English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

ماهیت، ابعاد و اهداف حیرت انگیز نژادپرستی ضد تورک ایرانی- اوجالان ساوالان

پیشگفتار

قبل از هر چیز باید بگویم که من یک تورک استقلال طلب و از فعالان حرکت ملی آزربایجان جنوبی هستم. می گوییم حرکت «ملی» آزربایجان جنوبی، یعنی «ملیت ملت تورک آزربایجان» را سوای ملیت فارس و دیگر ملل ایران اساس می گیریم. پس این حرکت ملی ملت تورک ما ذاتاً و ماهیتاً با گفتمان، ایدئولوژی و ایده و جهان بینی ایرانیسم و فارسیسم یا پان ایرانیسم و پان فارسیسم، یعنی «ملت ایران» تفاوت و تناقض دارد. خواه ناخواه بنیان و اصل و پی و پایه و اساس و ذات و جوهر و گوهر و فلسفه و جهان بینی و گفتمان و نگرش ما تورکان با فارسها در تضاد کامل و بنیادین و اساسی و ذاتی است. ملت بودن ما تورکها برابر است با جداییمان از ملت فارس (ملت جعلی ایران) و حق بشریمان (قیدشده در تمامی اعلامیه ها و کنوانسیونهای حقوق بشری بین المللی) برای جدایی مان از ایران و تشکیل کشور آزربایجان جنوبی که ما آن را با تمام وجود می خواهیم و به هیچ عنوان از آن چشم پوشی نخواهیم کرد. برای همین دشمنان فاشیست و راسیست پان ایرانیستمان و مانقورتهای حقیر و بی غیرت دست آموز آنها به شدت به «ملت بودن ملت تورک آزربایجان» و «ملی بودن حرکت مقدس و انسانی ما» حساسیت دارند و با تمام قوای اهریمنی شان در صدد حذف این خواسته¬ های حیاتی هستند. ملت بودن ما یعنی اشغالگری پان ایرانیسم  و این که آزربایجان جنوبی را با خیانت مانقورتهایمان یک سده است به اشغال درآورده اند: به اشغال ایران نژادپرست فارس پرست ضد تورک.

این فارسهای فاشیست و مانقورتهای بدتر از آنها ایران را ایران پارس آریایی می دانند؛ یعنی هیچ موجودیتی برای ما تورکان آزربایجان و سراتاسر ایران قائل نیستند. به پشتوانۀ حاکمیت فاشیست و راسیست ضد تورک جمهوری اسلامی ایران، خاک مقدّس آزربایجان جنوبی را ملک رسمی و سرب دار پدرانشان و ارث حلال آبایشان می شمارند که هر طور بخواهند به نفع ملت فارسشان تمامی معادن و منابع زیرزمینی و روزمینی اش را بی محابا و با شتاب تمام غارت کنند؛ جوانان تورک ما را با عدم تخصیص بودجه برای تأسیس کارخانجات مادر و شرکتهای تولیدی بیکار و در به در کنند و از سوی دیگر هزاران تن مواد مخدر آزمایشگاهی مثل شیشه و کراک و هروئین و غیره را در شهرهایمان وارد و بین جوانانمان توزیع کنند؛ جوانان ما را معتاد و زنان و دختران پاکمان را روسپی و تن فروش کنند و بعد دم از پاکی نژاد آریا و برتری آن بر نژاد تورک و عرب بزنند؛ با زدن بیش از صد سد بر روی رودهای حوضۀ آبریز دریاچۀ نمک اورمو آن را خشک و ملت تورک ما را در معرض میلیاردها تن پودر نمک و املاح سمی قرار دهند و کاملاً نابود سازند و وقتی ما فعالان غیور حرکت ملی آزربایجان جنوبی اعتراض می کنیم می شویم پانترک! این فاشیستهای راسیست ضد انسان، برای ما میلیونها انسان تورک در ایران موجودیت قائل نیستند و اگر ما با دادن شعار انسانی، حق طلبانه، عدالت طلبانه و مقدّس «هارای هارای من تورکم» فریاد حق طلبی و هویت طلبی سر می دهیم و به کل جهان می گوییم آی هارای ما فارس یا آذری یا تالش یا تات یا آریایی نیستیم، فاشیسم و راسیسم فارس فوراً و بدون فوت وقت و بی درنگ در مقابل فریادهایمان به ما یک موجودیت جالب قائل می شود: «ترک خر»! کافی است جملۀ «چرا ترکها...» را در گوگل جستجو کنید تا روی حقیقی فاشیسم و راسیسم ایرانی فارس پرست را ببینید. گوگل خود «... خر هستند» را پیشنهاد می کند. می دانید چرا؟! چون آن قدر فاشیستهای ضد تورک فارس در گوگل مطلب ترک خر گذاشته  و جستجو کرده اند که بیچاره گوگل معصوم نیز نژادپرست ضد تورک شده است. آری! این است موجودیتی که فاشیسم نژادپرست شیطان فارس به ما ملت تورک بعد از حق طلبی مان می دهد: یک موجودیت پست تر از انسان: یک حیوان: خر! و جالب این است که برخی از به ظاهر دوستان کمونیستمان که خیلی دلشان می خواهد در کسوت ما فعالان دلسوخته و جان سوختۀ حرکت مقدس ملی آزربایجان جنوبی که سالهاست در این میدان مبارزه جنگیده و سوخته ایم، درآیند و برای حرکت مقدس انسانی مان نسخه بپیچند مثل آقای آ. ائلیار نویسندۀ سایت ایران گلوبال که یکی به نعل می زند و یکی به میخ:

http://www.iranglobal.info/node/55926#comment-71419

ما فعالان حرکت ملی را که عمری است در راه مقدس و انسانی استقلال آزربایجان مظلوم و بر حق از چنگ ایران شیطان نژادپرست صادقانه می کوشیم، به پان تورکیسم متهم می کند. لطفا کامنتهای نوشتۀ ایشان را نیز بخوانید تا بدانید که فاشیستهای فارس و مانقورتهای عبد و عبید آنها حتی به این سخنان و عقاید بی خاصیت و نرم و پنبه ای ایشان هم عکس العمل شدید نشان داده اند و با تکرار اصطلاحات خاص علی خامنه ای ساخته چون بازگرداندن «ایران شمالی» به خاک ایران، چهرۀ کریه و سیاه فاشیسم و راسیسم ضد تورک ذاتی و عقده ای و روان پریش فارس را هر چه بهتر نشان داده اند.

 من همین جا با صدای رسا و بدون هیچ ترس و تعارفی فریاد می زنم: هارای هارای من پانتورکم! آهای دنیا بدان که من تورک پانتورکیست ضد نژادپرستی ایرانی و استقلال طلب آزربایجان هستم. من پانتورکیست ضد نژادپرست و حق طلبی هستم که پرده از چهرۀ کثیف و سیاه پانفارسیسم و راسیسم ایرانی برانداخته و می اندازم. این راه مقدّس من است: افشاگری برای بیدارسازی انسانهای ملت تورکم در آزربایجان جنوبی تا به پا خاستن کل ملت تورک و استقلال آزربایجان مظلوم از چنگ ایران اهریمنی نژادپرست. البته همین قارتال آزربایجان جنوبی بال گشوده  و از خراسان شمالی (خوراسان تورکلری) تا سواحل خلیج عرب (قاشقای تورکلری) را دربرمی گیرد نشانه هایش پیداست. من با مانقورتهای بیمار روانی مازوخیست و سادیست مثل «بهمن موحدی (بامدادان)» نویسنده مقالات و کامنتهایی در سایت ایران گلوبال که عقیده دارد «در فردای آزادی ایران از دست رژیم جمهوری اسلامی ایران، تمام شما پانترکها را قتل عام می کنیم. حیف که جمهوری اسلامی ایران با شما مدارا می کند (؟!!!) ما در فردای سقوط جمهوری اسلامی به هیچکدام از شما رحم نخواهیم کرد و همۀ شما پانترکها  را قتل عام و مجسمۀ فردوسی را در وسط میدان تبریز و شهرهای دیگر آزربایجان جنوبی نصب می کنیم!!!» کار ندارم. جواب امثال این مانقورتهای ایرانجانجانی منگ قورد حقیر پست و خالی شده از هویت و هستی و شرف و غیرت و مردانگی و انسانیت و همه چیز فروش را هزاران جوان غیور تورک آزربایجانی، قشقای، خراسانلی، خلج، بیچاقچی، و غیره در خیابانهای شهرهای تبریز و اورمو و تهران و شیراز و اردبیل و زنگان و همدان و کرج و قم و غیره می دهند و خواهندداد. اگر جرأت دارند رو در روی یکی از این جوانان این حرفهای مانقورتانه را بزنند. من با کسانی مخالفم که خود را در کسوت فعال تورک حرکت ملی می خواهند نشان دهند و ما را از پان تورکیسم و فاشیسم و راسیسم و در افتادن با پانفارسیسم با سلاح پان تورکیسم می ترسانند.  کدام فاشیسم آقای آ. ائلیار؟ آیا ما فعالان حرکت ملی آزربایجان فاشیسم هستیم؟ با کدام حاکمیت و دولت و حزب و ارگان و بیانیه و ساختار و سازمان؟ آیا بوی گند نژادپرستی راسیسم و فاشیسم سازمان یافته و رسمی و دولتی و حاکمیتی فارس که تنها چند نمونه اش را در این مقاله خواهیم دید، مشام شما را نمی آزارد؟ آیا هزاران جوان تورک ما را نمی بینید که به خاطر انسانی ترین حرکت، یعنی دفاع مشروع از حیثیت، موجودیت، هویت و حقوق مادی و معنوی خود و در عتراض به هتک حرمت انسانی و ملی شان توسط مزدوران جمهوری اسلامی ایران دستگیر، شکنجه ، محاکمه و زندانی می شوند؟ می دانید فرق جوانان تورک ما با جوانان فارس فاشیست و راسیت فارس ایرانچی چیست؟ کافی است به شعارهایی که در ورزشگاههای تهران و تبریز، نیز خیابانهای تبریز داده می شود گوش کنید و آنها را تحلیل کنید. شعار و حرف و ایده و جهان بینی جوانان تورک ما این است: «هارای هارای من تورکم، یاشاسین آزربایجان، آذربایجان واراولسون/ ایسته مه ین کور اولسون، تبریز باکی آنکارا/ بیز هارا فارسلار هارا، بیز اؤلمگه حاضیریق/ بابکین سربازی ییق، اؤز (تورک) دیلینده مدرسه/ اولمالی دیر هر کسه و ...» و شعار جوانان فارس که در ادامه مقاله هم خواهیم دید و هم خواهیم شنید اینها هستند (با عرض پوزش از ساحت ملت باحیا و بافرهنگ تورک آزربایجان حقایق در یک نوشتۀ علمی افشاگرانه و بیدارساز باید بدون هیچ پرده پوشی و شرم و حیایی دقیقاً و با جزئیات بررسی و تحلیل شوند): « ترکه صداش درنمیاد/ صدای عرعر نمیاد. تبریز پاره پاره کیرم تو کُس خواهرت. ائششک، ائششک، ائششک! تبریز کیر تو کونه! کیر تو کون تراکتور. تراکتور تو باید اینو بدونی (2 بار) برامون شاخ نشی چون کیرمونی (2 بار)!) و ...» خوب از آنجا که این شعارهای بالا که لینک دانلود هر کدام را در پایین خواهیم داد، به حدّ کافی گویاست که انسانهای کدام ملت ضد انسان، فاشیست، راسیست، نازیست هستند، تکلیف موضوع مورد بحث ما در این مقاله نیز از همین الان روشن است: انسانهای ملت تورک آزربایجان هرگز نژادپرست ضد فارس و توهین کننده به ساحت انسانیت فارسها و هیچ یک از ملل جهان نیستند بلکه فقط و فقط و فقط به دنبال احقاق ابتدایی ترین حقوق انسانی برای ملت خودشان هستند. اما انسانهای ملت فارس هم نژادپرست هستند و هم توهین کننده، هم فحاش و هم از شنیع ترین توهینها، تحقیرها، تمسخرهای جنسیتی، زن ستیزانه، فاشیستی، نازیستی، راسیستی برای حمله به شرف ملی و اعتبار انسانی و نیز ساحت مقدّس انسانی انسانهای ملت تورک آزربایجان استفاده می کنند. یعنی حمله کننده و نژادپرست آنها هستند که حاکمیت ضد تورک و فاشیست جمهوری اسلامی ایران هم دقیقا از آنها حمایت کامل می کند نه ما ملت تورک آزربایجان که در پی احقاق حقوق بشری اولیه و انسانی مسلم خود هستیم. هدف از این تمسخرها، توهینها، تحقیرها و آزارهای روحی نیز معلو است: نژادپرستی ایرانی حاکم بر ایران به طور سیستماتیک صد سال است که با این اقدامات ضد بشری نژادپرستانۀ کثیف می خواهد تک تک انسانهای تورک، به ویژه نسل کودک، نوجوان و جوان را از هویت اصیل تورکی، زبان مادری و هستی مادی و معنوی طبیعی و خدادادی تورکی شان متنفر و بیزار کنند؛ به بیان دیگر «مانقورت» ضد تورک شوند. پس این گونه اقدامات خبیثانه خائنانه و جانیانه را نباید سرسری گرفت. اینها همه جزئی از پروسه و جریان تورک ستیزی سیستماتیک صلیبی استعماری است که به دستور اربابان صلیبی این پان ایرانیستهای پلید برای محو کردن عنصر تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران از دویست سال پیش طرحریزی و قدم به قدم اجرا می شود. از این رو ما تحلیلگران حرکت ملی ملت تورک آزربایجان می دانیم که دقیقا موضوع از کجا منشا می گیرد و ماهیت و هدف غایی آن چیست. جالب این که این راسیستهای فاشیست را نیروهای انتطامی حاکمیت راسیست و فاشیست جمهوری اسلامی ایران حمایت کامل می کنند و در پناه این نیروهای انتظامی که به ضرب و شتم و دستگیر کردن همراه با کتک کاری جوانان مظلوم و غیور تورک آزربایجان می پردازند چنین توهینهای ضد انسانی پلید و کثیفی نصیب ملت تورک ما می شود. نمونه ای رفتار نیروی به اصطلاح انتظامی و در اصل سرکوبگر هویت طلبان ملت تورک آزربایجان در ورزشگاه تهران:

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=5&cid=2151

https://app.box.com/s/wn17md69kx8wr9yi4lgkm0g2nymhjmez

معنی اش این است که فاشیسم و راسیسم فارس پشتگرم و مستظهر به حامیت و دولت ملی، یعنی جمهوری اسلامی ایران است و چون ما هیچ دولتی نداریم پس این انگ فاشیست زدن به ما کار دشمنان و نادوستان ماست. نیازی نیست که امثال آ. ائلیار برای ما چهرۀ خودمان و دشمنانمان را ترسیم کنند. ما جوانان ملت تورک آزربایجان خوب می دانیم که با چه فاشیستها و راسیستهایی روبه رو هستیم و چارۀ دردمان را نیز خیلی خیلی خیلی خوب می دانیم و روش و آشکار می گوییم: استقلال آزربایجان جنوبی از ایران فارس پرست اهریمنی نژادپرست ضد تورک و ضد عرب و ضد انسان.

مقدمه

از مقولۀ ضد انسانی سیاسی، جامعه¬شناختی، روان¬شناختی و فرهنگی نژادپرستی (Racism) تعاریف متعدّدی شده¬است که بعضی از این تعاریف را مرور می¬کنیم: باورداشتن به برتری مردم متعلق به نژادی معیّن و حق آنان برای برخورداری از امتیازهایی نسبت به نژادهای دیگر. نژادپرستی باوری است که بر حسب آن، یک گروه نژادی، خود را برتر از گروههای نژادی دیگر می داند. این واکنش همسان با گرایشهای قوم مدارانه اکثر گروههایی است که زبان، فرهنگ، آداب و رسوم، قیافۀ ظاهری و شیوۀ زندگی خود را برتر از همۀ گروههای نژادی دیگر می دانند.

 پدیدۀ نژادپرستی در جامعه¬شناسی با مقولۀ قوم مرکزی (Ethno Centrism)، یعنی گرایش افراد جامعه به اینکه فرهنگ قومی خود را برتر از فرهنگهای قومی دیگر بدانند، رابطه دارد. از دیدگاه جامعه¬شناسی و روان¬شناسی اجتماعی، نژادپرستی ایرانی که آن را با نام «فارس پرستی ضد تورک و ضد عرب» هم می¬توان مطالعه کرد، نوعی بیماری واگیردار روحی و روانی (با تظاهرات خودشیفتگی مرضی، پارانویا و نفرت مرضی از دیگری، وسواس و هیستری دیگرستیز و شیزوفرنی)، و نوعی ضد هنجار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، فکری فوق العاده حاد و خطرناک است. نکتۀ جالب توجه این که «نژادپرستی ایرانی» یا «فارس پرستی ضد تورک و ضد عرب»، هرچند دارای زمینه و پتانسیل جدّی تاریخی بوده است (جنبش شعوبیان زردشتی ضد تورک و ضد عرب با نمونه های شاخصی چون فردوسی، ناصر خسرو، اسدی توسی که مکارانه جامۀ اسلام و تشیع فارسی را پوشیده بودند و در این زی نژادپرستی را تبلیغ و ترویج می کردند)، چون این پتانسیل نحس ایدئولوژیک از دویست سال پیش توسط استعمار انگلیس و سازمانهای مخفی فراماسونری غربی به صورت کاملاً برنامه ریزی شده و سیستماتیک با مقولاتی چون برتری نژاد آریا بر نژادهای تورک و عرب، ایران پارس آریایی، تمدن درخشان پارس ایران، هخامنشیان و ساسانیان پارس ایرانی با تمدنهای باشکوه، کورش کبیر، داریوش کبیر، شاپور ذوالاکتاف بزرگ و ...  و ضدیت نژادپرستانه با دو ملت بزرگ تورک و عرب،  به صورت جدّی تئوریزه و بر ذهن و دل تمامی ملل ایران، مخصوصا ملت فارس تزریق شده است و می شود و از آن روی که همین طرز فکر ضد بشری نژادپرستانه، توسط رژیمها و سیستمهای حکومتی فارس ایران در صد سال اخیر( هر دو حاکمیت پهلوی و جمهوری اسلامی ایران) به صورت کاملاً دولتی و سیستماتیک تشویق، حمایت، ترویج، تبلیغ، برنامه ریزی، تئوریزه، ایدئولوژیزه و به صورت جدی و همه جانبه اجرا شده و هنوز هم می¬شود، هدفی جز نابود کردن ملت تورک در کل ایران و نابود کردن کل هویت و هستی مادی و معنوی تورکان آزربایجان جنوبی و کل ایران ندارد،  شایستۀ دقت نظر فراوان توسط ما ملت تورک است. چرا که اگر در این زمینۀ مهم کوچکترین کوتاهی و غفلت و قصوری کنیم، کل موجودیت و هستی ملی ما میلیونها تورک در ایران از بین خواهدرفت. پس این بازی که به ما از طرف نژادپرستان ضد تورک ایرانی تحمیل شده است بازی مرگ یا زندگی (اولوم یا اؤلوم) است. پس در این بازی با هستی و موجودیت خودمان با هیچ فاشیست ضد تورک، چه نژادپرستان ضد تورک ایرانی فارس و غیرفارس باشند و چه مانقورتهای هویت فروش و خودفروش تهی شده از انسانیت و هویت و هستی، هرگز و هرگز و هرگز شوخی و تعارف نداریم. خط قرمزهای ما اینها هستند: وطن مادریمان آزربایجان جنوبی حتی یک وجب این خاک مقدس، زبان مادری تورکی مان و تمامی انسانهای تورک در جغرافیای ایران چه آذربایجانی، چه قاشقای، چه خلج، چه افشار، چه بیچاقچی هر انسانی که در ایران به تورکی حرف می زند جان و مال و زبان و ناموس و هویت و هستی و موجودیتش برای ما مهم است و همه را حفظ خواهیم کرد. برای همین با سیستم مانقورتساز پلید و ضد انسانی نژادپرستی فارس ایرانی می جنگیم که صد سال است انسانهای تورک را تبدیل به مانقورتهای بی هویت ضد تورک ایرانچی می کند.

مانقورتها عامل اصلی استعمار و بدبختی ملت تورک آزربایجان

در ذیل مقولۀ نژادپرستی در کتابهای جامعه شاسی ما با پارامترهایی چون توجیه های نژادپرستانه، تصورات قالبی و کلیشه ای نژادپرستانه در ذهن گروه ملی نژادپرست، پیشداوری و تبعیض نژادپرستانه، برقراری رابطۀ دروغ و ناروا بین نژاد خاص با هوش و شخصیت، تبعیض نژادی علیه اقلیتها، ادغام اقلیتهای تحت ستم نژادرپستانه در جامعۀ نژادپرست و غیره می آیند. نکتۀ جالب این ماهیت و حقیقت مقولۀ نژادپرستی در بین کشورهای غربی و کل جهان با ایران یک فرق اساسی دارد: در کل جهان این گروههای اقلیت قومی و نژادی هستند که تحت نژادپرستی گروه اکثریت و غالب تحت نژادپرستی قرار می گیرند، اما در آزربایجان جنوبی و در کل ایران این گروه ملی اکثریت ( ملت تورک) است که توسط نژادپرستان ملت فارس، در درجۀ اوّل و نژادپرستان گروههای ملی دیگر (کورد، مازندرانی،  گیلک، تالش، لر، لک و غیره) در درجات بعدی، به قصد نابودی کامل هویت و موجودیت ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران، مورد توهین ، تحقیر، تمسخر و آزار سیستماتیک نژادپرستانه  قرار می گیرد؛ برای مثال در کشورهای امریکا و انگلیس و چین، انسانهای گروههای قومی، نژادی و دینی سیاه پوست (در درجۀ اول) یا عرب، و تورکِ مسلمان که مورد آزار نژادپرستانۀ قرار می گیرند، در این کشورها و جوامع «اقلیت» هستند که توسط «اکثریتِ» سفیدپوستان مسیحی ضد سیاه پوستان و اعراب مسلمان یا چینیهای نژادپرست ضد تورک و ضد اسلام مورد آزار نژادپرستانه قرار می گیرند اما در ایران اهریمنی ضد تورک آن ملتی که در صد سال اخیر تحت شدیدترین، گسترده ترین، سیستماتیک ترین، ضدانسانی ترین و بی محاباترین تحقیرها، توهینها، شکنجه ها و آزارهای جسمی و روحی و هویتی، از جمله تمسخرها (جکسازی جنسیتی و هویتی و حیثیتی و ملعبه و سوژۀ تفریح و خندۀ کثیف نژادپرستانه شدن) قرار می گیرد، ملت تورک، یعنی بزرگترین و پرجمعیت ترین ملت ایران است! نکتۀ دیگر این که در کشورهای نژادپرست جهان از جمله ایران، نژادپرستی شایع در جامعه حاکمیت را در دست دارد؛یعنی صاحب حاکمیت، دولت و تمام امکانات رسانه ای، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی است. در ایران نژادپرستی فارس پرست ضد تورک، مستظهر و پشتگرم به حاکمیت جمهوری اسلامی است. و جالب این که این نژادپرستان فارس پرست ما نخبگان حق طلب و هویت طلب ضد نژادپرستی فارس پرست ضد تورک را نژادپرست می خوانند! در حالی که در تمامی کشورهایی که در آنها نژادپرستی هست، گروه های نژادپرست عملاً گروههای غالب هستند که حاکمیت در دست آنهاست، درست مثل ایران. پس اطلاق نژادپرست به ما حق طلبان ملت تورک که در موضع دفاع مشروع از موجودیت و هستی و هویت ملت مظلوم خودمان هستیم اگر جک و مطایبه نباشد، دروغی شیطانی و نژادپرستانه است.

 به راستی آیا در این باره اندیشیده ایم که چرا با وجود این که ملت تورک بزرگترین و پرجمعیت ترین ملت کل ایران است، این چنین بی محابا، همه جانبه، همیشه، همواره و گسترده توسط انسان نماهای نژادپرست ذاتی ملت فارس و انسان نماهای نژادپرست ذاتی دیگر ملل ایران که تعداشان از ملت تورک کمتر است، در معرض کثیف ترین و سیاه ترین و ضد انسانی ترین آزارها و اذیتها، توهینها و تحقیرها و تمسخرهای نژادپرستانۀ مستمر و بی وقفه و همیشگی قرا می گیرد؟ به دنبال این سؤال بی درنگ یک سؤال مهم دیگر در ذهن تحلیل گر می آید: چرا با وجود این که ملت تورک بزرگترین ملت از میان ملل ایران بوده و هست، حاکمیت (قاجار) بر ایران را چنین آسان و راحت از چنگ داد که نخبگان شیطان و نژادپرست فارس با کمک استعمار پلید و نژادپرست و ضد تورک انگلیس توانستند با روی کار آوردن رضا پالانی، نژادپرستی ضد تورک ایرانی را که قبلا توسط همان استعمار انگلیس تئوریزه شده بود، به اجرا و عمل درآورند؛ یعنی سیستم کثیف و ضد انسانی نژادپرستی ضد تورک ایرانی را در کل ابعاد وحشتناک سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم سازند؛ ملت تورک را با ایجاد قحطیهای مصنوعی و سیتماتیک و دولتی به تهران و شهرهای فارس نشین بکوچانند و توسط سیستم موحش مانقورتساز ایرانی و نژادپرستی ضد تورک نهادینه شده در میان تمام توده های مردم و تمام قشرها و طبقات اجتماعی جامعه (کوچه، بازار، پادگانها، و کل خانه ها) و توسط نژادپرستی سیاسی- فرهنگی سیتماتیک و دولتی نهادینه در کل سیستم آموزشی و پرورشی، یعنی آموزش و پرورش، دانشگاهها، رسانه ها، نهادهای به اصطلاح فرهنگی و غیره «ترور هویتی» و آسییمیله و محو و در ملت جعلی ایران (فارس) ادغام کنند؟ معادن و ثروتهای طبیعی و خدادادی سرزمین زرخیز آزربایجان را بی محابا و بی وقفه غارت کنند و از قسمتی از همان پولهای غارتی به تقویت بنیانهای پلید سیستم نژادپرستی ضد تورک مانقورتساز در خود آزربایجان بهره ها ببرند و بسیاری چراهای مقدّس دیگر.

من جواب بسیار ورشن و قابل فهم و درکی برای این «چراهها»ی مقدّس دارم:

 مانقورتها و مانقورتیسم. ضربه ای که مانقورتها و مانقورتیسم به ما ملت تورک ایران و جهان زده است، آن چنان در طول تاریخ دهشتناک و کشنده است که هیچ دشمنی، تأکید می کنم هیچ دشمنی از دشمنان ملت تورک نتوانسته اند و نمی توانند این ضربات مهلک را بر قلب و جان و هستی و هویت و کل موجودیت مادی و معنوی ملت بزرگ تورک وارد کنند. آن قشری که به فرمان استعمار انگلیس و اساتید اعظم فراماسونر، با همدستی نخبگان نژادپرست ارمنی، فارس و غیرتورک، گفتمان و طرز فکر ضد انسانی ضد تورک را در ایران تئوریزه و ایدئولوژیزه کردند مانقورتهای خائن به ملت تورک ما بودند؛ مانقورتهایی که از دویست سال پیش، جنگ امپراتوری تزاری روسیه با آزربایجان (نه جنگ روسیه با ایران، چون تنها پدران تورک ما تورکهای آزربایجان بودند که در جلوی روسها و توپهای آنان مثل خاک مقدس میهنمان آزربایجان، تکه تکه شدند نه فارسها،، کوردها، گیلکها، مازندرانیها، لرها و غیره که اکنون فریاد  ایران پرستی سر می دهند) و باز شدن پای فراماسونرهای کمپانی هند شرقی بریتانیا به دربار قاجاریه، برای کسب قدرت سیاسی نامشروع (که بعد از سقوط قاجاریه، قدرت سیاسی هرگز به این تورکان خائن به ملتشان داده نشد)  به عضویت در سازمانهای مخفی فراماسونری درآمدند و در کنار فارسها، ارمنیها (امثال میرزا ملکم خان مؤسس و استاد اعظم لژ فراماسونری بیداری ایرانیان)، مازندارنیها و غیره با تئوریزه کردن گفتمان ایران پارس آریایی، طرح انقلاب منحوس استعماری ضد تورک مشروطیت را ریخته و به اجرا درآورند؛ مجاهدان نترس اما غافل و فاقد شعور ملی تورک مثل ستارخان و باقرخان را با سیصد تفنگچی همراهشان فریفتند و به ضدیت با شاهان تورک قارجار تشویق و تحریک و در نهایت با ناجوانمردی قربانی فارسهای فراماسونر کنند و هزاران خیانت و جنایت دیگر. مانقورتهای نشان دار فراماسونر خائن و خبیث نسل اول (دوران قاجار) مثل جلال الدین میرزای قاجار (پسر فتحعلی شاه و نویسندۀ کتاب جعلی دساتیری ضد تورک نامۀ خسروان)، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میزار عبدالرحیم طالبوف، میرزا زین العابدین مراغه ای و دیگران و مانقورتهای خائن و خبیث نسل دوم (پس از انقلاب ضد تورک مشروطیت) مثل سید حسن تقی زاده، حسین کاظم زاده ایرانشهر، تقی ارانی، صادق رضازاده شفق، عبّاس زریاب خویی، ایرج میرزا، سلیمان میرزا اسکندری و دیگران که شرح کامل آنها را به انضمام سیر تحلیلی – تاریخی چگونگی استعمار ملت تورک آزربایجان در کتاب الکترونیکی و اینترنتی خودم «ایران یا ارن؟ بررسی تحلیلی تاریخ استعمار ملت تورک آزربایجان» پیش از این آورده ام و نیازی به دوباره کاری نمی بینم:

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=697

و جالب این که این جریان سیستماتیک مانقورتسازی و مانقورت پروری در ایران هنوز هم ادامه دارد و توهین کنندگان مانقورت جوان به ساحت ملت تورک در روزنامۀ طرح نو تبریز نیز جزو تولیدات سمی و مهلک همین سیستم نژادپرستی ضد تورک ایرانی هستند:

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31848:1395-05-03-01-43-11&catid=1:1&Itemid=19

و جالب تر این که ادامۀ نسل همین مانقورتها تولیداتی هر روز جدیدتر به بار می آورد. که یکی از تازه ترین تولیدات آنها نویسندۀ مانقورت جوان این مقاله است: «ترک شاهنامه ربطی به آذربایجان ندارد» (!!!) که به «ملت بودن بیش از سی میلیون انسان تورک در آزربایجان جنوبی و ایران» اعتراض دارد و دغدغۀ این را دارد که مبادا اصطلاح سیاسی- استعماری منحوس «ملت ایران» که توسط اربابان پان ایرانیستش در زمان رضا پالانی ضد تورک عقده ای توسط مانقورتهایی نظیر حسین کاظم زاده ایرانشهر، سیدحسن تقی زاده، صادق رضازاده شفق و غیره  وضع و رایج کرده اند، خدشه دار شود.  چون اربابان راسیست و فاشیست ضد تورک و ضد آزربایجان فارسش چنین چیزی را برنمی تابند. جالب این که این مانقورت جوان دقیقاً از مانقورتهایی نظیر سیدحسن تقی زاده و صادق رضازاده شفق نام می برد و در ستایش ایران پرستی (فارس پرستی) آنها آسمان را بر زمین می دوزد. همین نشان می دهد که دشمنان ما چه قدر سیستماتیک، علمی و دقیق روی ذهن این مانقورتهای جوان کار می کنند و مغز آنها را به بهانۀ ایران و ایران دوستی، با لجن تورک ستیزی و فارس پرستی آلوده می گردانند: 

http://www.iranglobal.info/node/55914

 و جواب امثال این مانقورتهای ایرانجانجانی ضد تورک و ضد آزربایجان را دوستان ملتچی عزیز ما چنین می دهند:

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31914:1395-05-07-15-59-42&catid=2:10&Itemid=18

باید در هنگام نگاه کردن به فعالیتهای نژادپرستانۀ شبانه روزی این مانقورتها به بهانۀ ایران دوستی و غیره هرگز موضوع را سرسری و با بهانه هایی چون غلطهای زیادی یک عده جوان مانقورت تبریزی لوث نکنیم، بلکه این موضوع را باید و بیاد و باید به صورت کاملا جدی، یک جریان و پروسه تاریخی در در بستر تاریخی و استعماری نژادپرستانه و پلید آن در نظر بگیریم و به صورت کلان و  عمیق و تحلیلی بررسی کینم. این نوع نگاه کلان تحلیلی را من در بین قلم به دستان حرکت ملی، نمی گویم نمی بینم، بلکه خیلی خیلی کم می بینم.

در این مقاله ما به دلیل محدودیت حجم مقاله و این که بعضی از دوستان نازک نارنجیمان از طولانی شدن مقاله نرنجند، تنها به ذکر نمونه هایی از جلوه های این بیماری موحش و بسیار خطرناک نژادپرستی ضد تورک ایرانی (فارس پرستی ضد تورک) را در بین تمامی اقشار جامعه ایرانی (ملا- سیدها یا قشر روحانیت فارس، قشر هنرمندان، ورزشکاران و ورزش دوستان و غیره) می آورم تا خوانندۀ محترم بداند که این اقدام ضد تورک روزنامۀ طرح نو در تبریز ابتکاری و بدون زمینه تاریخی قبلی نیست و جزء کوچک و  با توجه به مکان وقوع آن قلب تپندۀ آزربایجان، تبریز، جزء مهمی از این پروسۀ نژادپرستانۀ شیطانی و سیاه سیستم فارس پرست مانقورتساز و مانقورت پرور ایرانی در سدۀ اخیر است. فراموش نکنیم که سیستم نژادپرست فارس ایران در دویست سال اخیر از همین مانقورتها برای رسیدن به قدرت، نسل کشی گستردۀ ملت تورک آزربایجان و نخبگان  پاک این ملت، پروسۀ توهین و تحقیر و تمسخر نژادپرستانه به منظور نسل کشی فرهنگی و زبانی و هویتی ملت تورک سوء استفاده کرده، می کند و خواهدکرد. من به روشنی روزی را می بینم که انسانهای ملت تورک در میادین شهرهای آزربایجان جنوبی برای استقلال جمع شوند و نژادپرستان ایرانی و صلیبیان ضد تورک غربی به دست همین مانقورتهای که اکنون «قلم» داده اند، «اسلحه» می دهند و همان گونه که نسل کشی زبانی، فرهنگی و هویتی ملت تورک از آنها سوء استفاده می کنند، در نسل کشی سیاسی نیز سوء استفاده خواهندکرد. پس موضوع را نباید ابدا سرسری و سهل بگیریم.

نمونه هایی از توهین، تحقیر و تمسخر نژادپرستانۀ ضد ملت تورک در زمان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران

توهین علنی  آیت‌الله (؟!) احمد مجتهدی تهرانی به کل ملت تورک جهان از جمله ملت تورک آزربایجان و کل ملت تورک ایران: زبان اهل جهنم ترکی است!:

https://www.youtube.com/watch?v=1OMqdpmSB84

http://www.aparat.com/result/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

این توهین بسیار شنیع و ضد انسانی توسط این شخص که از مقامات برجستۀ مذهبی ملت فارس در ایران و صاحب عنوان استعماری انگلیس ساخته و فراماسون پروردۀ «آیت الله الاعظمی» است، (معادل استاد اعظم لژ فراماسونری: الاعظمی = اعظم: در اسلام هیچ کدام را نداریم چون دادن لقب اعظم به غیر خدا، شرک و مخالف صریح نص قرآن است)، از جهات بسیاری مهمترین و خطرناک ترین توهین نژادپرستانه به تورکان است که به پشتوانۀ «شگرد شیطانی ساختن حدیث جعلی نژادپرستانه»، یعنی سوء استفاده از دین اسلام و مقام پیامبر اسلام (ص) و فرزندان و نوادگان آن حضرت و بستن سخنان نژادپرستانۀ ضد تورک و فارس پرستانه به آنها در بستر مذهبی ایدئولوژیک و با سوء استفاده از عناصر دینی اساسی دین اسلام مثل معاد و جنت و جهنم، انجام شده و می شود. این سخنان هرچند دروغ و متعفّن و ضد انسانی و ضد دینی و در نظر انسانهای سالم بیشتر به جوک و مطایبه شبیه هستند، در بستر جامعه مذهب زده و ایدئولوژیک ایران بسیار بسیار بسیار خطرناک و مهم هستند چون ملا- سیدهای فرماسونر فارس با سوء استفاده از مقام مذهبیشان و نشستن بر روی «منبر»، بالاتر از مردم عوامی که با دهان باز و گردن دراز به سخنان متعفّن آنها بدون هیچ فکری گوش می دهند، به «مغزآلایی شیطانی نامقدّس» می پردازند. من بر خلاف نخبگان فارس این گونه تلقینات کثیف مذهبی را «مغزشویی مقدّس» نمی دانم:

https://www.youtube.com/watch?v=EvSR25qTblo

https://www.youtube.com/watch?v=6Vx5AmXU7tc

 چرا که این قشر مفت خور و خرپرور ملا-سید نه مقدّس و پاک هستند و نه روحانی. بلکه بیشتر جسمانی و شکم پرست و آلت پرست و پول پرست نامقدّس و شیطان و مکار هستند که روشهای عوام فریبی و خرپروری و خرسواری را با شگردهای روانشناختی و جامعه شناختی که اساتید اعظمشان (شیاطین اعظم فراماسونر) از لندن برایشان می فرستند خوب تمرین می کنند؛ و فقط در فکر پر کردن جیبهای طویلشان، شکمهای کثیفشان و انجام کارهای شبانه، فعالیتهای شبانه روزی جنسی و آلت پرستی هستند نه چیز دیگر. البته آن چه فرق اساسی نگاه ما فعالان حرکت ملی ملت تورک آزربایجان با نگاه فارسهای به ظاهر لائیک و سکولار به مقولۀ ملا-سیدهای استعمارگر را به کلی از هم جدا و متفاوت می کند این نکتۀ مهم است که ما تورکها این قشر ملا-سید فارس و فارس پرست و تمامی اقدامات شیطانی شان را در جهت تحکیم و تقویت سیستم نژادپرست فارس حاکم می دانیم و معتقدیم که قشر منحوس ملا-سید فارس پرست یکی از دو دست قدرتمند هیولای نژادپرستی فارس حاکم بر ایران در سدۀ اخیر است  که درست مثل دست دیگر (نژادپرستان به ظاهر لائیک و سکولار کورش پرست و آریایی پرست فارس پرست ضد تورک و ضدعرب) برای نسل کشی سیاسی و فرهنگی ملت تورک آزربایجان و کل ایران به جعل احادیث و سم پاشی هویتی و ترور هویتی ملت تورک آزربایجان می پردازند.

  اطلاق «مغزشویی مقدّس» به این گونه اقدامات شیطانی توسط نخبگان فارس، از مقولۀ همان مقدس جلوه دادن استعماری این جماعت مفت خور بسیار خطرناک است. کار اینها نه «شستن» و پاک کردن مغزها بلکه آلودن و لجن آلود کردن و متعفن و سیاه کردن مغزهای انسانهاست. این گونه سخنان نژادپرستانۀ بسیار خطرناک این ملایان فراماسونر حدیث ساز مأمور استعمار انگلیس بوی نسل کشی و ریخته شدن خون کلیه تورکان ایران را در ایران اهریمنی می دهند و مجوزی است برای به اصطلاح «پیروان ذوب شده در وجود این آیت الشیطان الاعظمی» برای کشت و کشتار کل تورکان آزربایجان و ایران و برافکندن بنیان زبان جهنمی (؟) تورکی در ایران مقدّس و پاک و بهشتی و اهورایی آریایی! لازم به ذکر است که مکان این سخنرانی «تهران» بزرگترین کارخانۀ مانقورتساز کل جهان است که بیش از هشت میلیون تورک دارد و بسیاری از این تورکها مانقورتهای مذهبی فارس –شیعه هستند. برای همین این ملای شیاد از طرفی به فکر تحریک و مغزآلایی مانقورتهای مستعد نیز هست. از زوایۀ دید دیگر، این توهین از جهت ترویج و تبلیغ ایدئولوژی نژادپرستانۀ فارس- شیعه (تشیع فارسی) بسیار مهم است: در سیستم فکری و جهان بینی تشیع تقلیدمحور فارسی این گونه سخنان ابلهانه و نژادپرستانه توسط پیروان مقلد کور و کر مجتهدان به اصطلاح جامع الشرایط نژادپرست ضد تورک فارس به مثابه حکم شرعی و فتوی است و سبب می شود که پیروان پانفارس و مانقورت چنین آیت الشیطانهای مفعول انگلیسی برای قتل عام و نسل کشی تمامی انسانهای ملت تورک، مغزآلایی، و از نظر اعتقادی و ایمانی آماده و مهیا شوند. پس این مورد را باید از توهینهای نژادپرستانۀ مهم قلمداد کرد و هرگز از روی آن سرسری نگذشت. البته ذکر این که هم لازم است که در آن طرز فکر ایدئولوژیک که  ما از آن به عنوان تشیع شعوبی یا تشیع فارسی می نامیم، چنین نژادپرستی ضد تورکی مسبوق به سابقه است و فردوسی توسی جزو مهمترین «ملا»های تاجیک ضد تورک شعوبی است که این گونه به ساحت انسانی تورکان تاخته است: «کسی را ز ترکان نباشد خرد/ کز اندیشۀ خویش رامش برد/ که ترکان به دیدن پریچهره اند/ به جنگ از هنر پاک بی بهراند!!!/ سخن بس کن از هرمز ترک زاد / که اندر زمانه مباد این نژاد.../  که این ترک زاده سزاوار نیست/ کس اورا به شاهی خریدار نیست/ که خاقان نژاداست و بد گوهر است/ به بالا و دیدار چون مادر است/  ابا سرخ ترکی، بدی ، گربه چشم/ توگفتی دل از رده دارد به خشم/ که آن ترک بد ریشه و ریمن است / که هم بد نژاد است و هم بد تن است/ تن ترک بد ذات بی جان کنم/ زخونش دل سنگ مرجان کنم/ از آن پس بپرسید،ازآن ترک زشت / که ای دوزخی روی دور از بهشت/ چه مردی و نام و نژاد تو چیست؟!/ که زاینده را بر تو باید گریست/ بُود ترک، بد طینت" و   دیو زاد / که نام پدرشان ندارند یاد/ بپرسید هرمز، زمهران ستاد / که از روزگاران چه داری بیاد/ چنین داد پاسخ بدو مرد پیر / که ای شاه گوینده و یاد گیر/ بدانگه کجا مادرت را ز چین / فرستاد خاقان به ایران زمین / بدو گفت بهرام:ای ترک زاد / به خون ریختن تا نباشی تو شاد/ تو خاقان نژادی نه از کیقباد / که کسری ترا تاج بر سر نهاد/ وزین روی ترکان همه برهِنه / برفتند بی اسب و بار و بُنه/  رسیدند یکسر به توران زمین / سواران ترک و سواران چین../ ز ترکان جنگی فراوان نماند / زخون سنگها جز به مرجان نماند/ سپهدار ایران به ترکان رسید/ خروشی چو شیر ژیا ن بر کشید/ ز خون یلان سیر شد روز جنگ/ بدریا نهنگ و به خشکی پلنگ» (منظور از «چین» در شاهنامه، توركستان، کشور اشغال شده تورکستان شرقی یا ایغوریستان توسط حاکمیت نژادپرست چین کمونیست (همان ماچین شاهنامه) می باشد و منظور از خاقان، خان چینیها نیست بلکه خان خانان تورک است).  آری! همین پتانسیل نحس هزار ساله نژادپرستی ضد تورک تاجیکی- فارسی است که به مشام تیز استعمارگران صلیبی ضد تورک انگلیسی، فرانسوی، هلندی، آلمانی، آمریکایی، روسی و چینی خوش می آید و امثال فردوسی و این ملای مفعول را برمی کشند و گرامی می دارند. حال برای این که به مقام این ملای نژادپرست فراماسونر مفعول شده و توجیه شده و آماده و مهیا شده در لندن در بین جامعه فارس ایران پی ببریم، نگاهی به ویکیپدیای فارسی می اندازیم:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

توهین سیدمحمد خاتمی سید فارس فراماسونر به تورکان ایران:

https://www.youtube.com/watch?v=AFazZ2iR96Y

http://www.aparat.com/v/EfIaK/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C

https://www.youtube.com/watch?v=OYQFoR7vUGE

این توهین و تحقیر و تمسخر آن هم توسط یک رئیس جمهور، یعنی شخص دوم مملکت در جمهوری اسلامی ایران چنان شنیع، آشکار و بی پرده و عریان بود که به یکباره پرده از روی ماهیت شیطانی و نژادپرست ضد تورک ماسونی حاکمیت جمهوری اسلامی کنار زد و نشان داد که نژادپرستی ضد تورک در ایران «دولتی، حاکمیتی و سیستماتیک» است نه فقط مردمی و عرفی و فرهنگی. پخش این ویدئو از طرف هر کسی و با هر نیتی که بود بزرگترین خدمات را در راه مقدس حرکت ملی آزربایجان جنوبی کرد طوری که با بیدارسازی بسیاری از آسیمیله شده های تورک، حرکت ملی ضد نژادپرستی فارس، ملت تورک آزربایجان را سالها به جلو انداخت. جالب این که چنین شخصی با چنین افکار متعفن نژادپرستانۀ ضد تورک داعیۀ «گفت و گوی تمدنها» را داشت و با لبهای خندان ملقب به «سید خندان» این گونه به نژادپرستی متعفن ایرانی می پردازد. این نشان از ماهیت اصلی و پنهان حاکمیت ضد تورک جمهوری اسلامی ایران دارد. لازم به ذکر است که این فراماسون نشان دار چه در زمان ریاست جمهوری اش و چه بعد از آن تا اکنون تحت حمایت کامل کشورهای صلیبی ضد تورک جهان غرب از جمله انگلیس، امریکا، فرانسه، آلمان، یعنی اربابان صلیبی ماسونی خودش که او را پرورده اند قرار دارد. در ضمن باید خاطر نشان کنم تمامی سران حاکمیت ضد تورک جمهوری اسلامی نژادپرست فرس پرست ضد تورک هستند و در این مورد هیچ فرقی بین اکبر هاشمی رفسنجانی فراماسون و حسن روحانی فراماسون و نیز محمود احمدی نژاد یهودی با شخص علی خامنه ای فراماسون وجود ندارد.

شرح حال محمد خاتمی فاشیست راسیت فارس در ویکی پدیای فارس:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C

کتاب موعود نامه، فرهنگ الفبایی مهدویت و توهین آشکار به حیثیت کل ملت تورک جهان

باید خاطر نشان کنیم که کل سیستم فکری مذهب فارس –شیعه دچار این نژادپرستی فارس پرست ضد تورک هستند و همان گونه که گفتیم نژادپرستی ضد تورک در ایران دولتی و از طرف حاکمیت ضد تورک جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی شده و اعمال می شود. برای نمونه ای از هزاران مورد کافی است این مورد مهم را مثال بزنیم: نمونه ای از تبلیغ و ترویج اندیشه های ضد تورک در آثار و کتب مذهبی پان ایرانیستهای جمهوری اسلامی ایران: کتاب " موعود نامه، فرهنگ الفبایی مهدویت " عنوان کتابی است از مجتبی تونه ای از نشر میراث ماندگار- قم  که با مجوز و حمایت مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران از سال 1387 با تیراژ  بالا به چاپ رسیده است و تا کنون هر سال با تیراژ بالا تجدید چاپ شده است به طوری که اکنون به چاپ بیست و نهم (1392) رسیده است و در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.در متن کتاب مذکور همان طور که از عنوان کتاب مشهود است مباحثی در رابطه با ویژگیهای انتظار و ظهور حضرت مهدی(ع) بیان گردیده ، لیکن در صفحه 141 نکته مورد نظر و سؤال برانگیز آن است که نویسنده با نقل روایات و احادیثی جعلی از امامان شیعه به اقتباس از کتاب های "روزگار رهایی" (علامه کامل سلیمان عاملی لبنانی- ترجمه علی اکبر مهدی پور) و –"عصر ظهور" (شیخ علی کورانی عاملی لبنانی- ترجمه عباس جلالی) ملت تورک را دشمنان امام زمان و اسلام و تشیع قلمداد کرده و با احادیث مذهبی به تخریب نژادپرستانۀ هویت و موجودیت ملت تورک پرداخته است و ملت تورک را دشمنان امام زمان شیعیان قلمداد کرده است که امام زمان (لابد امام زمان فارسها) با آنها می جنگد و آنها را نابود می کند!!! این گونه نمونه ها نشان از عمق و وسعت بیماری نژادپرستی فارس و کینه و عقدۀ نژادپرستانۀ در دل پیروان مذهب جعلی فارس –شیعه حاکم بر ایران دارد و از بدترین توهینهای نژادپرستانه با سوء استفاده از پتانسیل دینی و مذهبی است:

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31628:1395-04-20-15-13-35&catid=2:10&Itemid=18

توهین مصطفی کواکبیان سیاست‌مدار اصلاح‌طلب ایرانی و نمایندهٔ مردم سمنان و مهدی‌شهر در هشتمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی به کل ملت تورک ایران و مخصوصاً ملت تورک آزربایجان:

http://www.youtube.com/watch?v=BHVS3puYWb4&feature=player_embedded

http://www.gunaz.tv/?id=2&vmode=1&sID=21933&lang=2

شرح حال مصطفی کواکبیان فارشیست راسیت فارس در ویکی پدیای فاشیست فارس (لطفا به لحن ستایش آمیز ویکی پدیا در بارۀ این شیطان وقیح نژادپرست ضد تورک فارس و تمسخر کننده شیطان تورکها توجه فرمایید):

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86

افزایش تحقیر و توهین به ترکهای ساکن ایران در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران:

https://www.youtube.com/watch?v=Sn2al-ELJiM

توهین به ملت تورک توسط نژادپرستان به اصطلاح هنرمند فارس، توهین به ترکها در فیمهای سینماییی و سریالهای تلویزیونی ایران:

توهین به ملت تورک در فیلم سینمایی آدم برفی به کارگردانی داود میرباقری. با بازی مانقورت مشهور خودفروختۀ ضد تورک و ضد عرب، اکبر عبدی:

https://www.youtube.com/watch?v=L7En6WrfMTw

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=5&cid=196

https://app.box.com/s/cbxy2b578oyi4eaimcmf

https://www.youtube.com/watch?v=L7En6WrfMTw

توهین به ترکان توسط عباس کیارستمی در فیلم طعم گیلاس که ترکان را آدمهای نفهمی قلمداد می کند که فرق بین درد انگشت شکسته و درد کل اندامهای بدن را نمی دانند و فکرشان ( به دلیل هویت طلبی و حق طلبی) معیوب است و برای این که گند این نژادپرستی تا آسمان می رود و کارگردان نیز این را خوب می داند، این توهین علنی را با حیله گری و مکاری پانفارسانه در دیاگوگ و زبان یک شخصیت تورک مانقورت می گنجاند:

https://www.youtube.com/watch?v=RG8Qn5h0neM

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31739:1395-04-27-03-00-39&catid=2:10&Itemid=18

توهین شنیع و نژادپرستانه به ترکان ایران و جهان توسط بهرام رادان، هنرپیشۀ مشهور نژادپرست فارس و محبوب دل پانفارسهای نژادپرست نر و مادۀ جوان، این فیلم به کارگردانی محمد حسین فرح بخش، و به نویسندگی پیمان معادی حاوی یکی از ناجوانمردانه ترین و شنیع ترین توهینهایی است که در سینمای یک کشور نسبت به یک ملت می شود کرد. لازم به ذکر است که یک مانقورت در اجرای این سناریوی شوم نژادپرستانه بهرام رادان نژادپرست را کمک می کند:

https://www.youtube.com/watch?v=c2AJqzjmEeY

این نژادپرستان فارس و فارس پرستان نژادپرست ضد تورک پان ایرانیست در قالب مذهب اهل تسنن نیز به توهین به تورکان آزربایجان می پردازند. این هم توهین محمدباقر سجودی، مجری گیلک شبکه تلویزیونی ماهوراه ای کلمه، که چنین به تورکان آزربایجان و تاریخ و هویت آنها اهانت می کند و از روی غفلت و بی سوادی احمقانه، حرفهای فاشیسم فارس، فراماسونرهای صلیبی مثل ادوارد بروان و مانقورتهای ضد تورک مثل احمد کسروی خائن را برای جذب جوانان ملل ایران به مذهب تسنن در بارۀ ملت تورک آزربایجان عینا تکرار می کند و سبب می شود که نژادپرستان ضد تورک جمهوری اسلامی ایران همین حرفها را بهانه ای برای ایجاد اختلاف بین اهل تسنن و ملت تورک آزربایجان قرار دهند و از آب گل آلود شده توسط این بدبخت سادۀ غافل، ماهی نژادپرستانه بگیرند و با وجود این که اصلی ترین و خونخوارترین دشمن ما ملت تورک آزربایجان هستند، ناگهان و یک هو طرفدار ملت تورک آزربایجان شوند!!!:

http://www.aparat.com/v/625fs

http://www.aparat.com/v/uNSXR

توهین مهران مدیری فراماسون مشهور فارس به ملت تورک در برنامۀ طنز تلویزیونی:

https://www.youtube.com/watch?v=jD9tMbAflf0

http://www.aparat.com/v/i1qWZ

https://www.youtube.com/watch?v=lnqgAtp1Nn8

تلویزیون رسمی و دولتی ایران: «ترکها که آدم نیستند. خوب من آدمشون می کنم»! تمسخر و تحقیر و توهین نژادپرستانه رذیلانه تر و زشت تر و ضد انسانی ترعلنی تر از این نمی شود. جالب این است که فاشیسم فارس ایرانی «اصل موجودیت میلیونها انسان تورک را در ایران و جهان انکار می کند» این موضوع بی اهمیتی نیست:

https://www.youtube.com/watch?v=9DHtdVz9YpM

توهین علنی خسرو شکیبایی به تورکان در فیلم سینمایی دلشکسته به کارگردانی علی روئین تن، در سکانس گفت و گوی شهاب حسینی (خواستگار) با خسرو شکیبایی (پدر دختر) اوج نفرت و تنفر و تمسخر خسرو شکیبایی فارس از تورکان در لحن تهدیدآمیزش و در صدای تمسخرآمیز او  و نیز تقلید تمسخرآلود نژادپرستانه که از زبان تورکها می کند (ترکی؟! سن! نه من! نه مه نه؟ بیلدین!) هویداست. «تورکی؟!» یعنی «زبان نفهمی؟! نمی فهمی؟!»:

http://www.uptv.ir/complete-download-del-shekasteh-hd-movie-free-uptv.html

http://www.pelanhaa.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87/

http://ahang-film.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C/

توهین به تورک ها- گروه موسیقی لجام گسیخته و افسار دریدۀ «ول شدگان» (مهران فلاحی و بهزاد حسن زاده دو فارس فاشیست نژادپرست ضد تورک هتاک) و توهین نژادپرستانه  در پوشش هنر و هنرمند به تورکان جهان. وقتی که سینما و تلویزیون رسمی و دولتی جمهوری اسلامی ایران علنا نژادپرستی ضد تورک می کنند تکلیف این اراذل و اوباش فارس دیگر معلوم است:

https://www.youtube.com/watch?v=30XTue86PJM

توهین اکبر عبدی مانقورت به ملت عرب در برنامه زندۀ تلویزیونی. این توهین شنیع با هدف غایی ضدیت انداختن بین دو ملت برادر و همدرد تورک و عرب که هر دو ملت در ایران فارس پرست اهریمنی در زیر نژادپرستی ضد تورک و ضد عرب هستند، انجام گرفت. در اصل حاکمیت از اشتراک نظر و همدردی فعالان ملی دو ملت تحت ستم تورک و عرب در ایران بسیار ناخشنود بود و هست که این سناریوی کثیف نژادپرستانه را توسط مانقورت دست آموز ضد تورک و ضد عرب خودش اجرا کرد:

https://www.youtube.com/watch?v=6thiV6CLNrM

http://www.aparat.com/v/9DPVI

http://www.aparat.com/v/kJTPy

دفاع صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از اکبر عبدی توهین کننده به ملت عرب:

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/496284/

اعتراض نماینده مجلس عرب به توهین اکبر عبدی:

http://www.khabaronline.ir/detail/473744/Politics/4236

پاداش حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به اکبر عبدی مانقورت ضد تورک و ضد عرب. بخشش کلید طلایی شهر اردبیل به اکبر عبدی مانقورت ضد تورک و ضد اردبیل از طرف شهرداری مانقورت اردبیل. اقدام سمبولیک اهدای کلید طلایی شهر اردبیل، زادگاه اکبر مانقورت به او حاوی یک پیام معنادار است و  نشان دهنده عمق کینه و عقده نژادپرستی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از ملت تورک و ملت عرب در ایران است:

http://ardabilcity.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=1&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR&ItemID=4964&mid=13881&wVersion=Staging

http://www.irna.ir/fa/News/81899103/

http://www.iribnews.ir/fa/news/981166/

     

توهین متعفن و استفراغ آور و بی سابقۀ عموهای فیتیله محبوب قلبهای بچه های ایران زمین به تورکان آزربایجان در برنامه زندۀ تلویزیونی. دربارۀ این توهین حرفها زیاد بود و من هم مقاله ای درباره اش نوشتم:

https://www.youtube.com/watch?v=EFj-3SzUSVU&feature=youtu.be

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=28718:1394-08-19-19-39-18&catid=2:10&Itemid=18

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=28678:1394-08-16-17-04-31&catid=1:1&Itemid=19

مصاحبه با سه نژادپرست توهین کننده به ساحت انسانی ملت تورک در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آن هم توسط مانقورت ضد تورک رضا رشیدپور:

https://www.youtube.com/watch?v=EGWyux8KP5Q

برگزاری مراسم تقدیر رسمی از فیتیله ایها توسط حاکمیت نژادپرست ضد تورک جمهوری اسلامی ایران به وضوح، حاکمیتی، دولتی و سیستماتیک بودن این قبیل توهینهای هدفمند نژادپرستانه ضد تورک را نشان می دهد:

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/608981

http://www.aparat.com/v/6ZpEd/

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31874:1395-05-05-21-54-18&catid=1:1&Itemid=19

توهین آشکار شبکۀ تلویزیونی پان ایرانیستی پالانی پرست فاشیست و راسیست «من و تو» به ساحت ملت تورک آزربایجان. لطفا به لحن تمسخرآمیز و خنده های کثیف و آلودۀ این پانفارسهای ضد تورک نژادپرست ذاتی دقت کنید. لازم به ذکر است که این ویدئوها توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران به قصد مخالفت با شبکه ضد تورک و ضد آزربایجانی فراماسونری من و تو پخش شده است. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد:

http://www.aparat.com/v/sLvGw/_))

http://www.bultannews.com/fa/news/189223

توهین کثیف و غیرمستقیم و رندانۀ هنرمند بزرگ فارس جمشید مشایخی به ساحت ملت تورک آزربایجان. در ضمن این شخصیت پلید نژادپرست با کمک به اجرای تئاتر نژادپرستانه «خراکتور» (برای تمسخر و تحقیر طرفداران غیور و ملتچی تیم فوتبال تراختورسازی آذربایجان) نشان داد که این حرف او هم از روی قصد و غرض و کینه و عقده نژادپرستانه به ملت تورک بوده است و هرگز اتفاقی نیست:

https://www.youtube.com/watch?v=NP2KmIyP1L8

http://www.bultannews.com/fa/news/216480

http://www.ilknews.com/news/1423.aspx

http://vom.ir/sarasari/posts/25606

توهین وقیحانۀ مانقورت دلقک حقیر احقر ضد تورک خودفروش ناموس فروش هویت فروش، اکبر عبدی خودشیرین شیرین کیشی نوکر استعمار نژادپرست فارس به ساحت مقدس انسانی ملت بزرگ تورک آزربایجان که تمامی ندارد:

https://www.youtube.com/watch?v=-I0P927e6oM

توهین سوپر مانقورت خودفروش وطن فروش هویت فروش ناموس فروش هستی فروش ضد تورک سید جواد طباطبایی بی سواد و بی شعور منگ قور که جالب است که سایت رسمی مانقورتهای ضد تورک حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، «آذریها»، آن را  با افتخار نشر کرد:

http://www.azariha.org/?lang=fa&muid=53&item=748

این هم یکی از جوابهای فعالان حرکت ملی آزربایجان به این مانقورت احقر:

http://guneyebakan.blogfa.com/post-1344.aspx

توهین و تمسخر ملت تورک توسط رضا رشیدپور مانقورت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که طرز چای خوردن ملت تورک آزربایجان را در مقایسه با اربابان فارس خود این چنین به تمسخر می نشیند:

https://www.youtube.com/watch?v=NmUs7Og9Mrg

بالاخره توهین، تحقیر و تمسخر نژادپرستانۀ شدید توسط اراذل و اوباش فارس و مانقورت در استادیومهای ورزشی تهران، اصفهان، کرمان، آبادان و غیره که روی فاشیستها و راسیستهای تمامی دنیا با این توهینهای نژادپرستی سفید و تابناک شد و نشانۀ عمق فرورفتن انسانهای ملت فارس در لجن و کثافت نژادپرستی ضد تورک است:

توهین نژادپرستان فارس طرفداران تیم فوتبال پرسپولیس به تورکان آزربایجان. خر و حیوان قلمداد کردن تورکان، توهین و فحاشی جنسی موهن ضد زن به دختران و زنان تورکان و بی شرمیها و انسان ستیزیهایی که در هیچ ملتی و هیچ کشوری، تأکید می کنم در هیچ ملتی و هیچ  کشوری نظیرش دیده نشده و نخواهدشد:

https://www.youtube.com/watch?v=QAztj6yhWUc

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=5&cid=189

https://app.box.com/s/o7jxsjh98guf2h9nuio3

دربارۀ این جنبۀ نژادپرستی ضد تورک ایرانی که این نژادپرستان پلید تورکها را اصلاً «انسان» نمی بینند و از «مقام انسانیت» به حیوانیت فرومی کاهند و «انسانیت زدایی» می کنند، سخنرانی دکتر علیرضا اصغرزاده در کانادا خیلی مفید فایده است. او عقیده دارد که این نوع نژادپرستی با این طرز فکر ضد انسانی در هیچ کجای جهان سابقه نداشته و ندارد و نخواهدداشت:

https://www.youtube.com/watch?v=ThFYNSAg4_U

 https://azdemokrasi.wordpress.com/2010/03/06/iranda-racism-asgarzade/

اوج توهین بی شرمانه و نژادپرستانۀ طرفداران فارس تیم استقلال تهران به حیثیت و ناموس تورکان آزربایجان و کل ایران به بهانۀ  بازی تراختورسازی آزربایجان با تیم استقلال تهران. حرفها آن قدر رکیک است که انسان شرم می کند دربارۀ آن بنویسد. این است چهرۀ عریان نژادپرستی ضد تورک ایرانی:

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=5&cid=278

https://app.box.com/s/zkej9gm5xwr3euzfh211

دامنه این توهینهای نژادپرستانه به عبادان (آبادان جعلی) خاک پاک ملت مظلوم عرب عربستان ایران هم رسیده است و این نژادپرستان ضد تورک فارس آن خاک مقدس را هم با لجن نژادپرستی ضد تورک آلوده اند:

https://www.youtube.com/watch?v=vbWEltbjyaE

توهین نژادپرستانه طرفداران فارس مس کرمان به ساحت ملت تورک آزربایجان:

https://www.youtube.com/watch?v=HJs_s9a1TXs

آیا می شود با چنین ضد انسانهای نژادپرست وقیح و بی شرم و دریده ای در یک کشور ماند و خود را با افتخار «هموطن» اینها خواند؟ به چه بهایی آی مانقورتهای شرف فروشی که داد وایرانا واوطناتان به آسمان بلند است و ایران فارس پرست ضد تورک را «مظلوم» نشان می دهید؟

نتیجه

در بررسی واکنش ملتی که به نژادپرستی معروض مانده است این واکنشها را می بینیم: یا فرهنگ نژادپرستان حاکم را می پذیرند و در آن فرهنگ کثیف آلوده محو می شوند و آسیمیله و حل می گردند که البته این مستلزم بحران هویت و کاری بسیار خائنانه و رذیلانه و در ضدیت با هستی اصیل، هویت اصیل و طبیعی، زبان مادری خدادادی و موجودیت ذاتی و خدادادی طبیعی انسانی  است. نمونه اش مانقورتهای ملت تورک که به این ننگ تاریخی و هویتی تن داده اند؛ یا خود را از گروه نژادپرست جدا می سازند و در داخل یک مرز مشترک، زبان فرهنگ و آداب و رسوم ملی خود را حفظ می کنند که این یکی در ایران با توجه به ماهیت، اهداف و حجم نژادپرستی ضد تورک ایرانی غیرممکن است. راه سوم این است که قربانیان نژادپرستی جدایی طلبی (تجزیه طلبی) می کنند تا ملت مظلوم خود را به استقلال و آزادی برسانند. این سومی در باره ما ملت تورک آزربایجان بهترین راه استهمان گونه که گفتیم این توهینها، تمسخرها، تحقیره و آزارهای جسمی و روحی یک هدف استعماری خیلی خیلی مهم دارد: هدف از این تمسخرها، توهینها، تحقیرها و آزارهای روحی نیز معلو است: نژادپرستی ایرانی حاکم بر ایران به طور سیستماتیک صد سال است که با این اقدامات ضد بشری نژادپرستانۀ کثیف می خواهد تک تک انسانهای تورک، به ویژه نسل کودک، نوجوان و جوان را از هویت اصیل تورکی، زبان مادری و هستی مادی و معنوی طبیعی و خدادادی تورکی شان متنفر و بیزار کنند؛ به بیان دیگر «مانقورت» ضد تورک شوند. پس این گونه اقدامات خبیثانه خائنانه و جانیانه را نباید سرسری گرفت. اینها همه جزئی از پروسه و جریان تورک ستیزی سیستماتیک صلیبی استعماری است که به دستور اربابان صلیبی این پان ایرانیستهای پلید برای محو کردن عنصر تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران از دویست سال پیش طرحریزی و قدم به قدم اجرا می شود، ما اسمش را پروسۀ استعماری «مانقورتسازی» نیز می گذاریم چون علاوه بر مسموم کردن ذهن انسانهای فارس و کل انسانهای ملل دیگر با سم تورک ستیزی و عرب ستیزی مغز و روح و ذهن انسانهای تورک را نیز لجن آلود می کند. آری! ما انسانهای ملت تورک بنا به دلایلی که در بالا ذکر شد هرگز نمی خواهیم با این نژادپرستان ضد انسان ضد تورک در ایران اهریمنی به عنوان هموطن زندگی کنیم و به خاطر همین نژادپرست و ضد تورک بودن وقیح بودن و دریده بودن و ضد زن بودن و در یک کلام ضد انسان و انسانیت بودن این موجودات انسان نمای خبیث ضد تورک ذاتی می خواهیم ایران اهریمنی را تجزیه و آزربایجان جنوبی را آزاد و مستقل و ملت تورک خودمان را خوشبخت کنیم. آری آری آری حق با ماست. و ما از حقمان از حق انسانی، الهی، طبیعی و مسلم خودمان هرگز و هرگز و هرگز کوتاه نخواهیم آمد.

گله جک بیزمدیر.

اوجالان ساوالان- یکشنبه 10/05/1395       2016/07/31

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter