English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

محاسبۀ سهو در زمان و سهو در محاسبۀ روح انسان- ستار اسلامی

باید این جمله را بارها تکرار کرد ، اگر هژمونی کم ظرفیت فارس عاقل بود دست به این خطاهای آشکار می زد ؟ یعنی با یارو پارتنای خود بدین شکل بد رفتار می کرد ؟

بطور واضح  باید گفت که این هژمونی با خواسته های بسیار ساده و طبیعی آذربایجانیها بدین شکل بغرنج نباید درگیر می شد.

آنها باید با مردم آذربایجان صادق ، رک و راست می بودند و حتما از اعمال دغلبازی پرهیز می کردند.

متاسفانه این هژمونی نالایق نه تنها با مردم آذربایجان صادق نبود بلکه جبهۀ گستردۀ جنگ روانی را نیز به این مردم  تحمیل کرد ، حاکمیت و مخالف این هژمونی دست به دست هم یک صدا آشکارا و یکطرفه از پروپاگاندا و تبلیغات بی اساس ازطرف افراطیون ارامنه را حمایت کردند و بدون در نظر گرفتن قتل عامهای خوجالوی قره باغ به کوبیدن روح اعتدال آذربایحانیها اقدام نمودند ، حتی به این عمل زشت اکتفا نکرده با حمایت از ترور در آذربایجان غربی به خیلی چیزها چشم پوشیدند.

حال آذربایجان هر روز برای حفظ تمامیت ایران شهید می دهد شهرهای شهیدان آذربایجان، کردستان نامیده می شود.

اینجا جا دارد به محاسبۀ سهو در زمان وسهو در محاسبۀ روح انسان آذربایجانی از طرف پانفارسیزم دقت کرد و در عین حال یادآور شد در تمام دوران تاریخ آذربایجانیها در برابر دوست مهمان نواز و با گذشت بوده اند و اما در برابر خیانت دوست و رقیب قاطع با ارادۀ قوی عمل کرده اند.

برای فهم بیشتراین موضوع ما روشها ومتدهای به کار برده شدۀ پانفارسیزم را در مورد مسائل آذربایجان جنوبی از گذشته تا به امروز راجهت بررسی دوباره یاد آور می شویم ودر عین حال خطا بودن اینها را ذکر می کنیم.

سیاست بایکوت : روش تحویل نگرفتن و حقیر شمردن، به حساب نیاوردن که یکی از بد ترین متد بکار رفتۀ پانفارسیزم درگذشته وحال حاضردررابطه با خواسته های طبیعی آذربایجانیها بوده وهنوزهم با عناد و پافشاری ادامه داده می شود. اما خوشبختانه این متد دیگر امروز با وجود اینترنت ومطبوعات غیر وابستۀ بین المللی  کارائی خود را از دست داده است یعنی سیاست بایکوت جواب کافی برای مسئلۀ آذربایجان نیست و نمی تواند هم باشد یعنی تاریخ مصرف این شیوه زشت دیگر باطل شده است ، حال باید پرسید به جای بایکوت سیاسی اگرنیت خوش مد نظر بود ، بجای پشت گوش انداختن خواسته های مدنی فعالان ملی آذربایجان که به شیوۀ بسیار صلح آمیز و مدرن  طلبات طبیعی خودشان را مطرح می کردند عمل می شد ، برای همکاری بهتر نبود؟ تا آنها نیزخودشان را شهروند هم طراز با بقیه  حس کرده و خانه را از آن خود می دانستند !

 نه خیر دیگر گذشت ، غرض ورزی سیاستهای عدو سبب خیر شده است ، حرکت ملی آذربایجان امروز از مطبوعات مستقل ومقتدر برخوردار است که در سایۀ زحمات فرزندان فداکارآذربایجان بوجود آمده  و روز به روز به وسعتش افزوده می شود که هیچ قدرتی را یارای کنترل آن واز بین بردنش نیست و در برآب کردن نقش مکارانۀ این سیاست رل بسیار بزرگی را بازی می کنند ، که بدین سان خط بطلان بر سنگ قبر سیاست بایکوت کشیده می شود.

سیاست غلط مهاجرت : مجریان این سیاست برای رسیدن به این هدف ، آگاهانه یا ندانسته اقدام به تشدید تبعیضات اقتصادی با یک برنامۀ منسجم ، مشخص  برعلیه آذربایجانیها ، دراستانهای آذربایجان اقدام نموده که طرح خالی کردن شهرهای کوچک و روستاها ، خشکاندن دریاجۀ ارومیه و خراب کردن محیط زیست آذربایحان و مانع تاسیس کارخانه ها و مؤسسات تولیدی، و انتقال مواد معدنی آذربایجان به کارخانه ها در شهرهای فارس نشین،عدم سرمایه گذاری در استانهای آذربایجان اجزائ اساسی این طرح بوده است ، که در تکمیل این  پلان بکارگیری نیروی کار ارزان آذربایجان جهت آباد سازی شهرهای فارس نشین وایجاد مؤسسات تولیدی و رشد صنعت در استانهای فارس نشین و در عین حال ارائۀ محل کار، ایجاد مزایای جلب کننده در استانهای مرکز برای مهاجران از آذربایجان مد نظر بوده است.

 نتیجۀ این عمل سبب بهم خوردن بافت و تعادل جامعۀ آذربایجان شده است.

یعنی نیروی سازندۀ مهاجر که شامل مردان جوان آدربایجانی بوده ، زنان جوان بی شماری را در آذربایجان خانه نشین کرده است هر چند نتیجۀ بهم خوردن تعادل جنسی در آذربایجان برای ما فاجعه ای بزرگی هست .

اما مهاجرین با هویت ترک در جامعۀ فارس در آینده برای آنها نیز عاری از مشکل نخواهد بود که دود این آتش افروخته شده چشم همگان را خواهد سوزاند.

سیاست یکسان سازی : با پیش بردن این سیاست غلط که در اصل بانیان این تئوری که درک درست از انسان و حقوق انسان ومقولۀ انسانی نداشته و ندارند مانع تاسیس احزاب سازمانهای اجتماعی،فرهنگی،مدنی وسیاسی در آذربایجان شده حتی متقاضیان قانونی این عمل خیر را نیز به زندانهای طویلا مدت محکوم کرده اند.

که به اعتبار این عمل بسیار خام و نا پخته وتبعیض آمیز پانفارسیزم در اکثریت ملت آذربایجان سبب یک بیداری وجدانی و انسانی شده است .

 نشان به آن نشان امروزملتی که هیچ حزب یا سازمان قانونی درداخل ندارد ، اما در برابر نا عدالتیها ، تبعیض ها یکسان عمل کرده ، واکنش کاملا هماهنگی را دربرابر حوادث نشان می دهند، یعنی قادر به بسیج هزاران انسان در مواقع بحرانی ودر شرایط مناسب هستند.

ملتی که از طرف کشوری که به آن متعلق هست هیچ سهمیه درهیچ عرصۀ مهم  اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی  و حتی زندگی عادی ندارد ! برای ابراز اعتراض خود ، همه خبرنگار وهمه گزارش گر آزاد برای یکدیگرند.

حال باید ازهژمونی کم ظرفیت حاکم بر ایران پرسید، آیا پیچیده کردن خواسته های  طبیعی آذربایجانیها همین نتیجه  را داد که می خواستید؟ یا از نا کار آمدی خود عمل غلطی را مرتکب شده اید ! مسئلۀ سادۀ آذربایجانیها دیگرخیلی پیچیده شده است ، متاسفانه عناد دست اندر کاران سبب بیشتر پیچیده شدن مسئلۀ آذربایجان شده است ، که شعارهای رادیکال در میادین حکایت از آن دارد که ادامۀ این اوضاع پیچیده راه حلهای بسیار پیچیده ای را می طلبد که به نظر می رسد آنها قادر نیستند جوابگوی این شرایط بسیار پیچیده باشند.

حال در قضاوت تاریخ  آیا آنهاییکه طلب تدریس زبان مادری در مدارس را می کنند محکوم هستند !؟ یا آنهایی که طلب کنندگان را جهت سرکوب پانترک می نامند ؟

10.03.2016   

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter