نکنید که آذربایجان جنوبی ایران نیست . زنده باد آذربایجان .

حزب سوسیال دموکرات آذربایجان جنوبی ـ آذرخش ـ 25  / 6 / 2013

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter