English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بيانيه شماره 17 هواداران تراختور آزربايجان ـــ از فراخوان فعالين ملي براي نجات درياچه اورميه حمايت مي كنيم

در طول چندين سال اخير در مورد فاجعه خشكيدن درياچه اورميه آنقدر صحبت شده است كه هر چه بگوييم تكرار حرفهاي گذشته است . يك سال ديگر هم گذشت و همه ديديند كه اين حاكميت نه تنها كاري براي احياي درياچه انجام نداد بلكه با دادن وعده هاي واهي سعي در خريد وقت براي خشكاندن هر چه بيشتر درياچه اورميه داشت . فعالين حركت ملي آزربايجان با هوشمندي خاصي سال 1391 را به عنوان سال نجات درياچه اورميه انتخاب كرده اند . هواداران ميليوني تراختور آزربايجان نام گذاري سال پيش رويمان را اقدامي بسيار منطقي از سوي طيف فعالين مستقل حركت ملي آزربايجان قلمداد مي كند و روز 13 فروردين 1390 را روز استارت براي نجات درياچه اورميه مي داند . بنابراين ما همگام با فعالين ملي آزربايجاني ، از اين بيانيه از كليه هواداران فهيم و غيرتمند تراختور آزربايجان مي خواهيم به دعوت فعالين ملي براي نجات درياچه ارميه لبيك گفته و اعتراضات خود را از روز 13 فروردين 91 شروع كنند . امسال همانطوريكه كارشناسان محيط زيست اعلام داشته اند شايد آخرين سالي باشد كه بتوانيم كاري براي نجات و احياي درياچه زيبايمان داشته باشيم . ملت تورك آزربايجان و به خصوص مسولان دولتي نبايد اجازه بدهند با خشكيدن درياچه اورميه كل آزربايجان تبديل به كويري از نمك گردد . وعده ديدار ما : روز 13 فروردين 1391 مكان وزمان : مكانهاي تعيين شده از طرف فعالين ملي در تمامي شهرهاي آزربايجان

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter