English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

دو سر یک شبهه- ستار اسلامی

استناد به فعالیتهای سیاسی واعمال گذشته و کردار امروزی چپها در فلات ایران پرازاتفاقات غم انگیزکه شروع پروسۀ  تراژدی نتیجۀ نهایی بن بست افول اخلاقی می باشد ، به روی ما دری را که تنها مبارزات پر نشیب ، شکست خورده و باخت ایدولوژی سیاسی این جریانات بوده را باز می کند. که رجوع به آن تاریخ ملال انگیز گذشتۀ این احزاب مجال روی کرد نقاطی وبه شهادت طلبی بیلانسی ازاین مبارزات طولانی  بی حاصل که درکارنامۀ این احزاب موجود هست را آسان می سازد، که یاد آوری آنها برای ما آذربایجانیها می تواند خیلی آموزنده بوده و درعین حال یک اخطار آینده ای محسوب می شود. اشاره و بررسی مختصرازراه پیموده شده کافیست تا درک از بازیهای تشکیلاتی آنها با سرنوشت ملل در ایران مخصوصا برخورد با طالع ما آذربایجانیها که بی اندازه نسنجیده ،غلط و بلکه آشکارا تعمدی بودنش راعریان و آشکار می سازد. که به تبعه آن تنها توجه به عمل کرد خود حزب توده و رل منفی این حزب به تنهایی تارو پود این ایدولوژی را بی اعتباررقم زده است ، که برداشت وعملکرد ، تعریف این حزب ازاصطلاحات مثل عدالت اجتماعی ، برابری ملل ، همسان بودن نژادها ، حق برابری زبانها وفرهنگها در جامعۀ ایران را برای ما هنوز یک معما و سر یک شبهه باقی می گذارد.

برای هیچ کس دیگر پوشیده نیست تحریف اصطلاحات جهت دهی وهدایت آنها با ترفندهای مختلف به افکار سوسیالیستهای جوان در ایران نقش خراب خود را تا به امروز یدک می کشد.تنها نتیجۀ این اعمال اخلاق سیاسی گذشتۀ خود این حزب وسوسیالیستهای جوان یعنی متاثرین وتابعین ازعمل کرد و تئوری این حزب را زیر علامت سئوال برده و بیوگرافی انها را لکه دار می کند.

متاسفانه تنها منبع گنداب تغذیۀ سوسیالیستهای جوان در ایران تحریفاتیست که از حزب توده یادگار مانده است، که سبب مسمومیت افراد پاک دل جنبش چپ ایران را تشکیل می دهند.با مراجعت به اعمال توابین اعضای حزب توده در زمان شاه که زشترین رفتار را با ادبیات و نشریات داشته اند یعنی بطور حساب شده  در تمام ادارات دولتی معلم تفتیش عقاید بوده و جعلیات وسیعی برای نسلهای بعدی درهمین سرزمین تدارک دیده بودند.

با اختراع وکشف تئوری توطئه در فلات ایران سالها در خدمت استعمار بوده و به آنها کمک کرده است، یعنی بی تاثیر بودن مبارزات ملل را بنوعی تبلیغ ، ترویج می نموده است یعنی نهادینه کردن اینکه نجات در دست یک نیروی لایزالیست که اگراو نخواهد هیچ تغییری دردنیا انجام نخواهد شد را تزریق نموده ودراصل تبلیغ عدم صلاحیت ملل برای تعیین سرنوشت خود با ارادۀ خود ملل بسیارعامدانه عمل شده را ما شاهد هستیم ، اتفاقا درهمین رابطه مخالفت این حزب با بوجود آمدن تشکلهای مستقل سیاسی، اجتماعی متعلق به ملل غیر فارس در ایران کوشش ها نموده،و نفوذ به داخل تشکلهای مترقی موجود ملل وتلاش برای از بین بردن آنها یا سوق سو تبعیت از مرکز یکی از اهداف عاجل این حزب بوده وهنوزهم به این شیوه ادامه می دهد ، که گویا این تشکلات را نیروی غیبی یعنی امپریالیسم جهان خوار آفریده است.

اما اکنون همین حزب آشتی ایران را با امپریالیست آمریکای جهانخواراز ته دل جشن گرفته و در خفا چه رلهایی را در این مورد بازی نکرده است ! طرح تزهای ضد نقیض به نفع یک پتانسیل کم ظرفیت در ایران همۀ راه کارهای این حزب بوده تضاد دراخلاق سیاسی جرء کاراکتر این حزب محسوب می شود. در نسخۀ هردنبیلی این حزب عشق به روسیه و به خود شخص ولادیمیر پوتین بس هویداست و نظرترکیبی و تکمیلی این حزب از اوضاع پیچیدۀ  سیاسی فعلی بجای  ترویج رفرم و رهنمودهای سالم، صلح آمیز برای ایران وبرای منطقه دنباله روسیاستهای تشنج طلبی رژیم به توپ سیاست ضد عرب و ضد ترک می دمد. اخبار تحریفی مضحک بر علیه ترکیه و همسایگان عرب نشر کرده     تبلیغ و تشویق رفتار ماجراجویانۀ رژیم درمنطقه  جزء وظیفۀ روزمرۀ برنامه ای خود کرده است.

 با مراجعه به سایت ها و نشریات این احزاب حقانیت ویا کذب بودن این ادعا ثابت خواهد کرد.

واما یکی از شاهکارترین عمل حزب توده و احزاب ،سازمانهای تحت نفوذ آن همکاری و کئوردیناسیون بسیار وسیع با راست ترین و نژادپرست ترین ملی مذهبیهای پانفارسیسم برعلیه ملل غیر فارس در ایران امروزیست.

طلب هر خواستۀ صنفی ،سیاسی ، فرهنگی ملل غیر فارس از طرف این حزب مردود شمرده می شود، هر حرکت ملل غیر فارس در ایران مشکوک معرفی می شود به همان دلیل درمطبوعاتشان را برای خبرهای مهم ملل غیر فارس مهر موم کرده اند، با ایجاد رعب ، وحشت تحزیۀ ایران با شیوۀ خاص مزورانه نیروهای ساده لوح چپ ملل غیر فارس را درایران به راحتی به خدمت نژادپرستی بکار می گیرند.تناقض آشکار رفتاری این حزب مارکسیستی لنینیستی در بر خورد با احزاب افراطی دینی وهمکاری با آنها بر علیه ملل غیر فارس در ایران است.

که حیرت انگیزترین تاکتیکها را برای همکاری با آنان بقول خودشان یعنی با ارتجاع سیاه صاحب هستند.

بی تعارف باید گفت سر دیگر همان شبهه برخورد غیر صادقانه وغیر منصفانه این حزب با ملت آذربایجان و با نهضتهای که در آن خطه رخ داده را می توان نام برد، که به اعتبار نتیجۀ سیاست گذشتۀ این حزب تا به امروز دراین مورد یعنی درموضع آذربایجان هیچ تغییر نکرده است.

سید جعفر پیشه وری به عنوان نامزد برای نمایندگی مردم تبریز با رای بسیار بالای جهت اخذ و تایید اعتبارنامه برای مجلس چهاردهم به سال 1322 روانۀ تهران می شود ولی ایشان از طرف حزب توده نه تنها به عنوان نماینده پشتیبانی نمی شود بلکه تایید هم نمی شود، پیشه وری به تبریز برمی گردد و فرقۀ دمکرات آذربایجان را تاسیس می کند.

اما حزب توده از همان اول تلاش برای نفوذ به داخل فرقه وتلاش برای بی تاثیر نمودن فعالیت فرقه قصد سمت سو دادن فعالیت آن به نفع مرکز ازهیچ کارزشت آبا نداشته و برای رسیدن به آن هدف از هیچ عمل غیر اخلاقی دریغ نکرده است .

 نتیجۀ این اعمال  شکست نهضت 21 آذر، قتل عام ملت آذربایجان ، همکاری حزب توده با مرکزوبعدها با ساواک و الینه شدن  وبه تحلیل رفتن مقاومت ملت آذربایجان ، فاز طولانی سکوت در بیرون، شکنجۀ صفرخانها در داخل زندانها کار نامۀ سیاه این حزب برای آذربایجان بوده است.

هر آذربایجانی بالغ این جمله را به یاد دارد « دیوار موش دارد ، موش هم گوش دارد» اینها همان موش های بودند در دیوارهای آذربایجان مخفی شده بودند.

ما درست خلاف این تجربۀ تلخ درآذربایجان را با نبود وعدم عناصر نفوذی توده ای در مقاومت کردستان ایران شاهدیم که از گزند تخریب این حزب درامان مانده است و در تمام دورۀ زمان شاه به فعالیت خود ادامه داده است.

اگر چه فرقۀ دمکرات آذربایجان اولین قربانی جنگ سرد شد ، اما سبب طولانی بودن فاز سکوت معنادار درآذربایجان  حکایت از خیانتهایست که ازطرف دشمنان دوست نما به ملت آذربایجان هدیه شده است .

در نامۀ اعمال این حزب ما شاهد رل این حزب در سرکوب لیبرال دمکراتهای رفرمیست خلق مسلمان نیز بوده ایم یعنی  با لشکر ولایت فقیه برعلیه خواسته های سکولاریسم یعنی جدای دین از سیاست ، این حزب با تمام وجود در کنار خمینی «حزب فقط حزب الله ، رهبر فقط روح الله » برعلیه انتخاب آزاد ، ونفی دیکتاتوری ولایت فقیه  که از طرف خلق مسلمان مردود شناخته می شد ایستادند. همکاری حزب پیشرو مارکسیسم لننیسم با ارتجاع سیاه رفرم ودگرگونی تدریجی را در ایران برای همیشه دفن کردند. شریعتمداری که مخالف اسلام سیاسی بود به انزوا رفت و دق مرگ شد همکاری چپها با ارتجاع سیاه تاریخ فلاکت باری را در ایران رقم زد.

امروزهم درادامۀ این اعمال چپها درایران به تبعیت ازسنتهای بدخواهانۀ حزب توده سم پاشی گسترده بر علیه حرکت صلح آمیزمدنی ، مدافعان محیط زیست ملت آذربایجان ادامه می دهند ، جوسازی، افترا بر فعالین ملی آذربایجان دستور کار روزمرۀ آنهاست ، خبری اگر در نشریاتشان درج شود تنها مقصد خرابکاری دربطن نوشتۀ آنهاست ، منفی بافی برعلیه فعالان ملی آذربایجان و دشمن تراشی، کینه ورزی درکالبد نوشتۀ آنها هویداست.

هر چقدر آذربایجانیها برای رفرم در ایران پافشاری می کنند آین حزب به اصطلاح مارکسیست لنینیستی جانب نژاد پرستان راست و افراطیون دینی را می گیرد الم شنگۀ ، وا نفسا  وطن در خطراست را تبلیغ می کند ، به زعم خود افکار عمومی را مانیپولیرن می کند.

اما باید متذکر شد علی رغم این بدخواهیها، کج اندیشیها آذربایجانیها همیشه فارسها را از خود دانسته و به آنها اعتماد داشته اند تقریبا در طول تاریخ فارسها را شریک اقتدار خود کرده یا اینکه از اقتدار مستقل آنها اگر داشته اند حمایت کرده اند. متاسفانه  نفوذ و دخالت سیاستهای حزب توده وافکار داشناکسیون از بیرون در سیاستهای اخیر ایران این رابطۀ دیرینه را یک طرفه خراب می کند، با تحریک تعمدی و بسیار موذیانه بطریق کانال های آنچنانی دست چرب نرم خود را به سر شانۀ آنان یعنی مدعیان می کشد.

هژمونی کم ظرفیت فارس راه خطا را انتخاب کرده است به سیاست انکاروعناد خود ادامه می دهد  یعنی پتانسیل عظیم سازندۀ آذربایجان را بایکوت کرده که در اصل اقتدار واقعی ملت آذربایجان است ، این پتانسیل هر روز از روز قبل از مرکز دورتر می شود،هشدارها و اخطارها ی اعتدالگرایانه از طرف فعالان ملی آذربایجان جدی گرفته نمی شود .

بگذار تاریخ در کار نامۀ سیاه  دغلبازان بنویسد. « ایلان آژداهانی اودا بیلمز »  ماراژدها را بلعیدن نمی تواند .

ستار اسلامی   5.1.2016

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter