English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

سرعت تحولات منطقه و لزوم اتحاد و پرهیز از هرگونه تکروی احزاب و گروههای سیاسی

مسعود فاتحی

طرح مسأله: نگاهی کوتاه به تحولات خاورمیانه و کشورهای عربی نشان می دهد  که حکومتهای دیکتاتوری برای بقا و دوام خود در همۀ بخشهای حکومتی از مردم؛بخصوص توده به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف حکومتی و خودکامگیهایشان بهره برده اند.تاریخ نیز گواه این حرف هست که در نهایت دیکتاتورها اغلب توسط همین مردمی که نگاه ابزاری به آنها می شد از بین رفته اند.در بیشتر موارد دیکتاتورها در اوایل حکومت خود از مردم و وطن واعتقادات آنها سخن گفته وضمن تحریک احساسات عمومی؛ از آنها به عنوان سدی در مقابل نخبگان جامعه استفاده کرده اند.نمونۀ بسیار زیادی از این دیکتاتورها را می توان در تاریخ دید.هیتلر در اغلب سخنان خود از وطن و مردم و نژاد برتر سخن می گفت و بدین سان از احساسات و تهییج آن برای رسیدن به اهداف خود بهره می جست.و یا همین روزها شاهد هستیم که امثال مبارکها,قذافیها چگونه با بکارگیری این شیوه سالها توانستند مقابل خواست مردم خود مقاومت کنند.در نظام فاشیستی ودینی آخوندی وضع بدتر نیزهست.حکومت با استفاده از احساسات دینی مردم توانسته ضمن ایجاد رعب و وحشت جلوی هر گونه حرکت ملی ایستاده وبا ایجاد دشمن فرضی به سرکوب آن  بپردازد.در طی دهه های گذشته سکوت و گاهی بی انگیزگی مردم یکی از مهمترین عوامل قدرتمندترشدن و در واقع خودکامه تر شدن آن شده است.به نظر می رسد همین  بی انگیزگی و سکوت توده مسؤلیت را برای قشر تحصیلکرده و روشنفکر جامعه سنگین تر کند.واینکه نخبگان ما چقدر موفق بوده اند را باید در بازخورد آن در لایه های اجتماعی مشاهده کرد.باید پذیرفت در مورد حرکت ملی آذربایجان وبا توجه به سرعت تحولات منطقه نیاز به بیداری عمومی و آگاهی بخشی روزافزون بیشتر احساس می شود.به نظر می رسد عدم دستیابی به یک وفاق و تشکیل یک جبهۀ متحد ریشه در موارد زیر داشته باشد.

1.ادغام سیاست و ایدولوژی:با توجه به سابقۀ تاریخی به نظر می رسد ترکیب سیاست و ایدولوژی باعث می شود انسداد و عصبیت جایگزین عقلانیت در کنشها و واکنشهای سیاسی گردد.در نتیجه باعث بوجود آمدن بحثهای بیهوده وهدر رفتن انرژی گرهها و افراد شده و به تبع آن منجر به دوری و فاصله بین گروهها و تشکلها می شود.لذا لازم است از ادغام این دو موضوغ در گفتمانها ونشستها بین گروههای سیاسی خودداری شود.

2.ضعف فرهنگ گفتگو:یکی از اساسی ترین مشکلات بین گروههای سیاسی نبود یک گفتمان عقل محوراست.با توجه به سلطۀ فرهنگی فارسیسم در آذربایجان و فقدان آموزش صحیح و همچنین عادی کردن فرهنگ خشونت در جامعه می توان درک کرد که فرهنگ گفتگو در لایه های جامعه  در وضعیت مطلوبی نباشد.ولی کم رنگ بودن آن در بین افراد نخبه و به دنبال آن گروههای سیاسی به هیچ وجه قابل توجیه نیست.لذا برپایی همایشها و سمینارها وایجاد انجمنهای مختلف می تواند کمک بسیار زیادی در جهت نهادینه کردن فرهنگ گفتگو بین افراد و همچنین گروههای سیاسی باشد.

3.نبود پشتوانۀ قوی: مشکلات ناشی ازنبود آموزش کافی و نخبه گرایی و گاهی فرقه گرایی باعث شده تا گروههای سیاسی انباشت توده ای نداشته باشند و درنتیجه به علت عدم سازماندهی مناسب, هوادارن خود را از دست داده و در تکمیل پروسۀ هواداری به عضویت نا کام و نا توان باشند. نبود ارتباط سیستماتیک بین توده و گروههای سیاسی در درازمدت باعث ایجاد شکاف بین این دو قشر شده و باعث می شود گروههای سیاسی بجای آنکه در جلوی حرکت باشند چشم در حرکت توده داشته ودر واقع پشت سر آنها قرار گیرند.و به عبارتی دیگر دچار روزمرگی شده و به مرور زمان اندک  پایگاه مردمی خود را نیز از دست می دهند.

4.گفتمان تمامیت خواه و کلام محور:نتیجۀ این نوع نگرش پایین آمدن آستانۀ تحمل و در واقع عدم نقد پذیری است.به این معنی که فرد ویا گروه سیاسی به دلیل آنکه خود را برتر می داند از انتقاد اشفته و در نتیجه با بد اخلاقی تندی و خشونت را برای خود امری مشروع می پندارد

5.حذف رقیب:روحیۀ انحصار طلبی فقط مختص حکومتهای دیکتا توری نیست بلکه وجود همین روحیه بین گروههای سیاسی باعث صرف انرژی و توان بیهوده برای حذف رقیب ودر نتیجه منجر به ضعیف شدن در برابر دشمن اصلی که همان فارسیسم و حکومت فاشیستی آخوندی است می شود.گروههای سیاسی باید توجه داشته باشتد که حکومتهای دیکتاتوری همیشه سعی در ایجاد اختلاف بین آنها بوده تا بدین شکل از نفوذ و قدرت آنها در بین مردم بکاهند.

حرف آخر:نپرداختن به معضلات و مشکلات قید شده در نهایت منجر به تشتت و از هم گسیختگی گروههای سیاسی و در نتیجه باعث نا امیدی ویاس تودۀ مردم خواهد شد.لذا گروههای سیاسی لازم است ضمن نقد خود ونهادینه کردن گفتگو بین خود از اتلاف توان و انرژی خود جلوگیری وتمام تلاش و کوشش خود را صرف آرمانی بزرگ و عزیز که همان آزادی آذربایجان است معطوف کنند و ازانحصارطلبی و استفادۀ ابزاری از نیروها و نخبه ها دوری کنند.

مسعود فاتحی  آبانماه 1390

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter