English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

نقشه فاشیزم فارس برای تدریس زبان آذری- آراز یوردسئون

چند گاهی است که در داخل بعضی از اشخاص سرمست از فضل و بخشش فاشیزم فارس به مللت تورک آزربایجان جنوبی در دنیای مجازی و حقیقی به شادمانی و پایکوبی مشغول هستند غافل از اینکه این هم یکی از سناریوهای دیگر رژیم برای به زانو درآوردن حرکت مللی و از حالت جوشش آن در آوردن و به حالت خاموش و خنثی تبدیل کردن است.

توهین های برنامه ریزی شده در مجلات و کانال های تلویزیونی بر علیه هویت مللی مللت تورک آزربایجان جنوبی از نقشه های حساب شده رژیم برای مجبور کردن و راندن حرکت مللی آزربایجان جنوبی برای گدایی و ادعاهای حق طلبانه از فاشیزم فارس میباشد. و رژیم حتی چه خواسته ای نیز باید حرکت مللی بخواهد نیز در داخل آن با استادی مورد خواست و مطرح کردن گذاشته اند #تدریس_زبان_مادری . رژیم بعد از سالیان دراز هنوز هم صد در صد اعلام نشده است موافقت خود را برای تدریس زبان تورکی آذری در یکی از دانشگا ههای کشور را گویا قبول کرده است.

#اولا باید پرسیده شود اشخاصی که به دانشگاه برای تحصیل زبان تورکی خواهند رفت حداقل در سنین 18 واجد شرایط خواهند بود در حال حاضر قشر جوان مذکور در حرکت مللی آزربایجان مشارکتی گسترده دارند و نیازی به تحصیل زبان آن هم تورکی آذری ندارند.

#دوما اگر قرار است زبان بیش از 35 میلیون تورک آزربایجان جنوبی تدریس شود این باید اول از ابتدایی نه اینکه از دانشگاه شروع شود. این زبان نتنها در تحصیل بلکه در تمام آزربایجان جنوبی باید رسمی باشد. از اسامی کوچه ها تا اسناد اداری و رسمی.

#سوما رژیم این طرح تدریس به ظاهر زبان مادری را بیشتر برای شناسایی انسانهای هویت طلب و در نهایت حتی اگر اشخاصی این رشته تحصیلی را تمام کنند هیچگونه امنیت کاری یا شغلی برای آنان فراهم نخواهد کرد در نتیجه رژیم در صورت نبود تقاضای کافی ادعای خود را مبنی بر نبود تقاضای کافی برای برداشتن این رشته از جدول دانشگاهی خواهد کرد.

حکومت اشغالگر فارس از جهات گوناگون ورزش، معادن و هر گونه حق و حقوق اجتماعی مللت تورک آزربایجان جنوبی و دیگر ملل غیر فارس را با اشغال اراضی آنها از آنها گرفته و به ظلم و اشغال ادامه می دهد.

ممنوعیت قلعه بابک و سیل حرکت مللی به خیابانها و در نتیجه داخل کردن حرکت مللی آزربایجان جنوبی در قالب ورزشی آن از دیگر نقشه های برنامه ریزی شده رژیم بود.

رژیم با مکاری تمام حتی استادیومی که در داخل تبریز بود کیلومترها بیرون از شهر قرار داد و حرکت مللی آزربایجان جنوبی را در داخل زمین فوتبال و در امتداد آن سالن والیبال خاتمه داد. جوانان پرشور تمام انرژی خود را در روزها و ساعتهای بخصوص در داخل محدوده ای بسته شعار داده و در خاتمه خسته کیلومترها خارج از شهر به خانه های خود می رفتند و همه شاد و خرسند از اینکه نفرت خود را در داخل محیط بسته ای خالی کرده بودند. اگر همین جوانانی که در داخل استادیوم شعارهای مللی می داداند در خیابانهای تبریز ، ارومیه،خوی،و.......امروز آزربایجان جنوبی فضای فوق العاده در حرکت مللی آزربایجان جنوبی داشت.

تنها راه رهایی از قید و بند بندگی و اسارت اشغالگران فارس تنها و تنها در سایه رشد آگاهیهای سیاسی و شناخت گسترده از احزاب سیاسی آزربایجان جنوبی نقشه ها، اساس نامه و برنامه های آنها. مسلح شدن فکری و فیزیکی بر علیه اشغالگران فارس.

اشغالگران فارس در روزهای گذشته دوشمنی خود را بر علیه مللت تورک به اندازه ای آشکار به میدان گذاشته اند که در شبکه سراسری تلویزیونی خود آزربایجان غربی را کوردستان اعلام می کند.

مللت تورک آزربایجان جنوبی نباید فریب اشغالگران فارس با ترمهای #برادری_دینی_شیعه، #همسایگی #انسانیت و سایره را بخورند.

اندیشه فاشیزم فارسی نتنها بر علیه مللت تورک آزربایجان جنوبی بلکه بر علیه ملل غیر فارس دیگر نیز می باشد لذا پیروزی و موفقیت ملل غیر فارس برای آزادی و رهایی از اشغال در سایه وحدت مبارزاتی ممکن خواهد شد.

پاینده باد مبارزات مللی ملل غیر فارس بر علیه اشغالگران فارس

مرگ بر اشغالگران فارس

مرگ بر فاشیزم فارس

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter