English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

استعمار صلیبی ضد تورک، ریشۀ اصلی نژادپرستی فارس پرست، تورک¬ستیزی و عرب¬ستیزی در ایران- اوجالان ساوالان

شیادان نژادپرست پانفارس که 95 سال است ملتهای ایران و مخصوصاً ملت بزرگ تورک آزربایجان را تحت ستم و تبعیض و سلطه قرار داده اند گاهی برای دفاع از نظم نژادپرستانۀ منحوس ضد انسانی که ایجاد کرده اند، به عوام فریبی و دروغ  متوسل می شوند. یکی از شیطنتهای آنان این است که « در ایران زبان فارسی، زبان هیچ قوم و ملتی نیست و به همین دلیل رسمی شدن و تحمیلی شدن این زبان توسط حاکمیت پهلوی به کل اقوام ایران و ادامه همان سیاست در جمهوری اسلامی ایران، عدالت رعایت شده است»!!

در جواب باید بگوییم که بزرگترین نیرنگ شیطان این بود که چنین باوری القا کرد که وجود ندارد و با توسل به این نیرنگ با انسانها یکی شد و همذات پنداری کرد و القاعات مسموم خود را در ذهن انسانها ریخت. بزرگترین نیرنگ استعمار نژادپرست صلیبی ضد تورک انگلیس که گاهگاهی از تلویزیونهای سیاسی ماهواره ای و زبان فراماسونهای دوره دیده ای چون علیرضا نوری زاده می شنویم این است که در ایران ما ملتی به اسم فارس نداریم!!! و ما خود (استعمارگران صلیبی و نوچه های فراماسون آنها) وجود خارجی نداریم!!! و زبان فارسی زبانی است که مال هیچ ملتی از ملل ایران نیست پس زبانی فرهنگی و مظلوم و بی طرف و بارورشده از ادبیات کلاسیک و پر از فرهنگ و ادب است و رسمی شدن آن در ایران و تحمیل آن به میلیونها انسان غیرفارس ایرانی، عین عدالت است!!!

 این شیطانها در اصل می خواهند وجود خودشان و ملت خودشان را بالکل انکار کنند و زبان فارسی را زبانی بدانند که تورکان و کل ملل غیرفارس ایران به طور طبیعی و از روی عشق و علاقه به این زبان برگزیده اند. پس حقی از هیچ یک از ملل غیرفارس ایران ضایع نشده است. در پاسخ باید بگوییم که اولا چرا میلیونها انسان فارس اصفهانی، کرمانی، یزدی، جنوبی، خراسانی را انکار می کنید. آیا زبان فارسی زبان مادری میلیونها انسان فارس در ایران نیست؟! آیا میلیونها نخبۀ نژادپرست فارس در راه تقویت گفتمان نژادپرستانۀ فارس پرست ضد تورک و ضد عرب در این 95 سال اخیر نکوشیده اند و نمی کوشند؟! ثانیا این که در تاریخ و در روزگان گذشته، برخی از شاهان تورک سلسله های غزنوی، سلجوقی، خوارزمشاهی، صفوی، قاجار و غیره به تقویت زبان دری (تاجیکی) همت گماشته اند دلیل نمی شود که اکنون در قرن 21 میلادی شما فاشیستهای نژادپرست فارس حق بشری میلیونها تورک آزربایجانی را که خواهان آموزش و پرورش به زبان مادری تورکی شان هستند، با لطایف الحیل و با شیطانی ترین ترفندهای استعماری انکار کنید. پایۀ بحث ما حقوقی و حقوق بشری است نه تاریخی و نژادی. ما ملت تورک آزربایجان حقوق بشری خودمان را طبق مفاد قیدشده و تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و و تمامی مواد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق زبانی می خواهیم ارجاع این حق خواهی ما به دروغ بزرگ و مکارانه ای چون انکار کامل ملت فارس در ایران چیزی به جز شیطنت نژادپرستانۀ مذبوحانۀ شما نیست.

 چرا عوام فریبی می کنید؟ چرا روی فرهنگ سازی و ایدئولوژی و گفتمان «ایران آریایی نژاد» که تحت القاعات استعمارگران انگلیسی و روسی و اروپایی از 200 سال پیش (دقیقاً از زمان نوشته شدن کتاب مجعول و سراسر استعماری «تاریخ ایران» توسط فراماسونر معروف کمپانی هند شرقی،«سرجان ملکم» در سال 1815م. 1194هـ.ش. بر اساس شاهنامل سراسر مجعول و نژادپرستانۀ فردوسی) و ادامۀ کار او توسط نژادپرست ترین و ضد تورک ترین نوچه های فراماسون ایرانی مثل میرزا ملکم خان ارمنی ضد تورک ذاتی نژادپرست شروع شد فقط دو ملت بزرگ «تورک و عرب» آماج حملات نژادپرستانۀ همۀ نژادپرستان پارس شد؟ چرا ملت کرد از این موهبت عظیم بی بهره ماند؟ بنده خود تمام بسیاری از تاریخها و متون ادبی فارسی مهم ایران را خوانده ام و در آنها کوچکترین اهانتی به ملتهای کرد و بلوچ ندیده ام!اما همۀ آنها بلا استثنا پر هستند از خزعبلات بی سرو ته و کینه ورزانه و حقیرانه و پارانویایی و نژادپرستانه نسبت به دو ملت بزرگ تورک و عرب! چرا در نوشته های فارسی تاریخی و سیاسی و فرهنگی و ادبی و ...که حجمی به اندازۀ میلیونها تن کاغذ سیاه (حیف کاغذ و حیف جوهر!) می شود، این همه کینه نسبت به ملت تورک و عرب زیاد است؟ چرا در همه تاریخهای فارسی زبانی که در این 200 سال اخیر نوشته شده است ،به بهانه های مختلف از قبیل نژادپرستی اعراب اموی و تعمیم آن به همه ملت بزرگ عرب (21 کشور عرب در آسیا و آفریقا) و یا پیروزیهای طبیعی تورکان غزنوی و سلجوقی و خوارزمشاهی بر تاتهای منطقه در گذشته های دور  و نیز هجوم مغولها به سرزمینهای تحت حاکمیت تورکان خوارزمشاهی، به بهانۀ موذیانۀ ایران پرستانه، به ملت تاریخ ساز و بزرگ تورک آزربایجان اهانت شده است؟

با توجه به خاستگاه استعماری گفتمان ایران پارس-آریایی، جواب آن قدر ساده است که بهرۀ هوشی زیادی برای پاسخ ندارد: استعمار انگلیس!

و جالب این که تلویزیونهای سیاسی ماهوراه¬ای بی بی سی پارسی و صدای آمریکا با کوروش پرستی و پارس پرستی و دمیدن بر تاریخ جعلی یهودی¬ساختۀ هخامنشی و نژاد آریایی و نیز کوردپرستی و ارمنی¬پرستی و ضدیت با تورکان ایران و جهان دقیقاً راه استعمار صلیبی بریتانیا را در پانصد سال اخیر می¬روند و این سیاست نژادپرستانۀ ضد تورک و ضد عرب هنوز تازۀ تازه است!

اوجالان ساوالان -   17/03/1395       2016/06/06

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter